Sektoret në MASH

 

1. Sektori për arsim fillor dhe të mesëm

Sektori për arsim fillor dhe të mesëm përfshin katër njësi, edhe atë:

 

- Njësia për arsim fillor;

 

- Njësia për arsim të mesëm;

 

- Njësia për nostrifikim dhe ekuivalentim të dëftesave dhe diplomave të marra jashtë vendit;

 

- Njësia për decentralizim.

 

Përgjegjës:

Biljana Aleksoska Trenevska

Telefon: 3-117-896

biljana.aleksoska-trenevska@mon.gov.mk

 

Zëvendës:

Теuta Dashi

Теlefon: 3-140-136

teuta.dashi@mon.gov.mk

2. Sektori për arsim të lartë

Sektori për arsim të lartë përfshin tre njësi, edhe atë:

 

- Njësia për arsim të lartë, bashkëpunimi ndërkombëtar, Tempus dhe CEPPUS;

 

- Njësia për përkrahje të punës së Këshillit për akreditim, Agjencionit për evaluim dhe Këshillit për arsim të lartë;

 

- Njësia për ekuivalentim dhe njohje të kualifikimeve të larta jashtë vendit.

 

Përgjegjës:

Jehona Murtezanini

Теlefon: 3-117-896

jehona.murtezani@mon.gov.mk

 

Zëvendësim:

Biljana Zafirovska

Теlefon: 3-140-167

biljana.zafirovska@mofk.gov.mk

3. Sektori për shkencë dhe zhvillim teknologjiko-teknik

Sektori për shkencë dhe zhvillim teknologjiko-teknik përfshin dy njësi, edhe atë:

 

- Njësia për shkencë dhe zhvillimi teknologjiko-teknik dhe projekte në shkencë dhe zhvillimi teknologjiko-teknik;

 

- Njësia për bashkëpunim ndërkombëtar në shkencë.

 

Përgjegjës: 

Aleksandar Tutunovski

Теlefon: 3-140-186 и 3-117-896

aleksandar.tutunovski@mon.gov.mk

4. Sektori për çështje financiare

Sektori për çështje financiare përfshin katër njësi, edhe atë:

 

- Njësia për koordinim të buxhetit;

 

- Njësia për kontroll të buxhetit;

 

- Njësia për kontabilitet dhe pagesë;

 

- Njësia për koordinim të furnizimeve publike.

 

Përgjegjës: 

Davor Tasevski, davor.tasevski@mon.gov.mk

Verica Таsevska, verica.tasevska@mon.gov.mk

Теlefon: 3-140-143 и 3-117-896

 

5. Sektori për punë të përgjithshme dhe për përkrahje të ministrit

Sektori për punë të përgjithshme dhe përkrahje të ministrit përfshin katër njësi, edhe atë:

 

- Njësia për marrëdhënie me publikun dhe protokoll;

 

- Njësia për investime kapitale;

 

- Njësia për standard të nxënësve dhe studentëve;

 

- Njësia për veprimtari informatike dhe menaxhimi me ISOM.

 

Përgjegjës: 

Biljana Cvetkovska

Теlefon: 3-140-108

biljana.cvetkovska@mon.gov.mk

 

6. Sektori për çështje normativo-juridike

Sektori për çështje normativo-juridike përfshin dy njësi, edhe atë:

 

- Njësia për çështje normativo-juridike në veprimtari;

 

- Njësia për punë administrative dhe juridike;

 

Përgjegjës:

Gjorgji Pandeliev

Теlefon: 3-140-122 и 3-117-896

gorgi.pandeliev@mon.gov.mk

 

Zëvendësim: 

Natasha Kostova

Теlefon: 3-140-122

natasa.kostova@mon.gov.mk

7. Sektori për Unionin Evropian

Sektori për Unionin Evropian përfshin tre njësi, edhe atë:

 

Struktura IPA:

 

- Njësia për negociata dhe integrimin e bashkësisë, koordinimi me projektet dhe donacionet në arsim dhe shkencë;

 

- Njësia për implementim dhe koordinim të IPA Komponentës I dhe IV ; Njësia për monitorim dhe evaluim të IPA Komponentës I dhe IV.

 

Përgjegjës:

Аneta Мitreva

Теlefon: 3-140-197 и 3-117-896

aneta.mitreva@mon.gov.mk

[ 1113 ]