ОБРАЗЕЦ ЗА ПОФАЛБА/ПОПЛАКА ЗА УСЛУГАТА

ДОБИЕНА ОД МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Овој образец овозможува да останете анонимни и вашите податоци нема да бидат употребени за ниту една друга цел.

Име и презиме на подносителот:
Податоци за контакт:
*Вид на услуга која ја користевте од Министерството:
Сектор/ вработен вклучен во испорака на услугата (доколку се познати):
*Настан (наведете датум и час на настанот) за кој сакате да поднесете пофалба или поплака:
*задолжително поле