Закони

 

Консолидирани закони во надлежност на МОН

 Закон за учебници за основно и средно образование
 Закон за математичко-информатичка гимназија
 Закон за студентскиот стандард
 Закон за ученичкиот стандард
 Закон за стручно образование и обука
 Закон за основното образование
 Закон за високото образование (нов)
 Закон за научно-истражувачката дејност
 Закон за наставниците и стручните соработници во основните и средните училишта
 Закон за просветната инспекција
 Закон за Бирото за развој на образованието
 Закон за Државниот испитен центар
 Закон за иновациската дејност
 Закон за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење
 Закон за основање на Национална агенција за европски образовни програми и мобилност
 Закон за отворени граѓански универзитети за доживотно учење
 Закон за Педагошката служба
 Закон за Спортската академија
 Закон за образование на возрасните
 Закон за средното образование
 Закон за високо образование (стар)
 Закон за националната рамка на квалификации
 Закон за високообразовни установи за образование на наставен кадар во предучилишното воспитание, основното и средното образование
[ 11107 ]