Министерство за образование и наука

  / Вести и настани / Конкурси за доделување на ученички стипендии за учебната 2022-2023 година

Конкурси за доделување на ученички стипендии за учебната 2022-2023 година

 

Конкурс за доделување 900 (деветстотини) стипендии за социјална поддршка на ученици од јавните средни училишта во Република Северна Македонија за учебната 2022/2023 година

 

Конкурс за доделување 240 (двесте и четириесет) стипендии за ученици од средно образование кои реализираат наставни програми од угостителско-туристичката струка, електро-техничка струка, градежно-геодетска струка, земјоделско-ветеринарна струка, машинска струка и текстилно-кожарска струка од јавните и приватните средни училишта во Република Северна Македонија за учебната 2022/2023 година

 

Конкурс за доделување 120 (сто и дваесет) стипендии за ученици со посебни потреби од јавните и приватните средни училишта во Република Северна Македонија за учебната 2022/23 година

 

Конкурс за доделување 500 (петстотини) стипендии за ученици кои реализираат наставни планови и програми за стручно оспособување и стручно образование од тригодишно траење во јавните и средните училишта во Република Северна Македонија за учебната 2022/2023 година

 

Конкурс за доделување 1500 (илјада и петстотини) стипендии за ученици кои ќе се запишат во паралелки во стручно образование во кои ќе се реализира практично образование со зголемен број на часови согласно програмите за стручно образование од јавните средни училишта во Република Северна Македонија за учебната 2022/2023 година

 

Конкурс за доделување 50 (педесет) стипендии за ученици -деца без родители од јавните и приватните средни училишта во Република Северна Македонија за учебната 2022/2023

 

Конкурс за доделување 50 (педесет) стипендии за талентирани ученици од средното образование од областа на уметностите од јавните и приватните средни училишта во Република Северна Македонија за учебната 2022/2023 година

 

Конкурс за доделување 150 (сто и педесет) стипендии за талентирани ученици - спортисти од јавните и приватните средни училишта во Република Северна Македонија за учебната 2022/2023 година

 

Конкурс за доделување 100 (сто) стипендии за талентирани ученици од средното образование од областите на природните и техничките науки од јавните и приватните средни училишта во Република Северна Македонија за учебната 2022/2023 година

 

Конкурс за доделување на стипендии во четири категории за ученици Роми запишани во прва, втора, трета и четврта година од јавните и приватните средни училишта во Република Северна Македонија за учебната 2022/2023 година

 

 

Вести и настани

Back to top
Close Offcanvas Sidebar