Заштита на личните податоци

 

Заштита на личните податоци

 

Офицер за заштита на личните податоци: Мустафа Муслиу, Советник за нормативно правни работи во образованието и науката. 

Контакт: 076/485-066, mustafa.musliu@mon.gov.mk

Барање за пристап и исправка на лични податоци

Согласно член 12 од Законот за заштита на личните податоци контролорот, субјектот на лични податоци може да побара од контролорот да го информира..

28.2.2019
 
Едукативни видеа

Права на субјектите на лични податоци, право на пристап до личните податоци, видео надзор, технички и организациски мерки, препораки за младите за безбедно користење на Интернет и социјалните мрежи..

28.2.2019
 
Законска регулатива

Закони и подзаконски акти за заштита на личните податоци, Интерни правилници, правила и упатства..

28.2.2019