Слободен пристап до информации од јавен карактер

 

Слободен пристап до информации од јавен карактер

 

Годишен извештај_МОН_2020

Годишен извештај МОН 2021

Годишен извештај МОН 2022

Годишен извештај МОН 2023

 

 

Документи од областа на слободен пристап до информации од јавен карактер

- Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер

 

Обрасци

- Барање за пристап до информации од јавен карактер

- Потврда за прием на барање

- Образец за жалба

- Потврда за прием на жалба

 

Службено лице кое посредува при остварувањето на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер:

Анастасија Трајковска
anastasija.trajkovska@mon.gov.mk

 

Листа на информации од јавен карактер

Сектор за основно и средно образование

 1. Информации за: видот, бројот на основните и средните  училишта (јавни и приватни), за верифицирани основни и средни училишта, за основни и средни училишта запишани во Централниот регистер за основни училишта и Централниот регистер за средни училишта;
 2. Информации за наставните планови и програми за основно и средно образование донесени од министерот за образование и наука;
 3. Информации за бројот на запишани ученици во основните и средните училишта;
 4. Информации за бројот на наставниците и соработниците во основното и средното образование;
 5. Информации за бројот на нострифицирани свидетелства и дипломи во основното и средното образование;
 6. Распределба на наменски и блок дотации за 2017 година

Сектор за високо образование

 1. Информации за: видот, бројот на високообразовните установи (јавни и приватни), за акредитирани високообразовни установи и за високообразовни установи запишани во Регистарот на ВОУ;
 2. Информации за бројот и видовите на студиските програми во високото образование, за акредитирани студиски програми во високото образование;
 3. Информации за бројот на наставниците и соработниците во високото образование;
 4. Информации за бројот на признати странски вискообразовни квалификации и нострифицирани дипломи во високото образование;

Сектор за наука и иновации

 1. Закон за научно-истражувачка дејност
 2. Закон за иновациска дејност
 3. Закон за техничка култура
 4. Стратегија за иновации 2012-2020
 5. Програма за научно-истражувачка дејност
 6. Регистар на субјектите кои вршат научно-истражувачка дејност
 7. Програмите за работа, односно проектите во областа на техничката култура
 8. Програма за развој и работа на  јавни научни установи (научните институти),
 9. Научно-истражувачки проекти-факултети (национални )  
 10. Научно-истражувачки проекти (билателарни)
 11. Меѓународни научни собири во странство
 12. Студиски престои во странство и престој на странски научни работници во РМ
 13. Поддршка за објавување на научни трудови во странски научни списанија (со импакт фактор)
 14. Поддршка за творечки субвенции
 15. Оспособување, развој и создавање на научно-истражувачки кадри (стипендии за млади научно-истражувачки кадри на втор и трет циклус во земјата и странство)
 16. Информации за обезбедување на пристап до бази на научни списанија
 17. Информации за доделување на наградата Гоце Делчев
 18. Информации за преведена стручна литература
 19. Информации за меѓународни програми за истражување и иновации (Хоризонт 2020, Цепус и Cost)
 20. Информации за спроведување на билатерални и мултилатерални спогодби, протоколи, меморандуми за наука, образование и иновации

Сектор за нормативно-правни работи

 1. Сите закони и подзаконски акти кои се во надлежност на МОН

Сектор за финансиски прашања

 1. Закон за буџети
 2. Закон за извршување на буџетот
 3. Закон за јавна внатрешна финансиска контрола
 4. Закон за сметководство на буџетите и буџетските корисници
 5. Информации за висината на планираните буџетски средства за тековната и претходните години на ниво на МОН и пооделно по Организациони единици  и Органи во состав на МОН - (по пооделни сметки,програми и потпрограми и ставки);
 6. Информации за висината на реализираните буџетски средства за тековната и претходните години на ниво на МОН и пооделно по Организациони единици  и Органи во состав на МОН - (по пооделни сметки,програми и потпрограми и ставки);
 7. Информации за учеството на Буџетот на МОН (основен и вкупен буџет ) во Бруто домашниот  производ на Р.Македонија.
 8. Закон за јавни набавки 
 9. Годишен план за јавни набавки
 10. Измени на годишниот план за јавни набавки

Одделение за буџетска координација

 1. Информации за висината на планираните буџетски средства за тековната и претходните години на ниво на МОН и пооделно по Организациони единици  и Органи во состав на МОН - (по пооделни сметки,програми и потпрограми и ставки);
 2. Информации за висината на реализираните буџетски средства за тековната и претходните години на ниво на МОН и пооделно по Организациони единици  и Органи во состав на МОН - (по пооделни сметки,програми и потпрограми и ставки);
 3. Информации за учеството на Буџетот на МОН (основен и вкупен буџет ) во Бруто домашниот  производ на Р.Македонија.

Одделение за управување со човечки ресурси

 1. Информации за организациона поставеност на Министерството за образование и наука и Органите во состав
 2. Информации за постапките за остварување на правата и обврските од работниот однос

Одделението за односи со јавност и протокол

 1. Договори за деловно – техничка соработка за информативни сервиси
 2. Договори за огласување во електронски и печатени медиуми

Управа за развој и унапредување на образованието на јазиците на припадниците на заедниците

 1. Број на ученици според етничка припадност во основно и средно образование
 2. Јазик на кој се изведува наставата во училиштата
 3. Училишта во кои се изучува Изборен предмет Јазик и култура на Власи,Бошњацои,Роми
 4. Училишта во кои има настава на српски јазик
 5. Училишта во кои има настава на турски јазик
 6. Стипендирање на ученици и студенти Роми
 7. Менторирање на ученици Роми
 8. Видови на стипендии и паричен износ на стипрендиите за студенти Роми
 9. Број на ученици средношколци Роми кои добиле стипендија
 10. Број на студенти кои добиле стипендија на Високо образовните институции
 11. Наставници и наставен кадар кој го предава изборниот предмет Јазик и култура на заедниците

Педагошка служба

 1. Закон за педагошка служба
 2. Закон за учебници за осовно и средно образование
 3. Правилник за работа со рецензентски комисии
 4. Правилник за исплата на авторски права
 5. Конкурс за учебници за основно и средно образование
 6. Јавен повик за рецензенти
 7. Решение за рецензенти
 8. Мислење од рецензентски комисии
 9. Одлука за одобрување –не одобрување на ракописи за учебници
 10. Записници од национална комисија за учебници за основно и средно образование
 11. Список на одобрени учебници за основно и средно образование
 12. Каталог за одобрени учебници за основно и средно образование
 13. Јавен повик за печатење на учебници
 14. Информација за советување на родители и ученици до Влада на РМ
 15. Програми за советување на родители и ученици во основните и средните училишта
 
 
[ среда, 06 март 2019 ] [ 3254 ]