Правилници

 

Правилник за формата, содржината и начинот на водење на централен регистар и општински регистар на основни училишта 05.1.2021
 
Правилник за начинот на утврдување на исполнетоста на условите за основање на основно училиште и верификацијата на основното училиште 05.1.2021
 
Правилник за следење и вреднување на работата на наставниците 30.12.2020
 
Правилник за начинот на запишување на децата кои не се вклучени во настава, а се со надмината возрасна граница 24.12.2020
 
Правилник за стандардите за исхраната и за оброците во основно училиште 18.12.2020
 
Правилник за начинот на утврдување на плата и трошоци на кои има право наставникот за основно образование за вршење на воспитно-образовната работа за децата на државјаните на Република Северна Македонија кои се со постојан или привремен престој во странство 07.12.2020
 
Правилник за начинот и постапката за избор на наставници за основно образование за вршење на воспитно - образовна работа за децата на државјаните на Република Северна Македонија кои се со постојан или привремен престој во странство 07.12.2020
 
Правилник за формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведување на едукацијата, како и начинот на водење на евиденција за спроведената едукација во основните училишта 02.12.2020
 
Правилник за нормативот, описот на компетенциите и работните задачи за образовниот и личниот асистент 02.12.2020
 
Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог 23.11.2020
 
 
1 / 7 1 2 3 ..