Министерство за образование и наука

  / Заштита на личните податоци / Законска регулатива

Законска регулатива

 

Закони и подзаконски акти за заштита на личните податоци, Интерни правилници, правила и упатства..

 1. Закон за заштита на личните податоци („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/05) (преземи)
 2. Закон за изменување и дополнување на Закон за заштита на лични податоци(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/08) (преземи)
 3. Закон за изменување и дополнување на законот за заштита на личните податоци („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/10) (преземи)
 4. Закон за изменување и дополнување на законот за заштита на личните податоци („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/14) (преземи)
 5. Закон за дополнување на законот за заштита на личните податоци („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/11) (преземи)
 6. Закон за ратификација на Дополнителниот Протокол кон Конвенцијата за заштита на поединците во поглед на автоматската обработка на лични податоци, во врска со надзорните тела и прекуграничен пренос („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/08) (преземи)
 7. Закон за ратификација на Конвенцијата за заштита на лица во однос на автоматска обработка на податоци („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/05) (преземи)

 

Подзаконски акти за заштита на личните податоци

 1. Правилник за техничките и организациските мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци - пречистен текст ("Службен весник на Република Македонија" бр.38/09 и 158/10) (преземи)
 2. Правилник за техничките и организациските мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/09) (преземи)
 3. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за техничките и организациските мерки за обезбедување тајност и заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10) (преземи)
 4. Правилник за формата и содржината на образецот на Известувањето за обработка на личните податоци и за начинот на известувањето во Централниот регистар на збирки на лични податоци - пречистен текст ("Службен весник на Република Македонија" бр. 155/08 (преземи)
 5. Правилник за формата и содржината на образецот на Известувањето за обработка на личните податоци и за начинот на известувањето во Централниот регистар на збирки на лични податоци („Службен весник на Република Македонија“ бр. 155/08) (преземи)
 6. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на образецот на известувањето во Централниот регистар на збирки на лични податоци („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10) (преземи)
 7. Правилник за содржината и формата на актот за начинот на вршење на видео надзор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10) [Преземи]
 8. Правилник за формата и содржината на образецот за евиденција на извршениот пренос на лични податоци („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10) (преземи)
 9. Правилник за начинот на вршење на инспекцискиот надзор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 207/16) (преземи)
 10. Правилник за изменување и дополнување на правилникот за начинот на вршење на инспекцискиот надзор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/17) (преземи)
 11. Правилник за формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведување на едукацијата, како и начинот на водење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10) (преземи)
 12. Правилник за начинот на водење на единствена евиденција на прекршоците, изречените санкции и донесените одлуки во прекршочна постапка, како и начинот на пристап до информации кои се содржани во евиденцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 41/16) (преземи)
 13. Правилник за образецот, формата и содржината на легитимацијата и за начинот на нејзиното издавање и одземање - пречистен текст ("Службен весник на Република Македонија" бр. 143/08) (преземи)
 14. Правилник за образецот, формата и содржината на легитимацијата и за начинот на нејзиното издавање и одземање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 143/08) (преземи)
 15. Правилник за изменување и дополнување на правилникот за образецот, формата и содржината на легитимацијата и за начинот на нејзиното издавање и одземање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10) (преземи)
 16. Правилник за формата и содржината на барањето за утврдување на повреда на правото на заштита на личните податоци („Службен весник на Република Македонија“ бр. 144/11) (преземи)
 17. Правилник за обезбедување на безбедност и интегритет на јавните електронски комуникациски мрежи и услуги и активности кои што операторите треба да ги преземат при нарушување на безбедноста на личните податоци („Службен весник на Република Македонија“ бр. 9/15) (преземи)
 18. Упатство за начинот на вршење на надворешна контрола - (преземи)
 19. Упатство за дополнување на упатството за начинот на вршење на надворешна контрола - (преземи)
 20. Упатство за дополнување на упатството за начинот на вршење на надворешна контрола - (преземи)

 

Интерни правилници, правила и упатства

 1. Правилник за технички и организациски мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци (2011.08.17 19-4841/1);
 2. Правилa за определување на обврските и одговорностите на администраторот на информацискиот систем и на овластените лица (2014.10.21 07-16942/1);
 3. Правилa за пријавување, реакција и санирање на инциденти (2014.10.21 07-16939/1);
 4. Правила за начинот на правење на сигурносна копија, архивирање и чување, како и за повторно враќање на зачуваните лични податоци (2014.10.21 07-16941/1);
 5. Правила за начинот на уништување на документите, како и за начинот на уништување, бришење и чистење на медиумите (2014.10.21 07-16940/1);
 6. Правила за начинот и постапката на користење и располагање со информатичкиот систем кој содржи лични податоци (2014.10.21 07-16943/1);
 7. Упатство за начинот на водење евиденција за лица овластениза вршење на обработка на личните податоци и за пренесување на медиуми надвор од работните простории на Министерството (2014.10.21 07-16946/1);
 8. План за создавање систем на технички и организациски мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци (2019.01.04 07-133/1).
 
Back to top
Close Offcanvas Sidebar