Стратешки документи

 

 Стратешки план на Министерството за образование и наука 2021-2023
 Годишен план за работа на Министерството за образование и наука за 2021 година
 Извештај за спроведување на годишниот план за работа за 2020 година
 Стратегија за образованието 2018-2025
 Извештај за реализирани активности од Стратегија за образование 2018-2025 (за 2018)
 Извештај за реализирани активности од Стратегијата за образование 2018-2025 (за 2019 и 2020 година)
 Стратегијата на образование на возрасни 2019-2023
 Оперативниот план за родова еднаквост на МОН за 2020 година
 Годишен извештај на МОН за напредокот на состојбата на еднаквите можности за жените и мажите за 2020 година
 Родово буџетска изјава (Унапредување на образовниот систем од аспект на родовата компонента - еднакви можности на жените и мажите)
 Извештај за родово одговорно буџетирање за 2020 година
 Оперативен план за спроведување на конвенцијата за спречување и борба против насилството врз жените и домашното насилство на Република Македонија за 2021
 Извештај за степенот на реализација на планираните цели и активности од Националната стратегија за вмрежување, соработка и намалување на одливот на високообразовни и стручни кадри 2013-2020 година
[ 3210 ]