Контакт

 

Список со контакти на лица вработени во Министерство за образование и наука

Официјална е-маил адреса на МОН: contact@mon.gov.mk

Кабинет на министер +389 2 3212 915 

 

***

Министерство за образование и наука

Ул. „Св. Кирил и Методиј“ број 54, 1000 Скопје

Република Северна Македонија  

 

 

Contact Form