Министерство за образование и наука

  / Стипендии / Конкурси за доделување на ученички стипендии за учебната 2023-2024 година

Конкурси за доделување на ученички стипендии за учебната 2023-2024 година

 

Конкурси за доделување на ученички стипендии за учебната 2023-2024 година

 

Конкурс за доделување 50 (педесет) стипендии за талентирани ученици/чки од средното образование од областа на уметностите од јавните и приватните средни училишта во Република Северна Македонија за учебната 2023/2024 година   

 

Конкурс за доделување 100 (сто) стипендии за талентирани ученици од средното образование (освен за талентирани ученици од средното образование од областа на уметностите) од јавните и приватните средни училишта во Република Северна Македонија за учебната 2023/2024 година

 

Конкурс за доделување 150 (сто и педесет) стипендии за талентирани ученици/чки - спортисти/ки од јавните и приватните средни училишта во Република Северна Македонија за учебната 2023/2024 година

 

Конкурс за доделување 200 (двесте) стипендии за ученици/чки од средно образование кои реализираат наставни програми од угостителство и туризам, шумарство и обработка на дрво, градежништво и геодезија, земјоделство-рибарство и ветеринарство, машинство и текстил, кожа и слични производи од јавните и приватните средни училишта во Република Северна Македонија за учебната 2023/2024 година

 

Конкурс за доделување 400 (четиристотини) стипендии за ученици/чки кои реализираат наставни планови и програми за стручно оспособување и стручно образование од тригодишно траење во јавните и средните училишта во Република Северна Македонија за учебната 2023/2024 година

 

Конкурс за доделување 1500 (илјада и петстотини) стипендии за ученици/чки кои се запишани во паралелки во стручно образование во кои ќе се реализира практично образование со зголемен број на часови согласно програмите за стручно образование, освен ученици/чките од здравствените струки од јавните средни училишта во Република Северна Македонија за учебната 2023/2024 година (ДУАЛНИ ПАРАЛЕЛКИ)

 

Конкурс за доделување 900 (деветстотини) стипендии за социјална поддршка на ученици/чки од јавните средни училишта во Република Северна Македонија за учебната 2023/2024 година

 

Конкурс за доделување 150 (сто и педесет) стипендии за ученици/чки со посебни потреби од јавните и приватните средни училишта во Република Северна Македонија за учебната 2023/2024 година   

 

Конкурс за доделување 50 (педесет) стипендии за ученици/чки -деца без родители од јавните и приватните средни училишта во Република Северна Македонија за учебната 2023/2024

 

Стипендии

Back to top
Close Offcanvas Sidebar