Sektoret në MASH

 

Njësitë organizative të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës 

 

Këshilltarë shtetëror/sektorët/njësitë në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës

 

1. Këshilltarë shtetërorë në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës

Në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës janë nëntë këshilltarë shtetërorë, përkatësisht:

Këshilltar shtetëror për politika arsimore

Nuran Kadriu Xhambazi

nuran.kadriu-xhambazi@mon.gov.mk

Safet Neziri

safet.neziri@mon.gov.mk

 

Këshilltar shtetëror për arsimin e lartë

Agim Ramadani

agim.ramadani@mon.gov.mk

 

 

Këshilltar Shtetëror për integrim evropian

Aneta Trpevska

aneta.trpevska@mon.gov.mk

 

Këshilltar Shtetëror për Çështje të Përgjithshme

Natasha Haxhi -Lega

natasa.hadzi-lega@mon.gov.mk

 

Këshilltar Shtetëror për investimet kapitale në Arsim dhe Shkencë

Maja Biçikliska

maja.bicikliska@mon.gov.mk

 Këshilltar shtetëror për planifikim strategjik dhe analiza ekonomike

Biljana Trajkovska

biljana.trajkovska@mon.gov.mk

Anastasija Trajkovska

anastasija.trajkovska@mon.gov.mk

 

 

 Këshilltar shtetëror për financimin, politikat buxhetore dhe kontabilitet

/

 

Këshilltar Shtetëror për politika arsimore

Gjonul Bajraktar

gonul.bajraktar@mon.gov.mk

 

 

2. Sektori për Arsim Fillor

Sektori për arsim fillor përfshin dy njësi:

-

Njësia për Arsim Fillor dhe

Njësia për financimin e Arsimit Fillor  dhe zhvillimit të karrierës

 

Udhhëheqës i Sektorit për arsim fillor

Biljana Kazanxhiska

biljana.kazandjiska@mon.gov.mk

 

Udhëheqës i Njësisë për arsim fillor

Daniella Graoroska Sazdova

daniela.graoroska@mon.gov.mk

 

Udhëheqës i Njësisë për financimin e Arsimit Fillor  dhe zhvillimit të karrierës

Jasna Vidanovska

jasna.vidanovska@mon.gov.mk

 

3. Sektori për Arsim të Mesëm, Arsimin e të Rriturve dhe i Mësimit të përjetshëm

Në Sektorin për për Arsim të Mesëm, Arsimin e të Rriturve dhe i Mësimit të përjetshëm përfshin dy njësi

Njësia për  Arsim të Mesëm, Arsimin e të Rriturve dhe i Mësimit të përjetshëm

Njësia për financimin të Arsimit të Mesëm dhe Zhvillimit të Karrierës

 

Udhëheqës i Sektorit për  Arsim të Mesëm, Arsimin e të Rriturve dhe i Mësimit të përjetshëm

/

 Ndihmës-Udhëheqës i Sektorit për  Arsim të Mesëm, Arsimin e të Rriturve dhe i Mësimit të përjetshëm

Natalija Kizhevska

natalija.kizevska@mon.gov.mk

 Udhëheqës i Njësisë për  Arsim të Mesëm, Arsimin e të Rriturve dhe i Mësimit të përjetshëm

Sadete Ramadani Mora

 sadete.ramadani@mon.gov.mk

 Personi Kontaktues për njësinë për financim të Arsimit të Mesëm dhe Zhvillimit të Karrierës

Vesna Vignjeviq

vesna.vignjevic@mon.gov.mk

 

4. Sektori i arsimit të lartë

Në Sektorin për arsim të lartë përfshin dy njësi

- Njësia  për arsim të lartë

rrjetizimi dhe

- Njësia  për mbështetje të organeve për cilësi në arsimin e lartë 

Udhëheqës i Sektorit për arsim të lartë

Ahmed Qazimi

ahmed.qazimi@mon.gov.mk

 

Ndihmës- Udhëheqës i Sektorit për arsim të lartë

Borço Aleksov

borco.aleksov@mon.gov.mk

 

Udhëheqës i njësisë  për Rrjetizimin e Arsimit të Lartë

Natalija Stoimanova

natalija.stoimanova@mon.gov.mk

 

Personi Kontaktues për Njësinë  për mbështetje të organeve për cilësi në arsimin e lartë 

Suzana Sotirovska

suzana.sotirovska@mon.gov.mk

 

 

 

5.Njësia për standard të nxënësve dhe Studentëve

Në Sektorin për standard të nxënësve dhe Studentëve ka dy njësi

- Njësia për Standard të nxënësve dhe

- Njësia për  Standard të Studentëve

 

Udhëheqës i Sektorit për standard të nxënësve dhe studentëve

Lidija Mihajllovska

lidija.mihajlovska@mon.gov.mk

 

Udhëheqës i njësisë për Standard të nxënësve

Filiz Nezir Emin

filiz.nezir@mon.gov.mk

 

Udhëheqës i Njësisë për Standard të studentëve

Xhemile Idrizi

xhemile.lamallari@mon.gov.mk 

 

6. Sektori i Shkencës dhe Inovacionit

Në Sektorin për  Shkencë dhe Inovacion përfshinë dy njësi:

- Njësia për zhvillimin e kuadrit hulumtues- shkencor, mbështetjen e shkencës dhe inovacionit dhe

-Njësia për literaturë të përkthyer profesionale dhe shkencore

 

Udhëheqës i Sektorit për Shkencë dhe Inovacion

Elvan Hasanoviç

elvan.hasanovic@mon.gov.mk

 

Ndihmës-Udhëheqës i Sektorit  për Shkencë dhe Inovacion

Svetlana Pineva

svetlana.pineva@mon.gov.mk

 

Udhëheqës i Njësisë për zhvillimin e kuadrit hulumtues- shkencor, mbështetjen e shkencës dhe inovacionit

Frosina Raleva Stojçevska

frosina.raleva-stojcevska@mon.gov.mk

 

Udhëheqës i Njësisë për literaturë të përkthyer profesionale dhe shkencore

Sasho Dodevski

saso.dodevski@mon.gov.mk 

 

7. Sektori për Bashkëpunim Ndërkombëtar

 Në Sektorin për Bashkëpunim Ndërkombëtar përfshinë dy njësi

- Njësia për Kornizën Kombëtare të Kualifikimeve dhe

- Njësia për bashkëpunim ndërkombëtar në arsim dhe shkencë

 

Udhëheqës i Sektorit për Bashkëpunim Ndërkombëtar

 

/

Udhëheqës i Njësisë për Bashkëpunim Ndërkombëtar

Julijana Baleska

julijana.balevska@mon.gov.mk

 

Personi Kontaktues për njësinë për Kornizën Kombëtare të Kualifikimeve

Drita Rizvani

drita.rizvani@mon.gov.mk

 

 

8. Sektori për Ekuivalencën dhe Nostrifikimin

Në Sektori për Ekuivalencën dhe Nostrifikimin përfshinë dy njësi:

-Njësi për Ekuivalencën dhe Nostrifikimin e arsimit fillor dhe të mesëm

-Njësi për Ekuivalencën dhe Nostrifikimin e arsimit të lartë

 

Personi Kontaktues për Njësi për Ekuivalencën dhe Nostrifikimin e arsimit fillor dhe të mesëm

Burahn Alija

burhan.alija@mon.gov.mk

 Personi Kontaktues për Njësi për Ekuivalencën dhe Nostrifikimin e arsimit të lartë

Elena Nedellkovska

 

elena.nedelkovska@mon.gov.mk

 

9.Sektori për çështje financiare

 

 Në Sektorin për çeshtje financiare përfshin tri njësi

- Njësia për koordinim të buxhetit;

 - Njësia për kontroll të buxhetit;

 - Njësia për kontabilitet dhe pagesë;

 

Udhëheqës i Sektorit për çeshtje financiare

Agim Nesimi

agim.nesimi@mon.gov.mk

 

Udhëheqës i njësisë për koordinim të buxhetit

Elena Kaçella

elena.kacela@mon.gov.mk

 Udhëheqës I Njësisë për kontroll të buxhetit

Zvonimir Matovski

zvonimir.matovski@mon.gov.mk

 

 Personi kontaktues për kontabilitet dhe pagesë;

/

 

 10. Sektori  për Çështje Organizative të Ministrisë

Në Sektorin për Çështje Organizative të Ministrisë përfshin pesë njësi, edhe atë:

- Njësia për punë arkivore dhe punë organizative

- Njësia për Marrëdhënie me Publikun dhe Protokoll

- Njësia për investime kapitale

- Njësia për koordinimin e prokurimit publike dhe

- Njësia për mbështetje informatike 

 

Personi kontaktues për Njësi për punë arkivore dhe punë organizative

Snezhana Açovska

snezana.acovska@mon.gov.mk

 

Davor Politov

davor.politov@mon.gov.mk

 Udhëheqës i Njësisë për mardhënie me publikun dhe protokoll

-Personi kontaktues për  Njësi për investime kapitale

Gjuljana Izairi

gjuljana.zairi@mon.gov.mk

 

Udhëheqës i Njësisë për Koordinimin e Prokurimit Publik

Fidan Selmani

fidan.selmani@mon.gov.mk

 

Udhëheqës i Njësisë për mbështetje informatike

Goran Stojanovski

goran.stojanovski@mon.gov.mk

 

11. Sektori për çeshtje normative-juridike

Në Sektorin për çeshtje normative-juridike përfshinë dy njësi:

                  

Njësia për për çeshtje normative-juridike në veprimtaritë dhe

- Njësia për çështje gjyqësore, pronësore-juridike dhe administrative

Udhëhqës i Sektorit për çeshtje normative-juridike

Millka Masinkosa

 milka.masnikosa@mon.gov.mk

 

Udhëhqës i Njësisë për çeshtje normative-juridike në veprimtaritë

 

Bojan Mitkovski

 

bojan.mitkovski@mon.gov.mk

 

Udhëhqës i Njësisë për çështje gjyqësore, pronësore-juridike dhe administrative

Bosillka Galeva

bosilka.galeva@mon.gov.mk

 

12. Sektori për Bashkimin Evropian

Në Sektorin për Bashkimin Evropian përfshinë tri njësi:

- Njësia për Negociatat dhe Integrimin në Bashkimin Evropian

- Njësia për implementimin dhe koordinimin e IPA dhe

- Njësia për Programim, Monitorim dhe Vlerësim të IPA 

 

Udhëheqës i Sektorit për Bashkimin Evropian

Dana Bishkoska

dana.biskoska@mon.gov.mk

 

 

 Ndihmës-Udhheqës i Sektorit për Bashkimin Evropian

Nadica Kostoska

nadica.kostoska@mon.gov.mk

 Ndihmës-Udhheqës i Sektorit për Bashkimin Evropian

Katerina Struzhan

katerina.struzan-cvetkovska@mon.gov.mk

 

Udhëheqës i Njësisë  për impementim  dhe koordinim të  IPA-

 

Udhëheqës i njësisë  për Programim, Monitorim dhe Vlerësim të IPA-

/

 

 13. Sektori për planifikim strategjik dhe analizë për krijimin e politikave

Në Sektorin për planifikim strategjik dhe analizë për krijimin e politikave përfshinë dy njësi:

Njësia për planifikim strategjik monitorim dhe vlerësim të politikave

 Njësia për analitikë dhe hulumtim të politikave të arsimuara në zhvillim

Udhëheqës i Sektorit për planifikim strategjik dhe analizë për krijimin e politikave

Elena Ivanovska

elena.ivanovska@mon.gov.mk 

 

 

Udhëheqës i Njësisë për planifikim strategjik dhe analizë për krijimin e politikave

Aleksandra Ançeva

aleksandra.anceva@mon.gov.mk

 

 Personi Kontaktues për njësinë për analitikë dhe hulumtim të politikave të arsimuara në zhvillim

Keti Kostovska

keti.kostovska@mon.gov.mk

Njësitë e posaçme organizative të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës 

 

 

1.Njësia për revizion të brendshëm

Personi Kontaktues për njësinë për revizion të brendshëm

Lube Cvetkovski

ljube.cvetkovski@mon.gov.mk

 

2. Njësia për menaxhim me burimet njerëzore

Udhëheqës i njësisë për menaxhim me burimet njerëzore

Aleksandra Hashimbegoviq

aleksandra.dzingova@mon.gov.mk

 

Këshilltarë të posaçëm dhe zyrtar të kabinetit të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës

 

[ 1113 ]