Органи во МОН

 

Органи во состав на Министерството за образование и наука

 

1.  Педагошка служба

в.д. директор - Вангелија Велева

Во Педагошката служба има еден сектор:

Сектор за учебници и педагошко советување

Во Сектор за учебници и педагошко советување има три одделенија:

- Одделение за одобрување на учебници

- Одделение за издавање и набавка на учебници и

- Одделение за советување на родители и ученици

 

Помошник Раководител на сектор за за учебници и педагошко советување

Хикмете Сељмани

hikmete.selmani@mon.gov.mk

 

Раководител на одделение за одобрување на учебници

Виолета Костовска

violeta.kostovska@mon.gov.mk

 

Раководител на одделение за издавање и набавка на учебници

Наташа Стојановиќ Тоскоска

natasa.stojanovic-toskoska@mon.gov.mk

 

Раководител на одделение за советување на родители и ученици

Анита Азеска

anita.azeska@mon.gov.mk

  

2. Државен просветен инспекторат

                                                                                                                 
Во
Државниот просветен инспекторат има два сектори:

I. Сектор за инспекциски надзор и оценување на квалитетот на основното и средното образование

Во Секторот за инспекциски надзор и оценување на квалитетот на основното и средното образование има десет одделенија:

- Одделението за инспекциски надзор и оценување на квалитетот на основното и средното образование во пелагониски плански регион;

- Одделението за инспекциски надзор и оценување на квалитетот на основното и средното образование во вардарски плански регион;

- Одделението за инспекциски надзор и оценување на квалитетот на основното и средното образование во североисточен плански регион;

- Одделението за инспекциски надзор и оценување на квалитетот на основното и средното образование во југозападен плански регион;

- Одделението за инспекциски надзор и оценување на квалитетот на основното и средното образование во југоисточен плански регион;

- Одделението за инспекциски надзор и оценување на квалитетот на основното и средното образование во полошки плански регион;

- Одделението за инспекциски надзор и оценување на квалитетот на основното и средното образование во скопски плански регион;

- Одделението за инспекциски надзор и оценување на квалитетот на основното и средното образование во источен плански регион;

- Одделение за инспекциски надзор и оценување на квалитетот на основното и средното образование во специјализирани воспитно- образовни институции во Република Македонија;

- Одделение за подршка на инспекторатот и анализа на квалитетот на наставата.

II.   Сектор за инспекциски надзор во високото образование и научните институти, ученичките и студентските домови.

Во Секторот за инспекциски надзор во високото образование, научните институти, ученичките и студентските домови има две одделенија и тоа:

- Одделение за инспекциски надзор во високото образование, научните институти, ученичките и студентските домови во полошки, скопски, североисточен, источен и југоисточен плански регион;

- Одделение за инспекциски надзор во високото образование, научните институти, ученичките и студентските домови во југозападен, пелагониски и вардарски плански регион.

 

http://dpi.mon.gov.mk/

 

Одговорен: Бесим Алија

besim.alija@mon.gov.mk
Телефон: 3-140-126

 

Замена: Звездана Тортевска

Телефон: 3-116-772

zvezdana.tortevska@mon.gov.mk

 

3. Биро за развој на образованието

тел. ++389 2 3064 131

факс ++389 2 3061 057

e-mail: bro.macedonia@bro.gov.mk

http://www.bro.gov.mk/