Правилници

 

Правилник за изменување на Правилникот за нормативот, описот на компетенциите и работните задачи за образовниот и личниот асистент 10.6.2021
 
Правилник за изменување на правилникот за начинот на формирање на комисиите и нивниот број, проценувањето на пристигнатите апликации и документација на наставниците за стекнување на звањето наставник-ментор и наставник советник, бодирањето на кандидатите, ранг-листата, како и начинот на работењето на комисиите 28.5.2021
 
Програма за обуки за стручно усовршување на стручните соработници во основните и средните училишта за 2021 година 12.5.2021
 
Правилник за начинот на утврдување на плата и трошоци на кои има право наставникот за основно образование за вршење на воспитно-образовната работа за децата на државјаните на Република Северна Македонија кои се со постојан или привремен престој во странство 12.4.2021
 
Правилник за дополнување на Правилникот за начинот и постапката за избор на наставници за основно образование за вршење на воспитно- образовна работа за децата на државјаните на Република Северна Македонија кои се со постојан или привремен престој во странство 2 12.4.2021
 
Правилник за дополнување на Правилникот за начинот и постапката за избор на наставници за основно образование за вршење на воспитно- образовна работа за децата на државјаните на Република Северна Македонија кои се со постојан или привремен престој во странство 12.4.2021
 
Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и поблиските критериуми на организирање и изведување на натпреварите на учениците по одделни предмети на општинско, регионално и државно ниво во средното образование 29.3.2021
 
Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на полагање и оценување на резултатите на учениците на испитите во државна матура во гимназиското, стручното и средното уметничко образование 23.3.2021
 
Правилник за структурата, организацијата и реализацијата на испитот за стручна оспособеност 23.3.2021
 
Правилник за изменување на правилникот за начинот на формирање на комисиите и нивниот број, проценувањето на пристигнатите апликации и документација на наставниците за стекнување на звањето наставник-ментор и наставник-советник, бодирањето на кандидатите, ранг-листата, како и начинот на работењето на комисиите 22.3.2021
 
 
1 / 9 1 2 3 ..