Закони

 

Консолидирани закони во надлежност на МОН

 Закон за наставниците и стручните соработници во основните и средните училишта
 Закон за стручно образование и обука
 Закон за просветната инспекција
 Закон за високото образование
 Закон за Бирото за развој на образованието
 Закон за Државниот испитен центар
 Закон за иновациската дејност
 Закон за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење
 Закон за основање на Национална агенција за европски образовни програми и мобилност
 Закон за отворени граѓански универзитети за доживотно учење
 Закон за Педагошката служба
 Закон за Спортската академија
 Закон за ученичкиот стандард
 Закон за образование на возрасните
 Закон за основното образование
 Закон за учебници за основно и средно образование
 Закон за студентскиот стандард
 Закон за средното образование
 Закон за високо образование (стар)
 Закон за научно-истражувачката деjност
 Закон за националната рамка на квалификации
 Закон за високообразовни установи за образование на наставен кадар во предучилишното воспитание, основното и средното образование
[ 11107 ]