Правилници

 

Програма за обуки за стручно усовршување на стручните соработници во основните и средните училишта за 2022 година 27.1.2022
 
Програма за обуки за стручно усовршување на наставниците во основните и средните училишта за 2022 година 27.1.2022
 
Правилник за дополнување на Правилникот за организацијата и начинот на спроведување на дополнителната и додатната настава во основните училишта 16.9.2021
 
Правилник за начинот на обработка на личните податоци, лицата кои се овластени да ги користат податоците содржани во поединечните збирки на лични податоци, критериумите според кои се утврдува нивото на пристап на лицата кои се овластени да ги обработуваат личните податоци, техничките и организациските мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци, начинот на уништување по истекувањето на рокот на чување на личните податоци и други мерки 27.8.2021
 
Правилник за дополнување на Правилникот за начинот на побарување на образовен/личен асистент и начинот на селекција на образовен/личен асистент 26.7.2021
 
Правилник за изменување на правилникот за начинот и постапката за финансирање, создавање и усовршување на научно - истражувачките кадри 23.7.2021
 
Правилник за начинот на обработка на личните податоци, лицата кои се овластени да ги користат податоците содржани во поединечните збирки на лични податоци, критериумите според кои се утврдува нивото на пристап на лицата кои се овластени да ги обработуваат личните податоци, техничките и организациските мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци, начинот на уништување по истекувањето на рокот на чување на личните податоци и други мерки 28.6.2021
 
Правилник за изменување на Правилникот за нормативот, описот на компетенциите и работните задачи за образовниот и личниот асистент 10.6.2021
 
Правилник за изменување на правилникот за начинот на формирање на комисиите и нивниот број, проценувањето на пристигнатите апликации и документација на наставниците за стекнување на звањето наставник-ментор и наставник советник, бодирањето на кандидатите, ранг-листата, како и начинот на работењето на комисиите 28.5.2021
 
Програма за обуки за стручно усовршување на стручните соработници во основните и средните училишта за 2021 година 12.5.2021
 
 
1 / 10 1 2 3 ..