Закони

 

Консолидирани закони во надлежност на МОН

 Закон за наставниците и стручните соработници во основните и средните училишта
 Закон за стручно образование и обука
 Закон за просветната инспекција
 Закон за високото образование
 Закон за Бирото за развој на образованието
 Закон за Државниот испитен центар
 Закон за иновациската дејност
 Закон за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење
 Закон за основање на Национална агенција за европски образовни програми и мобилност
 Закон за отворени граѓански универзитети за доживотно учење
 Закон за Педагошката служба
 Закон за Спортската академија
 Закон за студентскиот стандард
 Закон за учебници за основно и средно образование
 Закон за ученичкиот стандард
 Закон за образование на возрасните
 Закон за основното образование
 Закон за средното образование
 Закон за високо образование (стар)
 Закон за научно-истражувачката деjност
 Закон за националната рамка на квалификации
 Закон за високообразовни установи за образование на наставен кадар во предучилишното воспитание, основното и средното образование
[ 11107 ]