Правилници

 

Правилник за формата и содржината на развојната и годишната програма за работа на основното училиште 29.5.2024
 
Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и поблиските критериуми на организирање и изведување на натпреварите на учениците по одделни предмети на општинско, регионално и државно ниво во средното образование 29.3.2024
 
Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и поблиските критериуми на организирање и изведување на натпреварите на учениците по одделни предмети на општинско, регионално и државно ниво во основното образование 29.3.2024
 
ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПОЛАГАЊЕ И ОЦЕНУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ НА ИСПИТИТЕ ВО ДРЖАВНА МАТУРА ВО ГИМНАЗИСКОТО, СТРУЧНОТО И СРЕДНОТО УМЕТНИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ 06.3.2024
 
Програма за обуки за стручно усовршување на стручните соработници за 2024 година 21.2.2024
 
Програма за обуки за стручно усовршување на наставниците за 2024 година 21.2.2024
 
Правилник за измена на правилникот за начинот и постапката за избор на наставници за основно образование за вршење на воспитно образовна работа за децата на државјаните на Република Северна Македонија кои се со постојан или привремен престој во странство 02.2.2024
 
Програма за обуки за стручно усовршување на наставниците за 2023 година 13.6.2023
 
Програма за советување на ученици во основни училишта и нивните родители/старатели 12.6.2023
 
Правилник за дополнување на Правилникот за начинот на полагање и оценување на резултатите на учениците на испитите во државна матура во гимназиското, стручното и средното уметничко образование 25.4.2023
 
 
1 / 11 1 2 3 ..