PEIP

 

Проект за унапредување на основното образование

ОГЛАСИ

 (6.09.2021) ЕКСПЕРТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ТЕХНИЧКА ПОМОШ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА СИСТЕМОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ КВАЛИТЕТ ВО ОСНОВНО И СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈA/ Expert for Provision of Technical Assistance for improving the quality assurance system for primary & secondary education in the Republic of North Macedonia- краен рок 20.09.2021/submission deadline 20 September 2021 

(6.09.2021) ЕКСПЕРТ ВО ОБЛАСТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ОБЕЗБЕДУВАЊЕТО КВАЛИТЕТ (САМОЕВАЛУАЦИЈА) ВО ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ/ Expert in the field of education and quality assurance (self-evaluation) in primary education in the Republic of North Macedonia- краен рок 20.09.2021/submission deadline 20 September 2021 

(6.09.2021)ЕКСПЕРТ ЗА ТЕХНИЧКА ПОДДРШКА ЗА ЗАЈАКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈНИОТ ЦИКЛУС НА УЧИЛИШТАТА ОД ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ/ Expert for Provision of Technical Assistance for Enhancement of School Improvement Cycle in Primary Schools in the Republic of North Macedonia - краен рок 20.09.2021/submission deadline 20 September 2021 

(6.09.2021) International Expert in IRT & Psychometrics/ Меѓународен експерт за теорија за одговарање на ајтем и психометрија- submission deadline 20 September 2021 / краен рок 20.09.2021 

 

(6.09.2021)Educational expert for standard setting & test/item writing for the  National Assessment in Primary Education in the Republic of North Macedonia/ Меѓународен експерт за поставување на стандарди и пишување тестови/ајтеми за државното тестирање во основното образование- submission deadline 20 September 2021 / краен рок 20.09.2021 

•          Request for Expression of Interest  042-21 (EN) 

•          Terms of Reference/ Опис на работни задачи (EN) 

 

(6.09.2021)Educational Expert for Provision of Technical Assistance for  Development and Implementation of National Assessment in Primary Education in the Republic of North Macedonia/ Меѓународен експерт за техничка поддршка при развој и имплементација на државното тестирање во основното образование- submission deadline 20 September 2021 / краен рок 20.09.2021 

•          Request for Expression of Interest  042-21 (EN) 

•          Terms of Reference/ Опис на работни задачи (EN) 

 

(6.08.2021) СПЕЦИЈАЛИСТ ЗА НАСТАВНИ МАТЕРИЈАЛИ И НАСТАВНАТА ПРОГРАМА ПО ПРИРОДНИ НАУКИ ВО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ- краен рок 16.08.2021

 

(6.08.2021) СПЕЦИЈАЛИСТ ЗА НАСТАВНИ МАТЕРИЈАЛИ И НАСТАВНАТА ПРОГРАМА ПО OПШТЕСТВО ВО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ- краен рок 16.08.2021
(6.08.2021) СПЕЦИЈАЛИСТ ЗА НАСТАВНИ МАТЕРИЈАЛИ И НАСТАВНАТА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА ВО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ- краен рок 16.08.2021
(6.08.2021) Educational Expert for Development and Implementation of Primary Education Curriculum /Образовен експерт за развој и имплементација на наставни програми во основно образование- сsubmission deadline 16 August 2021/краен рок 16.08.2021

 

 (05.08.2021) Набавка на интерактивни табли за основните училишта- краен рок 13.08.2021

оглас 033-21 (МК)


(19.07.2021) Специјалист за социјални аспекти- краен рок 28.07.2021
- оглас (МК)

- Terms of Reference (EN)

 

(25.06.2021) PROCUREMENT OF SCIENCE LABORATORIES EQUIPMENT AND RESOURCES FOR PRIMARY SCHOOLS/НАБАВКА НА ОПРЕМА И НАСТАВНО-НАГЛЕДНИ СРЕДСТВА ЗА КАБИНЕТИТЕ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА
- оглас(EN) 

 

(9.06.2021) Набавка на лаптоп компјутери за Државен испитен центар- краен рок 21.06.2021
- оглас 031-21 (МК)

- известување за доделен договор 031-21

 

(7.06.2021) АДМИНИСТРАТОР ЗА ОБУКА НА КАНДИДАТИТЕ ЗА НАСТАВНИЦИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА БИРО ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО- краен рок 16.06.2021
- оглас 029-21 (МК)

- Terms of Reference (EN)

(7.06.2021) КООРДИНАТОР ЗА ДИГИТАЛНО УЧЕЊЕ - краен рок 16.06.2021
- оглас 028-21 (МК)

- Terms of Reference (EN)

 

(27.05.2021) ДИЗАЈН И РАЗВОЈ НА ИНТЕРАКТИВНИ ДИГИТАЛНИ ОБРАЗОВНИ СОДРЖИНИ ЗА НАСТАВНИТЕ ПРОГРАМИ ПО МАЈЧИН ЈАЗИК И ИСТОРИЈА- краен рок 9 јуни 2021
- оглас 023-21 (МК)

- Опис на работни задачи/Terms of Reference (EN)

- известување за доделување договор 023-21

(27.05.2021) ДИЗАЈН И РАЗВОЈ НА МОБИЛНИ АПЛИКАЦИИ - краен рок 9 јуни 2021
- оглас 024-21 (МК)

- Опис на работни задачи/Terms of Reference (EN)


(27.05.2021) РАЗВОЈ НА ИНТЕРАКТИВНИ ОБРАЗОВНИ СОДРЖИНИ ЗА МАТЕМАТИКА И ПРИРОДНИ НАУКИ - краен рок 9 јуни 2021
- оглас 025-21 (МК)

- Опис на работни задачи/Terms of Reference (EN)

- известување за доделување договор 025-21

 

(20.05.2021) Procurement of ICT Equipment for Primary Schools/Набавка на информатичка опрема за основни училишта- deadline 6 July 2021/краен рок 6 јули 2021
- оглас 021-21 (EN)

- известување за доделување договор 021-21

 

(12.05.2021) Набавка на канцелариска опрема- краен рок 25.05.2021
- оглас 019-21

известување за доделен договор(10.05.2021) Набавка на мебел за кабинети за основните училишта- краен рок 9.06.2021
- оглас 018-21

-известување за доделување договор

 

Jавен повик за учество во процесот на јавна (online) консултација за документи поврзани со заштита на животната средина и социјалните аспекти од спроведување на “Проект за унапредување на основното образование“  

 

Записник од јавната (online) консултација за документи поврзани со заштита на животната средина и социјалните аспекти од спроведување на Проект за унапредување на основното образование

 

План за вклучување на засегнатите страни

 

Stakeholder Engagement Plan

 

План за управување со обврските за животната средина и социјалните аспекти

 

Environmental and Social Commitment Plan

 

Прашалник за управување со обврските за животната средина и социјалните аспекти

 

ESMP Checklist for Construction and Rehabilitation Activities

 

General Procurement Notice

 

Procurement Plan

 

Project Operational Manual

 
 
[ вторник, 13 октомври 2020 ] [ 989 ]