Календари

 

 Календар за организација и работа на основните училишта за учебната 2023/2024 година
 Календар за организација на учебната 2023/2024 година во јавните средни училишта (нов)
 Календар за изменување на календарот за организација и работа на основните училишта за учебната 2020/ 2021 година (2)
 Календар за организација на учебната 2020/ 2021 година во јавните средни училишта
 Календар за организација и работа на основните училишта во учебната 2021/2022 година
 Календар за организација на учебната 2021/ 2022 година во јавните средни училишта
 Календар за изменување на календарот за организација и работа на основните училишта за учебната 2021/2022 година
 Календар за изменување на календарот за организација и работа на средните училишта за учебната 2021/2022 година
 Календар за изменување на календарот за организација и работа на основните училишта за учебната 2021/2022 година
 Календар за дополнување на календарот за организација и работа на основните училишта за учебната 2021/2022 година - 2
 Календар за организација и работа на основните училишта за учебната 2022/2023 година
 Календар за организација на учебната 2022/2023 година во јавните средни училишта
 Календар за изменување на календарот за организација и работа на основните училишта за учебната 2022/2023 година
 Календар за изменување на календарот за организација на учебната 2022/2023 година во јавните средни училишта
 Календар за организација на учебната 2020/ 2021 година во јавните средни училишта
 Календар за организација и работа на основните училишта за учебната 2020/ 2021 година
 Календар за изменување на календарот за организација и работа на основните училишта за учебната 2020/ 2021 година
 Календар за дополнување на календарот за организација на учебната 2020/2021 година во јавните средни училишта
 Календар за изменување на календарот за организација на учебната 2020/ 2021 година во јавните средни училишта
[ 5149 ]