Organet në MASH

 

Organet në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës

 

1. Shërbimi pedagogjik

Sektori për tekstet shkollore me dy njësi:

 

- Njësia për mbështetje të Komisionit nacional për tekste shkollore dhe komisioneve të recensionit;

 

- Njësia për botimin e teksteve shkollore;

 

Përgjegjës: Merita Iseini 

Telefon: 3-140-176

merita.isein@mon.gov.mk

Zëvendëse: Elizabeta Lotiq

Telefon: 3-140-175

elizabeta.lotik@mon.gov.mk

Përgjegjës për tekste shkollore (mësimore): Natasha S. Toskoska 

Telefon:3-140-139

natasa.stojanovic-toskoska@mon.gov.mk

 

2. Organizimi dhe fushëveprimi i Inspektoratit të arsimit

Në inspektorat ka dy sektorë dhe ato të:

 

I. Sektori për mbikëqyrje të inspektimit dhe vlerësimit të kualitetit në arsimin fillor dhe të mesëm,

 

Në sektorin për mbikëqyrje të inspektimit dhe vlerësimit të kualitetit në arsimin fillor dhe të mesëm ka dhjetë njësi dhe atë:

 

- Njësia për mbikëqyrje të inspektimit dhe të vlerësimit të kualitetit në arsimin fillor dhe të mesëm në rajonin e Pellagonisë;

 

- Njësia për mbikëqyrje të inspektimit dhe të vlerësimit të kualitetit në arsimin fillor dhe të mesëm në rajonin e Vardarit;

 

- Njësia për mbikëqyrje të inspektimit dhe të vlerësimit të kualitetit në arsimin fillor dhe të mesëm në rajonin verilindor;

 

- Njësia për mbikëqyrje të inspektimit dhe të vlerësimit të kualitetit në arsimin fillor dhe të mesëm në rajonin jug-perëndimor;

 

- Njësia për mbikëqyrje të inspektimit dhe të vlerësimit të kualitetit në arsimin fillor dhe të mesëm në rajonin jug-lindor;

 

- Njësia për mbikëqyrje të inspektimit dhe të vlerësimit të kualitetit në arsimin fillor dhe të mesëm në rajonin të Pollogut;

 

- Njësia për mbikëqyrje të inspektimit dhe të vlerësimit të kualitetit në arsimin fillor dhe të mesëm në rajonin e Shkupit;

 

- Njësia për mbikëqyrje të inspektimit dhe të vlerësimit të kualitetit në arsimin fillor dhe të mesëm në rajonin lindor;

 

- Njësia për mbikëqyrje të inspektimit dhe të vlerësimit të kualitetit në arsimin fillor dhe të mesëm në institucione të specializuara edukative-arsimore në Republikën e Maqedonisë;

 

- Njësia për mbështetje të inspektoratit dhe analizë të kualitetit mësimor .

 

II. Sektori për mbikëqyrje të inspektimit në arsimin e lartë dhe instituteve shkencore, konvikteve të nxënësve dhe studentëve.

 

Në Sektorin për mbikëqyrje të inspektimit në arsimin e lartë, instituteve shkencore, konvikteve të nxënësve dhe studentëve ka dy njësi edhe atë:

 

- Njësia për mbikëqyrje të inspektimit në arsimin lartë, instituteve shkencore, konvikteve të nxënësve dhe studentëve në rajonin e Pollogut, Shkupit, rajonin verilindor, lindor dhe juglindor;

 

- Njësia për mbikëqyrje të inspektimit në arsimin e lartë, instituteve shkencore, konvikteve të nxënësve dhe studentëve në rajonin jugperëndimor, të Pellagonisë dhe në rajonin e vardarit.

 

http://dpi.mon.gov.mk/

 

Përgjegjës: Besim Alia 

besim.alija@mofk.gov.mk

Telefon: 3-140-126

 

Zëvendësi: Zvezdana Tortevska 

Telefoni: 3-116-772

zvezdana.tortevska@mon.gov.mk

 

 

3. Byroja për zhvillim të arsimit

tel. ++389 2 3064 131

faksi ++389 2 3061 057

e-mail: bro.macedonia@bro.gov.mk

http://www.bro.gov.mk/