PEIP

 

Проект за унапредување на основното образование

 

 

ОГЛАСИ

 

(02.02.2024) Mали зафати за подобрување на училишната инфраструктура- краен рок 05.03.2024

 

 

(15.01.2024) Подобрување на мрежната инфраструктура на основните училишта -краен рок 15.02.2024

 

 

(27.11.2023) Набавка на опрема и наставно-нагледни средства за основни училишта-краен рок 11.12.2023

 

 

(31.08.2023) Индивидуален консултант за проценка на стабилност на училишни згради- краен рок 11.09.2023

- оглас 012-23 (MK)

- опис на работни задачи/Terms of Reference (EN)

 

(21.07.2023)  НАБАВКА НА МРЕЖНА И ИНФОРМАТИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА

 

  - Оглас 004-23

известување за склучен договор

 

(12.06.2023) Администратор за училишни грантови за развојни планови - краен рок 22.06.2023

- оглас 014-23 (МК)

 

- Terms of Reference/опис на работни задачи (ENG)

 

(12.06.2023) СПЕЦИЈАЛИСТ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ВЛИЈАНИЕТО НА ГРАНТ ПРОГРАМАТА ЗА УЧИЛИШТАТА - краен рок 25.06.2023

- оглас 015-23 (МК)

- Requaet for Expression of Interst/оглас (ENG)

 

- Terms of Reference/опис на работни задачи (ENG)

 

(19.04.2023) Набавка на лаптоп компјутери- краен рок 3.05.2023

 

 

(20.03.2023) Набавка на наставни и нагледни средства за општествени науки- рок 20.04.2023

 

 

(6.03.2023) Консултант за комуникации- краен рок 15.03.2023

 

 

(6.03.2023) Реновирања од мал обем на основните училишта- краен рок 6.04.2023

 

 

(3.03.2023) Набавка на лаптоп компјутери- краен рок 16.03.2023

 

 

(13.02.2023) Kонсултант за надзор на активности за подобрување на училишна мрежна инфраструктура- краен рок 27.02.2023

 

 

(2.02.2023)- КООРДИНАТОР НА АКТИВНОСТИТЕ ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ЗАСЕГНАТИТЕ СТРАНИ И СОЦИЈАЛНИТЕ АСПЕКТИ НА ПРОЕКТОТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ - краен рок 9.02.2023

 

 

(21.12.2022) Архитект- краен рок 3.01.2023

 

 

(12.12.2022) Индивидуален консултант за дизајн на програмски опции за имплементација на програми за подобрување на учењето и туторство во Северна Македонија/ Individual Consultant for Designing Programming Options for Implementation of Learning Recovery and Tutoring Programs in North Macedonia

 

 

 

 (15.04.2022) Набавка на компјутерски хардвер- краен рок 29.04.2022

 

 

(11.04.2022) Координатор за професионален развој-краен рок 18.04.2022 

 

 

(04.04.2022) Координатор за основно образование-краен рок 11.04.2022

 

 

(17.03.2022) ПРОЦЕНКА НА ИНФОРМАТИЧКА И МРЕЖНА ИНФРАСТРУКТУРА ВО ЈАВНИТЕ ОСНОВНИ УЧИЛИШТА- краен рок 01.04.2022

 

(17.03.2022) ПРОЕКТИРАЊЕ И НАДЗОР НА МАЛИ РЕНОВИРАЊА НА ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА- краен рок 01.04.2022

 

15.03.2022) Специјалист за животна средина- краен рок 28.03.2022

 

 

 (14.03.2022) Design of Tutoring Program and Grant Program to Support Implementation of Tutoring Activities in the Primary Schools- open until 28 March 2022

 

 (14.03.2022) Градежен инженер- краен рок 25.03.2022
(14.03.2022) Асистент за училишна инфраструктура- краен рок 25.03.2022

 

(24.02.2022) Набавка на мрежна опрема и решение за безбедност на мрежа за Министерство за образование и наука/ 

Procurement of network equipment and network security solution for MoES  - краен рок 28.03.2022

 

(21.02.2022) Асистент за информатичка технологија за потребите на Биро за развој на образованието-краен рок 02.03.2022  

(21.02.2022) Специјалист за информатичка технологија за потребите на Биро за развој на образованието-краен рок 02.03.2022 

 

 (28.12.2021) Финансиски координатор за грантови- краен рок 5.01.2022 

 

 (20.12.2021) Координатор за основно образование-краен рок 27.12.2021

 

 

(16.12.2021) Асистент за информатичка технологија за потребите на Биро за развој на образованието-краен рок 30.12.2021  

 

(10.12.2021) Консултант за унапредување на процесот за професионален развој на наставниците- краен рок 20.12.2021

 

(10.12.2021) Консултант за информатичка технологија за потребите на Државен испитен центар- краен рок 24.12.2021
(10.12.2021) Асистент за информатичка технологија за потребите на Државен испитен центар- краен рок 24.12.2021 
(10.12.2021) Специјалист за информатичка технологија за потребите на Биро за развој на образованието-краен рок 24.12.2021  .  
(10.12.2021) Индивидуален консултант за  дизајн на програма за туторство и грант програма за поддршка на туторство во основно образование- краен рок 24.12.2021
 
(10.12.2021) Услуги за прибирање податоци за мерење на квалитетот на наставата во основно образование- краен рок 27.12.2021
(10.12.2021) Expert in measuring the quality of teaching practices in primary education/ Експерт за мерење на квалитетот на наставата во основно образование- submission deadline 27 December 2021/краен рок 27 декември 2021

 

(2.12.2021) ТЕХНИЧКА ПОМОШ ЗА РЕВИЗИЈА НА РАМКАТА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА УЧИЛИШТАТА, ФУНКЦИОНАЛНА АНАЛИЗА И ДИЗАЈН И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ГРАНТ ПРОГРАМА ЗА УЧИЛИШТАТА/ Technical assistance for revision of school improvement framework, functional analysis and design and rollout of school grants program - краен рок 17.12.2021/submission deadline 17 December 2021 

(18.11.2021) Technical Assistance for Development and Implementation of National Assessment in Primary Education/ Техничка поддршка за развој и имплементација на државното тестирање во основното образование- submission deadline 3 December 2021/краен рок 3 декември 2021

 

(6.09.2021) ЕКСПЕРТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ТЕХНИЧКА ПОМОШ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА СИСТЕМОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ КВАЛИТЕТ ВО ОСНОВНО И СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈA/ Expert for Provision of Technical Assistance for improving the quality assurance system for primary & secondary education in the Republic of North Macedonia- краен рок 20.09.2021/submission deadline 20 September 2021 

(6.09.2021) ЕКСПЕРТ ВО ОБЛАСТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ОБЕЗБЕДУВАЊЕТО КВАЛИТЕТ (САМОЕВАЛУАЦИЈА) ВО ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ/ Expert in the field of education and quality assurance (self-evaluation) in primary education in the Republic of North Macedonia- краен рок 20.09.2021/submission deadline 20 September 2021 

(6.09.2021)ЕКСПЕРТ ЗА ТЕХНИЧКА ПОДДРШКА ЗА ЗАЈАКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈНИОТ ЦИКЛУС НА УЧИЛИШТАТА ОД ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ/ Expert for Provision of Technical Assistance for Enhancement of School Improvement Cycle in Primary Schools in the Republic of North Macedonia - краен рок 20.09.2021/submission deadline 20 September 2021 

(6.09.2021) International Expert in IRT & Psychometrics/ Меѓународен експерт за теорија за одговарање на ајтем и психометрија- submission deadline 20 September 2021 / краен рок 20.09.2021 

 

(6.09.2021)Educational expert for standard setting & test/item writing for the  National Assessment in Primary Education in the Republic of North Macedonia/ Меѓународен експерт за поставување на стандарди и пишување тестови/ајтеми за државното тестирање во основното образование- submission deadline 20 September 2021 / краен рок 20.09.2021 

•          Request for Expression of Interest  042-21 (EN) 

•          Terms of Reference/ Опис на работни задачи (EN) 

 

(6.09.2021)Educational Expert for Provision of Technical Assistance for  Development and Implementation of National Assessment in Primary Education in the Republic of North Macedonia/ Меѓународен експерт за техничка поддршка при развој и имплементација на државното тестирање во основното образование- submission deadline 20 September 2021 / краен рок 20.09.2021 

•          Request for Expression of Interest  042-21 (EN) 

•          Terms of Reference/ Опис на работни задачи (EN) 

 

(6.08.2021) СПЕЦИЈАЛИСТ ЗА НАСТАВНИ МАТЕРИЈАЛИ И НАСТАВНАТА ПРОГРАМА ПО ПРИРОДНИ НАУКИ ВО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ- краен рок 16.08.2021

 

(6.08.2021) СПЕЦИЈАЛИСТ ЗА НАСТАВНИ МАТЕРИЈАЛИ И НАСТАВНАТА ПРОГРАМА ПО OПШТЕСТВО ВО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ- краен рок 16.08.2021
(6.08.2021) СПЕЦИЈАЛИСТ ЗА НАСТАВНИ МАТЕРИЈАЛИ И НАСТАВНАТА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА ВО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ- краен рок 16.08.2021
(6.08.2021) Educational Expert for Development and Implementation of Primary Education Curriculum /Образовен експерт за развој и имплементација на наставни програми во основно образование- сsubmission deadline 16 August 2021/краен рок 16.08.2021

 

 (05.08.2021) Набавка на интерактивни табли за основните училишта- краен рок 13.08.2021

оглас 033-21 (МК)


(19.07.2021) Специјалист за социјални аспекти- краен рок 28.07.2021
- оглас (МК)

- Terms of Reference (EN)

 

(25.06.2021) PROCUREMENT OF SCIENCE LABORATORIES EQUIPMENT AND RESOURCES FOR PRIMARY SCHOOLS/НАБАВКА НА ОПРЕМА И НАСТАВНО-НАГЛЕДНИ СРЕДСТВА ЗА КАБИНЕТИТЕ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА
- оглас(EN) 

-известување за доделување договор/contract award notice (EN)

 

(9.06.2021) Набавка на лаптоп компјутери за Државен испитен центар- краен рок 21.06.2021
- оглас 031-21 (МК)

- известување за доделен договор 031-21

 

(7.06.2021) АДМИНИСТРАТОР ЗА ОБУКА НА КАНДИДАТИТЕ ЗА НАСТАВНИЦИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА БИРО ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО- краен рок 16.06.2021
- оглас 029-21 (МК)

- Terms of Reference (EN)

(7.06.2021) КООРДИНАТОР ЗА ДИГИТАЛНО УЧЕЊЕ - краен рок 16.06.2021
- оглас 028-21 (МК)

- Terms of Reference (EN)

 

(27.05.2021) ДИЗАЈН И РАЗВОЈ НА ИНТЕРАКТИВНИ ДИГИТАЛНИ ОБРАЗОВНИ СОДРЖИНИ ЗА НАСТАВНИТЕ ПРОГРАМИ ПО МАЈЧИН ЈАЗИК И ИСТОРИЈА- краен рок 9 јуни 2021
- оглас 023-21 (МК)

- Опис на работни задачи/Terms of Reference (EN)

- известување за доделување договор 023-21

(27.05.2021) ДИЗАЈН И РАЗВОЈ НА МОБИЛНИ АПЛИКАЦИИ - краен рок 9 јуни 2021
- оглас 024-21 (МК)

- Опис на работни задачи/Terms of Reference (EN)


(27.05.2021) РАЗВОЈ НА ИНТЕРАКТИВНИ ОБРАЗОВНИ СОДРЖИНИ ЗА МАТЕМАТИКА И ПРИРОДНИ НАУКИ - краен рок 9 јуни 2021
- оглас 025-21 (МК)

- Опис на работни задачи/Terms of Reference (EN)

- известување за доделување договор 025-21

 

(20.05.2021) Procurement of ICT Equipment for Primary Schools/Набавка на информатичка опрема за основни училишта- deadline 6 July 2021/краен рок 6 јули 2021
- оглас 021-21 (EN)

- известување за доделување договор 021-21

 

(12.05.2021) Набавка на канцелариска опрема- краен рок 25.05.2021
- оглас 019-21

известување за доделен договор(10.05.2021) Набавка на мебел за кабинети за основните училишта- краен рок 9.06.2021
- оглас 018-21

-известување за доделување договор

 

 

 

Ревизорски извештај за Проект за унапредување на основно образование за 2022 година

 

Записник од одржаната јавна консултација со засегнатите страни во врска со активностите поврзани со опремување на кабинетите по Природни науки

 

Jавен повик за учество во процесот на јавна (online) консултација за документи поврзани со заштита на животната средина и социјалните аспекти од спроведување на “Проект за унапредување на основното образование“  

 

Записник од јавната (online) консултација за документи поврзани со заштита на животната средина и социјалните аспекти од спроведување на Проект за унапредување на основното образование

 

План за вклучување на засегнатите страни

 

Stakeholder Engagement Plan

 

План за управување со обврските за животната средина и социјалните аспекти

 

Environmental and Social Commitment Plan

 

Прашалник за управување со обврските за животната средина и социјалните аспекти

 

ESMP Checklist for Construction and Rehabilitation Activities

 

General Procurement Notice

  

Project Operational Manual

 

Procurement Plan

 

 

 

(21.07.2023 година) НАБАВКА НА СТОКИ 21.7.2023
 
 
 
[ вторник, 13 октомври 2020 ] [ 989 ]