Учебници

 

Учебници

 

Ценовник за оштетени учебници

Ве информираме дека е објавен Ценовник за оштетени учебници за учебна 2022/23 година. Ве молиме при давање насоки за уплата на средства за изгубен или оштетен учебник да внимавате на година на набавување на истиот.

При евиндетирање на наплата на оштетените и изгубените учебници постапувајте согласно Законот за учебници за основно и средно образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008, 99/2009, 83/2010, 36/2011, 135/2011, 46/2012, 24/2013, 120/2013, 29/2014, 146/15, 217/15, 30/16 и 21/18 ), и Правилник за начинот на прием, складирање, доделување и враќање на комплетите на учебници во основните и средните училишта ( „Службен весник на Република Македонија“ бр. 75/10), особено согласно членовите 3, 8 и 10 од горенаведениот Правилник.

 

Контакт и прашања за бесплатни учебници

Одговорен за учебниците:
Наташа С. Тоскоска
Телефон: 02/3-140-188
natasa.stojanovic-toskoska@mon.gov.mk

Замена: 

Весна Стојановска
Телефон:  02/3-140-175
vesna.stojanovska@mon.gov.mk

 

 

Документи за преземање

[ 11177 ]