Акредитирани универзитети и факултети

 

АКРЕДИТИРАНИ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ" СКОПЈЕ

Факултет за информатички науки и компјутерско инжинерство (ФИНКИ)

 

- Нови студиски програми од прв циклус на ФИНКИ (3+1+1)

- Студии за компјутерски науки и инженерство

- Студии за мрежни технологии

- Студии за примена на е-технологии

- Студии за информатичка едукација

 

- Студиски програми пренесени од Институтот за компјутерска техника и информатика на ФЕИТ

- Информатика и компјутерско инженерство (4 годишни студии)

- Професионални студии по информатика (3 годишни студии)

 

- Студиски програми пренесени од Институтот за информатика на ПМФ

- Академски студии по информатика (4 годишни студии)

- Професионални студии по информатички технологии (3 годишни студии)

 

 

 

Архитектонски факултет

 

 

 

Градежен факултет

 

- Градежништво, конструктивна насока, насока за патишта и железници, хидротехничка насока, геодезија и геотехника).

 

 

Факултет за електротехника иинформациски технологии (ФЕИТ)

 

- Електроенергетски систем, Електроенергетика и управување, Електроенергетски уреди, Конверзија и искористување на електрична енергија, Електроника, радиотехника и процесирање на сигнали, Телекомуникации, компкутерско системско инженерство и автоматика, Информатика и компјутерско инженерство, Професионални студии по информатика,

 

 

 

Машински факултет

 

Производно инженерство, Транспорт механизација и логистика, Термичко инженерство, Автоматика и флуидно инженерство, Материјали заварување и конструктивно инженерство, Индустриско инженерство и менаџмент, Моторни возила, Енергетика и екологија, Мехатроника (4 годишни универзитетски студии).

 

Производна информатика, индустриски дизајн, Применето термичко инженерство, Хидраулика и автоматика, Заварување и дизајн на конструкции (3 годишни професионални студии).

 

 

 

Технолошко металуршки факултет

 

Прехранбена технологија и биотехнологија, Хемиско процесно инжинерство, Наука за материјали, Металургија и метални материјали, Конфекциско инженерство, Полимерно и органско инженерство, Неорганско иженерство и заштита на животна средина).

 

 

 

Природно-математички факултет

 

Студии по математика ( наставна математика, теориска математика,математичка економија и математичко програмирање).

 

Студии по физика (наставна насока, физика на компјутерски хардвер, применета физика, апарати и уреди, теориска физика, медицинска физика, геофизика, метеорологија, астрономија и астрофизика).

 

Студии по хемија ( наставна и применета хемија, применета хемија-аналитичка биохемија и применета хемија-хемија на животна средина)

 

Студии по биологија ( биологија за наставен кадар во средно образование) , биохемија и физиологија, екологија, и молекуларна биологија.

 

Студии по географија (наставна географија, географски информациски системи, туризам , демографија, физичка географија.

 

Етнологија и антропологија

 

Студии по информатика (Информатичко образование, компјутерски науки, информациски системи, програмско инженерство, компјутерски архитектури и мрежи).

 

Информатички технологии ( 3 годишни студии)

 

Интернет и мобилни технологии , администрирање на компјутерски мрежи

 

Двопредметни студии:

 

Биологија-хемија, математика-физика, математика-хемија, математика-информатика, физика-хемија, физика-инфроматика, хемија-информатика

 

 

 

Конструктивно инженерство со асеизмичко проектирање

 

Земјотресно инженерство

 

 

 

Економски факултет

 

( Економија, Менаџмент, Маркетинг, Финансиски менаџмент, Сметководство и ревизија, надворешна трговија и Е-бизнис)

 

 

 

Правен факултет

 

(Правни студии, политички студии и студии по новинарство)

 

 

 

Филозофски факултет

 

(Филозофија,Педагогија, Социологија,Психологија, Историја,Историја со архивистика, Историја на уметноста, Археологија, Класични студии, Безбедност одбрана и мир, Социјална работа и социјална политика, Дефектологија и Родови студии)

 

 

 

Филолошки факултет „Блаже Конески“

 

(Македонски јазик и јужнословенски јазици, Македонска книжевност и јужнословенски книжевности, Албански јазик и книжевност, Турски јазик и книжевност, Романски јазици и книжевност, Славистика, Германски јазик и книжевност, Општа и компаративна книжевност, Англиски јазик и книжевност, Преведување и толкување).

 

 

 

Педагошки факултет „Св.Климент Охридски“

 

(Одделенска настава и Предучилишно воспитание за наставници во паралелки на македонски, албански и турски јазик и воспитуваши во групи на македонски, албански и турски јазик и Библиотекарство).

 

 

 

Воена академија „Михаил Апостолски" Скопје

 

 

 

Медицински факултет

 

(Општа медицина, Стручни медицински сестри/техничари , радиолошки технолози, логопедија, и физиотерапевти 3 годишни студии).

 

 

 

Фармацевтски факултет

 

Фармација(5 годишни интегрирани студии од 1 и 2 циклус)

 

Лабораториски биоинженер 3 годишни студии

 

 

 

Стоматолошки факултет

 

(Стматологија, стручни забни техничари, стручни стоматолошки сестри)

 

 

 

Факултет за физичка култура

 

(Физичко и здравствено образование и Спортски тренери)

 

(Студиските програми за вториот циклус се во процедура на акредитација).

 

 

 

Факултет за земјоделски науки и храна

 

(Поледелство, анимална биотехнологија, Агробизнис, Заштита на растенијата -фитомедицина, Преработка на земјоделски производи).

 

 

 

Шумарски факултет

 

(Уредување на шумите; Машини, енергетика и транспорт во дрвната индустрија; Мелиорации на деградирани шуми и шикари; Одгледување на шуми; Подготовка на производството; Подигнување на шумски култури; Примарна преработка на дрвото; Проектирање на мебел и ентериер; Проектирање и подигање на зелени површини; Дрвни конструкции и конструирање на мебел и ентериер; Дрвноиндустриски менаџмент; Технологии за обликување на мебел и ентериер; Шумски техники и операции; Управување со земјиште и вода во планински екосистеми; Заштита на шумите и дрвото; Модул: Шумарска и хортикултурна ентомологија; Заштита на шумите и дрвото; Модул: Шумарска и хортикултурна фитопатологија; Заштита на шумите и дрвото; Модул: Заштита на шумите и зелените површини; Заштита на шумите и дрвото; Модул: Заштита на дрвото,(3+2)

 

 

 

Факултет за ветеринарна медицина

 

 

 

Факултет за драмски уметности

 

(Драмски актери, Драматургија, Продукција, Театарска режија, Филмска и ТВ монтажа, Филмска и ТВ режија, Филмско и ТВ снимање).

 

 

 

Факултет за ликовни уметности

 

(Сликарски оддел, Графички оддел, вајарски оддел, Педагочки оддел).

 

 

 

Факултет за музичка уметност

 

Музичка теорија и педагогија, Композиција, Оркестарско диригирање, Сонологија со мултимедија, Музикологија, Флејта, Обоа, Кларинет,Саксофон, Фагот, Труба,Хорна, Тромбон,Туба,Удирачки инструмент,Соло пеење, Пијано, Хармоника, Виолина, Виола, Виолончело, Контрабас, Гитара, Балетска педагогија-класичен балет, Балетска педагогија-современ танц и група студиски програмаи од областа на популарните жанрови).

 

 

 

Научни институти во рамките на Универзитетот Св.„Кирил и Методиј" Скопје

Економски институт Скопје

 

(Меѓународна економија, Меѓународен менаџмент, Финансиски менаџмент, Претприемништво, Агробизнис).

 

Институт за социолошки и политичко правни истражувања, Скопје

 

(Менаџмент на општествени промени,Политички науки,Комуникации ,Коминикации, Менаџмент на човечки ресурси (специјалистички студии)Политички науки (Специјалистички студии) Социологија - менаџмент на општествени промени, Политички науки ).

 

Студии за политиките- Втор циклус двегодишни студии на институт за општествени и хуманистички науки

 

 

 

 

 

УНИВЕРЗИТЕТ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" БИТОЛА

 

 

Технички факултет Битола

 

Универзитетски студии (Машинство, Индустриски менаџмент, Сообраќајно транспортно инженерство, Графичко инженерство, Електроенергетски системи, Информатика и компјутерска техника).

 

Стручни студии (Енергетика, Патен транспорт, Електротехника, електроенергетика и електроника).

 

 

 

Економски факултет - Прилеп

 

( Бизнис администрација-менаџмент, Бизнис информатика, Финансиски менаџмент, Маркетинг менаџмент, Меѓународна економија и бизнис, Сметководство финансии и ревизија)

 

 

 

Факултет за туризам и угостителство Охрид

 

( Туризам, Осигурување, Хотелско-ресторантска насока, Царина и Шпедиција, Гастрономија).

 

 

 

Педагошки факултет Битола

 

(Студиска програма заНаставник за одделенска настава, Воспитуваши, Студиска програма за македонски-англиски/француски и германски, студиска програма за информатика и техничко образование (заедничка с.п. со технички факултет Битола).

 

 

 

Факултет за администрација и менаџмент на информациски системи Битола

 

- Универзитетски студии (четиригодишни):

 

Европски интеграции и менаџирање со европски проекти

 

Менаџмент за оперативно работење

 

Организациски менаџмент

 

- Универзитетски студии (тригодишни):

 

Менаџмент на информациски системи

 

Информациски системи во здравството

 

Инжењерство и менаџмент на софтверски апликации

 

 

 

Факултет за биотехнички науки Битола

 

Фармерско производство, Преработка на анимални производи и Менаџмент во биотехниката

 

 

 

Висока медицинска школа Битола

 

Општа медицинска сестра, Медицинско лабораториски аналитичар, Физиотерапевти, Радиолошки технолози (Стручни студии).

 

 

 

Факултет за безбедност - Скопје

 

Безбедност и финансиска контрола и Криминалист

 

 

 

Ветеринарен факултет

 

 

 

Правен факултет - Кичево

 

 

 

Техничко-технолошки факултет - Велес

 

 

 

 

 

УНИВЕРЗИТЕТ " ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" ШТИП

 

 

Правен факултет

 

(Новинарство и односи со јавноста, парвосудна насока, насока јавна администрација и Применета политика и дипломатија)

 

 

 

Економски факултет

 

(Здравствен менаџмент 4+1, Економија на Европска унија, МБА менаџмент, Финансиски менаџмент,)

 

 

 

Земјоделски факултет

 

(Катедра за заштита на растенија, Катедра за растително производство,Катедра за преработка и контрола на земјоделски производи).

 

 

 

Факултет за информатика

 

(Софтверско инженерство, Информациони системи и технологии, Теориска информатика)

 

 

 

Педагошки факултет

 

(2 циклус од областа на образованието, Предучилишно воспиатание и образование (3+1+1), 2 циклус, од областа на образованието за образовни науки-стекнување на наставнички компетенции за предметни наставници, Методика на настава по религиско образование)

 

 

 

Факултет за природни и технички науки

 

(Геомеханика, Математика, Градежно инженерство, Хидрогеологија, Географија, Архитектура и дизајн, Биологија, Хемија,)

 

 

 

Факултет за музичка уметност

 

(Соло пеење на Вокално инструменталниот оддел, Џез студии, Етнокореологија, Пијано, Матични инструменти на Вокално инструменталниот оддел, Соло пеење, Музичка теорија и педагогија, Методика на наставата по пијано).

 

 

 

Факултет за медицински науки

 

Специјалистички стручни студии од 2 циклус на Високата здравствена школа,Фармација, Оптометрија и очна оптика, Протетика, Стоматологија, Општа медицина, Медицински сестри, Физиотерапевт, Акушерки, Лаборанти).

 

 

 

Филолошки факултет

 

(Италијански јазик и книжевност, Француски јазик и книжевност, Турски јазик и книжевност -Преведување и токлување сите)

 

 

 

Факултет за туризам и бизнис логистика

 

(Гастронимија, исхрана и диететика)

 

 

 

Факултет за рударство геологија и политехника

 

(Графика и дизајн, Индустриска логистика, Инженерство на животна средина Оддел за политехника).

 

  

 

 

 

УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО

 

 

Природно-математички факултет

 

Биологија(наставна насока) и биохемија,Хемија (наставна и применета насока,Физика (наставна и применета насока,Математика (наставна насока,Информатика наставна и применета насока,Географија (наставна и применета насока),Туризам,Екологија

 

 

 

Факултет за хуманистички студии и уметности

 

(Историја наставана и применетанасока, Педагогија - професионална педагогија, Одделенска настава и предшколска настава, ПсихологијаНаставана и применета насока, Филозофија наставана и применета насока, Социологија наставна и применета насока, Музичка уметност теориско педагошка насока, вокално инструментална насока пооделно за секој инструмент, Ликовна уметност наставна насока, сликарство графички дизајн, скулптура и графика, Драмска уметност, актерство, режија на фим и ТВ, монтажа и камера, Физичка култура, Албански јазик и литература, наставна, преведувачка и научна настава, Македонски јазик и литература , наставна, преведувачка и научна настава , Англиски јазик и литература наставна, преведувачка и научна настава, Германски јазик и литература наставна, преведувачка и научна настава и Француски јазик илитература наставна, преведувачка и научна настава.

 

 

 

Економски факултет

 

(Сметководство, фианасиска и банкарска насока, Менаџмент и маркетинг, Економија и бизнис)

 

 

 

Правен факултет

 

(Правосудна насока,Административно право - насока Меѓународно право и меѓународни односи и студии по новинарство).

 

 

 

Центар за политехнички науки - високостручна школа

 

(Градежништво, Конструктивно инженерство, Градежништво- инфраструктура и патишта, Архитектура, проектирање урбанизам, Мехатроника , Економско инженерство ,Прехранбена технологија и исхрана.

 

Центар за високостручно образование на медицински сестри (општа медицинска сестра, акушерство, логопедија физиотерапија).

 

 

 

Филозофски факултет

 

(Ориенталистика, Методика на наставата по религиско образование).

 

 

 

Факултет за бизнис администрација

 

(Бизнис администрација и јавна администрација1 и 2 циклус).

 

 

 Факултет за медицински науки при Универзитет во Тетово

 

 

УНИВЕРЗИТЕТ НА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА- ТЕТОВО

 

Правен факултет

 

Факултет за јавна администрација и политички науки

 

Факултет за современи науки и технологии

 

Факултет за јазици, култури и комуникации

 

Факултет за бизнис и економија

 

Институт за животна средина и здравје

 

 

 

Факултет за бизнис и економија

 

(студиски програми од прв циклус:  Бизнис и економија  - насоки : Финансии и сметководство, Менаџмент и Маркетинг,   Економија; Информациски системи и менаџмент; Одржлив Агробизнис; Одржлив Туризам)

 

Факултет за јавна админстрација и политички науки

 

(студиски програми од прв циклус: Јавна администрација; Политички науки; Водство и младинска работа во заедницата)

 

Факултет за современи науки и технологии

 

(студиски програми од прв циклус: Компјутерски науки; Медиумска информатика; Бизнис информатика; Компјутерско инженерство)

 

Правен Факултет

 

(студиски програми од прв циклус: Правни студии; Студии по Криминалистика)

 

Факултет за јазици, култури и комуникација

 

(студиски програми од прв циклус: Албански јазик и литература; Англиски јазик и литература; Германски јазик и литература; Меѓународни комуникации)

 

 

 

 

 

Универзитет за информтички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ во Охрид

 

 

Факултет за комуникациски мрежи и безбедност

 

(тригодишни и четиригодишни студии)

 

Факултет за компјутерски науки и инженерство

 

(тригодишни и четиригодишни студии)

 

Факултет за информатички системи, визуелизација, дигитална, мултимедијална и анимациска техника

 

(тригодишни и четиригодишни студии)

 

Факултет за информациони теории и анализи

 

(тригодишни и четиригодишни студии)

 

Факултет за машинска интелегенција и роботика

 

(тригодишни и четиригодишни студии)

 

Двегодишни магистерски студии по информатички науки и технологии при

 

Универзитет за информтички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ во Охрид

 

 

 

УНИВЕРЗИТЕТ „МАЈКА ТЕРЕЗА" СКОПЈЕ

 

АКРЕДИТИРАНИ ПРИВАТНИ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ

 

 

Прв приватен Европски Универзитет Република Македонија

 

Факултет за економски науки,Правен факултет, Факултет за комуникации и медиуми, Факултет за информатика, Факултет за јавна администрација, Факултет за арт и дизајн, Факултет за детективи и криминалистика(3+2), Факултет за стоматологија.

 

 

 

Прв приватен ФОН универзитет, Скопје

 

Факултет за правни науки (Правосудни студии, Деловно право, Европско право), Факултет за економски науки (Банкарски менаџмент, Маркетинг менаџмент, Финансиски менаџмент), Факултет за детективи и безбедност, Факултет за политички науки, дипломатија и новинарство, Факултет за применети странски јазици (Катедра за англиски јазик, Катедра за шпански јазик и книжевност, Катедра за ориентални јазици), Факултет за информациско- комуникациски технологии, Факултет за дизајн и мултимедија (Моден дизајн, Дизајн мултимедија), Факултет за спортски менаџмент.

 

(Во состав на Универзитетот се акредитирани и студии за заедничка диплома од втор циклус со Европскиот институт за високи меѓународни студии од Ница, Франција, од областа на Европската интеграција и меѓународните односи).

 

 

 

Приватана високообразовна установа Универзитет Њујорк Скопје

 

(Факултет за бизнис администрација, Факултет за англиски јазик, Факултет за информатика, Факултет за комуникации и Факултет за меѓународни односи 3+2)

 

 

 

Универзитет Американ колеџ Скопје

 

(Факултет за деловна економија, Факултет за компјутерска техника и информатика, Факултет за политички науки, Факултет за правни науки, Факултет за архитектура и дизајн, Факултет за странски јазици и Меѓународен факултет за бизнис администрација.(3+2)

 

 

 

МИТ Универзитет Скопје

 

Факултет за дентална медицина- прв и втор циклус на студии (5+1,5)

Факултет за економски науки - прв и втор циклус на студии (4+1)

Факултет за психологија - прв и втор циклус на студии (4+1)

Факултет за архитектура - прв и втор циклус студии (3+2)

Факултет за безбедносни науки - прв и втор циклус на студии (4+1)

Факултет за правни науки, меѓународни односи и дипломатија - прв и втор
циклус на студии (3+2)

Факултет за менаџмент на еколошки ресурси - прв и втор циклус на студии
(3+2)

Колеџ за медицинска козметологија, велнес спа и физиотерапија - прв
циклус на студии

 

 

 

Меѓународен Славјански Институт Свети Николе

 

(Додипломски студиски програми по: Менаџмент на организација,Финансии и кредит и Општа психологија.

 

 

 

Интернационален Универзитет ЕУРОПА ПРИМА во Скопје:

- Факултет за филмски уметности

- Факултет за театарски уметности

- Факултет за применета музика

- Институт за сценски уметности

- Институт за аудиовизуелни уметности

 

 

Универзитет за туризам и менаџмент Скопје

 

(Факултет за спортски туризам, Економски факултет, Факултет за менаџмент на човечки ресурси, Факултет за меѓународен маркетинг менаџмент, Факултет за односи со јавноста, Факултет за претприемнички бизнис (3+2).

 

 

 

Факултет за бизнис економија Скопје

 

(Финансиски менаџмент, Маркетинг менаџмент, Економија на животна средина, Економија за бизнис и Екололошка економија (3+2).

 

 

 

Приватна самостојна висока стручна школа „Бизнис академија Смилевски - БАС" во Скопје

 

Оперативен менаџмент,стратегиски менаџмент(3+2)

 

 

 

Меѓународен универзитет Струга

 

Факултет за економски науки - (Маркетинг менаџмент, Финансиски менаџмент, Бизнис администрација 3+2+3) Факултет за правни науки- (Криминалистика и детективи, Јавна администрација и Правосудни студии 3+2+3) , Факултет за информатичка технологија ( Информатичка технологија во бизнис, Архитектура и дизајн и Софтверско инжинерство 3+2+3) Факултет за политички науки (Дипломатија и меѓународни односи, Англиски јазик во дипломатија 3+2+3) Институт за европјанистика и меѓународна политика и Институт за економски развој и еколошки менаџмент ( последипломски студии односно 2 годишни студии 120 ЕКТС).

 

 

 

Меѓународен Балкански универзитет Скопје

 

(Факултет за економски и административни науки, Факултет за технички науки, Факултет за применети уметности, Факултет за комуникации, Факултет за јазици).

 

 

 

Висока стручна школа „Академија Италијана" Скопје

 

Тригодишни студиски програми на Отсек за визуелни уметности со два модули:

 

Историја и теорија на уметност и визуелни уметности.

 

 

 

Висока професионална установа за бизнис студии Евро колеџ Куманово

(Факултет за економски науки, Факултет за политички науки, Факултет за правни науки).

 

Факултет за деловни студии во Скопје

(Студии од областа на економија на трудот (3+2).

 

Институт за општествени науки „Евро Балкан" Скопје

 

Висока школа за новинарство и за односи со јавноста, Скопје

 

Меѓународен универзитет Визион - Гостивар

Факултет за информатика
Правен факултет
Економски факултет
Архитектонски факултет
Факултет за општествени науки

 

Институт за општествени и хуманистички науки- Скопје

Студии на политики
Родови студии
Студии на културатаж

 

Самостојна висока стручна школа - Бреинстер Некст Скопје

Прв циклус на студии (180 ектс) - Софтверско инженерство и иновации 

 

Висока стручна школа Фашион Десигн Институт Тетово

 

Факултет за исламски науки - Скопје

Прв циклус на студии по исламски науки