Стратешки документи

 

 Стратешки план на Министерството за образование и наука 2020-2022
 Годишен план за работа на Министерството за образование и наука за 2020 година
 Извештај за реализирани активности од Годишната програма на МОН за 2019 година
 Стратегија за образованието 2018-2025
 Извештај за реализирани активности од Стратегија за образование 2018-2025 (за 2018)
 Стратегијата на образование на возрасни 2019-2023
 Оперативниот план за родова еднаквост на МОН за 2020 година
 Годишен извештај на МОН за напредокот на состојбата на еднаквите можности за жените и мажите за 2019 година
 Родово буџетска изјава (Унапредување на образовниот систем од аспект на родовата компонента - еднакви можности на жените и мажите)
 Извештај за родово одговорно буџетирање 2019
[ 3210 ]