404 Page Not Found!

 

 Education strategy and action plan 2018 - 2025
 SMART SPECIALISATION STRATEGY OF THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA S3 - MK 2024 - 2027
 ACTION PLAN (SMART SPECIALISATION STRATEGY OF THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA S3 - MK 2024 - 2027)
 Стратешки план на Министерството за образование и наука 2024 - 2026
 Стратегија за човечки капитал 2024-2030
 Годишен план за работа на Министерството за образование и наука за 2024 година
 Извештај за спроведување на годишниот план за работа за 2023 година
 Извештај за реализирани активности од Стратегијата за образование 2018-2025 (за 2019 и 2020 година)
 Извештај за реализирани активности од Стратегија за образование 2018-2025 (за 2021)
 Извештај за реализирани активности од Стратегија за образование 2018-2025 (за 2022)
 Оперативен акциски план за родова еднаквост на МОН за 2024 година
 Родово буџетска изјава 2022
 Годишен извештај на МОН за напредокот на состојбата на еднаквите можности за жените и мажите за 2022 година
 Извештај за родово одговорно буџетирање за 2020 година
 Извештај за родово одговорно буџетирање за 2022 година
 Извештај за родово одговорно буџетирање за 2023 година
 Оперативен план за спроведување на конвенцијата за спречување и борба против насилството врз жените и домашното насилство на Република Македонија за 2021
 Извештај за степенот на реализација на планираните цели и активности од Националната стратегија за вмрежување, соработка и намалување на одливот на високообразовни и стручни кадри 2013-2020 година
[ 264 ]