Правилници

 

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и поблиските критериуми на организирање и изведување на натпреварите на учениците по одделни предмети на општинско, регионално и државно ниво во средното образование 29.3.2021
 
Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на полагање и оценување на резултатите на учениците на испитите во државна матура во гимназиското, стручното и средното уметничко образование 23.3.2021
 
Правилник за структурата, организацијата и реализацијата на испитот за стручна оспособеност 23.3.2021
 
Правилник за изменување на правилникот за начинот на формирање на комисиите и нивниот број, проценувањето на пристигнатите апликации и документација на наставниците за стекнување на звањето наставник-ментор и наставник-советник, бодирањето на кандидатите, ранг-листата, како и начинот на работењето на комисиите 22.3.2021
 
Програма за обуки за стручно усовршување на наставниците во основните и средните училишта во 2021 година 22.3.2021
 
Правилник за норматив за воспитувачи во основните училишта 08.3.2021
 
Правилник за дополнување на правилникот за формата, содржината и начинот на водење на педагошката документација и евиденција во основното училиште 03.3.2021
 
Правилник за дополнување на правилникот за начинот на водењето, формата и содржината на педагошката евиденција и документација во средните училишта 03.3.2021
 
Правилник за начинот на полагање на стручниот испит за воспитувач и стручен соработник во јавен ученички дом 26.2.2021
 
Правилник за образецот на барањето и потребната документација за издавање на акредитација на здруженијата на наставници за организирање на натпревари во средните училишта 22.2.2021
 
 
1 / 8 1 2 3 ..