Државен секретар

 

Државен секретар

 

 

Билјана Казанџиска

1.Лични податоци

-Билјана Казанџиска

-Штип

- Македонка

-biljana.kazandizska.mon.gov.mk

-bkazandjziska@gmail.com.

 

 

2.Формално образование

-Дипломиран професор одд.настава Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ - Скопје

 

3.Работно искуство

1988-1994 - Зик Црвена Ѕвезда-книговодство

1994-2006 - Професор ОУ Ванчо Прке Штип

2006-2010 - Директор на ОУ Ванчо Прке Штип

2009-2011- Советник во ЛС Штип

2011-2014 - Пратеник во Собрание на Р.С.Македонија

2018-2022 - Раководител на Сектор за образование,јавни дејности и ЛЕР , Општина Штип

2022-2023 – Раководител на сектор за ЕУ во МОН

2023 – Раководител на Сектор за основно образование во МОН

2023 - Државен секретар во МОН

 

4.Јазик

-Англиски

 

5.Обуки

 - 2018 - Меѓуинституционална и интерсектосрка соработка во локалната заедница

-        Пристапни и достапни јавни информации и услуги ( ЈУ-Завод за социјални дејности-Скопје)

-        2019 - Матирање на социјален простор

-        УСАИД Квалитет во училиштето

-        Предавач – Ментор -Активна настава – интерактивно учење’’ Тема – Карактеристики на учењето

-        Ментор – Модел училишта УНИЦЕФ

-        Ментор – Инклузија на деца со посебни образовни потреби  во редовните училишта

-        Ментор – концепија  - Описно оценување

-        Обука за програма – Активно учење -ментор

-        Ментор – Програма – Основи на демократијата

 

6.Учество во меѓународни и домашни тела

Темпус проект – Партнерство за развој на програмата по демократија за базично образование на наставници и воспитувачи

Научни конференции:

-        Гронинген ( фак. за наставници)

-        Малме  Лунд универзитет

-        Гринвич ( University of Greenwich )

-        Гронинген

 

Научна конференција Partnership in curriculum development for teacher training in democracy”

Труд – Синтеза на стратегиите за учење и подучување за изучување на демократијата

-Член на Etan conference 2002 ( University of Greenwich)

- INTERNATIONAL PEDAGOGICAL MEETING.The teacher od 21st Труд-REFLECTIVE PRACTICE

-Научна конференција-Современи тенденции во наставата -Труд училишна клима и култура

-Научна практична Конференција – меѓународна Труд Разрешување на конфликти со посредување” (медијација)

-The thirol international conference of energetic

 

Други искуства

 

-Претседател на здружение на просветни работници Гоце Делчев

-Совет на Собраниски канал (Собрание на РСМ)

-Комисија за труд и социјална политика-зам.претседател (РСМ)

-Комисија за здравство (РСМ)

-Комисија за култура (РСМ)

-Комсија за образование,наука и спорт (РСМ)

-Делегација на Собрание во Парламентарниот комитет за стабилизаија и асоцијација  (Мешовит парламентарн Комитет ЕУ-РСМ)

-Член на пратеничка група за соработка со Кралство Белгија

-Член на пратеничка група за соработка со Република Финска

-Член на пратеничка група за соработка со Кралство Холандија

[ 5632 ]