Сектори во МОН

 

 

Организациони единици на Министерството за образование и наука

 

Државни советници/сектори/одделенија во Министерството за образование и наука

1. Државни советници во Министерството за образование и наука

Во Министерството за образование и наука има девет државни советници и тоа:

Државен советник за образовни политики

Назихтере Сулејмани

nazihtere.sulejmani@mon.gov.mk

Сафет Незири

safet.neziri@mon.gov.mk

 

Државен советник за високо образовние

Агим Рамадани

agim.ramadani@mon.gov.mk

 

 

Државен советник за европски интеграции

Анета Трпевска

aneta.trpevska@mon.gov.mk

 

Државен советник за општи работи

Наташа Хаџи-Лега

natasa.hadzi-lega@mon.gov.mk

 

Државен советник за капитални инвестиции во образованието и науката

Маја Бичиклиска

maja.bicikliska@mon.gov.mk

 

Државен советник за стратешко планирање и економски анализи

Билјана Трајковска

biljana.trajkovska@mon.gov.mk

Анастасија Трајковска

anastasija.trajkovska@mon.gov.mk

 

Државен советник за финансирање, буџетска политика и сметководство

Соња Јаневска Петковска

sonja.janevska-petkoska@mon.gov.mk

 

Државен советник за образовни политики

Ѓонул Бајрактар

gonul.bajraktar@mon.gov.mk

 

 

2. Сектор за основно образование

Во Сектор за основно образование има две одделенија:

- Одделение за основно образование и

- Одделение за финансирање на основното образование и кариерен развој

 

 

Раководител на сектор за основно образование

Елена Ивановска

elena.ivanovska@mon.gov.mk

 

Раководител на одделение за основно образование

Даниела Граороска Саздова

daniela.graoroska@mon.gov.mk

 

Раководител на одделение за финансирање на основното образование и кариерен развој

Јасна Видановска

jasna.vidanovska@mon.gov.mk

 

3. Сектор за средно образование, образование на возрасни и доживотно учење

Во Секторот за средно образование, образование на возрасни и доживотно учење има две одделенија:

- Одделение за средно образование, образование на возрасни и доживотно учење и

- Одделение за финансирање на средно образование и кариерен развој

 

Раководител на  секторот за средно образование, образование на возрасни и доживотно учење

Дана Бишкоска

dana.biskoska@mon.gov.mk

 

Помошник раководител на сектор за средно образование, образование на возрасни и доживотно учење

Наталија Кижевска

natalija.kizevska@mon.gov.mk

 

Раководител на одделение за средно образование, образование на возрасни и доживотно учење

Нуран Кадриу Џамбази

nuran-kadriu.xhambazi@mon.gov.mk

 

Контакт лице за Одделение за финансирање на средно образование и кариерен развој

Нада Велеска

nada.veleska@mon.gov.mk

 

4. Сектор за високо образование

Во Секторот за високо образование има две одделенија:

- Одделение за високо образована мрежа и

- Одделение за поддршка на телата за квалитет во високото образование

 

Помошник раководител на сектор за високо образование

Борчо Алексов

borco.aleksov@mon.gov.mk

 

Раководител на одделение за високо образована мрежа

 

/

 

Контакт лице за Одделение за поддршка на телата за квалитет во високото образование

Сузана Сотировска

suzana.sotirovska@mon.gov.mk

 

5. Сектор за ученички и студентски стандард

Во Секторот за ученички и студентски стандард има две одделенија:

- Одделение за ученички стандард и

- Одделение за студентски стандард

 

Раководител на сектор за ученички и студентски стандард

Лидија Михајловска

lidija.mihajlovska@mon.gov.mk

 

Раководител на одделение за ученички стандард

Филиз Незир Емин

filiz.nezir@mon.gov.mk

 

Раководител на одделение за студентски стандард

Џемиле Идризи

xhemile.lamallari@mon.gov.mk

 

6. Сектор за наука и иновации

Во Секторот за науката и иновации има две одделенија:

- Одделение за развој на научно истражувачките кадри, поддршка на науката и иновациите и

- Одделение за преведена стручна и научна литература

 

Раководител на сектор за науката и иновации

Елван Хасановиќ

elvan.hasanovic@mon.gov.mk 

 

Помошник раководител на сектор за науката и иновации

Светлана Пинева

svetlana.pineva@mon.gov.mk

 

Раководител на одделение за развој на научно истражувачките кадри, поддршка на науката и иновациите

Фросина Ралева Стојчевска

frosina.raleva-stojcevska@mon.gov.mk

 

Раководител на одделение за преведена стручна и научна литература

Сашо Додовски

saso.dodevski@mon.gov.mk

 

7. Сектор за меѓународна соработка

Во Секторот за меѓународна соработка има три одделенија:

- Одделение за еквиваленција и нострификација

- Одделение за Национална рамка на квалификации и

- Одделение за меѓународна соработка во образованието и науката

 

Раководител на сектор за меѓународна соработка

Љаура Цана

 laura.cana@mon.gov.mk

Раководител на одделение за меѓународна соработка:

Јулијана Балевска

julijana.balevska@mon.gov.mk

 

Контакт лице за  одделение за Национална рамка на квалификации

Кети Костовска

keti.kostovska@mon.gov.mk

 

Контакт лице за дделение за еквиваленција и нострификација за основно и средно образование

Бурхан Алија

burhan.alija@mon.gov.mk

 

Контакт лице за oдделение за еквиваленција и нострификација за високо образование

Елена Неделковска

elena.nedelkovska@mon.gov.mk

 

8. Сектор за финансиски прашања

Во Секторот за финансиски прашања има три одделенија:

- Одделение за буџетска координација

- Одделение за буџетска контрола и

- Одделение за сметководство и плаќање

 

Раководител на одделение за буџетска координација

Елена Качела

elena.kacela@mon.gov.mk

 

Раководител на одделение за буџетска контрола

Звонимир Матовски

zvonimir.matovski@mon.gov.mk

 

Контакт лице за oдделение за сметководство и плаќање

Агим Несими

agim.nesimi@mon.gov.mk

 

 9. Сектор за организациони работи на Mинистерството

Во Секторот за организациони работи на министерството има пет одделенија и тоа:

- Одделение за архивско работење и организациони работи

- Одделение за односи со јавноста и протокол

- Одделение за капитални инвестиции

- Одделение за координација на јавни набавки и

- Одделение за информатичка поддршка

 

Контакт лица за oдделение за архивско работење и организациони работи

Александра Анчева

aleksandra.anceva@mon.gov.mk

Снежана Ачовска

snezana.acovska@mon.gov.mk

 

Раководител на одделение за односи со јавност

Давор Политов

davor.politov@mon.gov.mk

 

Контакт лице за oдделение за капитални инвестиции

Весна Васиќ

vesna.vasik@mon.gov.mk

 

Раководител на одделение за координација на јавни набавки

Благица Мојсова

blagica.mojsova@mon.gov.mk

 

Раководител на одделение за информатичка поддршка

Горан Стојановски

goran.stojanovski@mon.gov.mk

 

10. Сектор за нормативно-правни работи

Во Секторот за нормативно - правни работи има две одцеленија:

- Одделение за нормативно правни работи во дејностите и

- Одделение за правосудни, имотно-правни и административни работи

 

Раководител на сектор за нормативно-правни работи:

Милка Масникоса

milka.masnikosa@mon.gov.mk

 

11. Сектор за Европска Унија

Во Секторот за Европска унија има три одделенија:

- Одделение за преговори и интеграција во Европската Унија

- Одделение за имплементација и координација на ИПА и

- Одделение за програмирање, мониторинг и евалуација на ИПА

 

Помошник раководител на сектор за Европска Унија

Надица Костоска

nadica.kostoska@mon.gov.mk

 

Раководител на одделение за имплементација и координација на ИПА

Ивана Поповска

ivana.batinik@mon.gov.mk

 

Раководител на одделение за програмирање, мониторинг и евалуација на ИПА

Јулија Пелева Стојковска

julija.stojkovska@mon.gov.mk

 

12. Сектор за стратешко планирање и анализа за креирање на политики

Во Сектор за стратешко планирање и анализа за креирање на политики има две одделенија:

- Одделение за стратешко планирање, следење и евалуација на политики

- Одделение за аналитика и истражување на развојно образовани политики

 

Контакт лице за oдделение за стратешко планирање, следење и евалуација на политики

Славица Мирческа

slavica.mirceska@mon.gov.mk

Нуман Салаи

numan.sallai@mon.gov.mk

 

Раководител на одделение за аналитика и истражување на развојно образовани политики

Кристијан Ѓорѓески

kristijan.gorgeski@mon.gov.mk

 

Посебни организациони единици на Министерството за образование и наука

 

1. Одделение за внатрешна ревизија

Контакт лице за одделение за внатрешна ревизија

Љубе Цветковски

ljube.cvetkovski@mon.gov.mk

 

2. Одделение за управување со човечки ресурси

Раководител на одделение за управување со човечки ресурси

Александра Хашимбеговиќ

aleksandra.dzingova@mon.gov.mk

 

 

Посебни советници и кабинетски службеници на министерот за образование и наука

 

Министерот за образование и наука има тројца посебни советници:

1. Посебен советник за образовни политики

Санела Шкријељ

ssanela@mon.gov.mk

 

2. Посебен советник за буџетска координација

Снежана Костовска-Фрчковска

snezana.kostovska@mon.gov.mk

 

3. Посебен советник за односи со јавност

Ирена Смиљанска

irena.smiljanska@mon.gov.mk

 

 

Министерот за образование и наука има тројца кабинетски службеници:

 

1. Кабинетски службеник за образовни политики

Билјана Трајковска

biljana.trajkovska@mon.gov.mk

 

2. Кабинетски службеник за правни работи и човечки ресурси

Маја Бичиклиска

maja.bicikliska@mon.gov.mk

 

3. Кабинетски службеник за јавни набавки

Благица Мојсова

blagica.mojsova@mon.gov.mk

 

 

[ 9015 ]