Заштитено внатрешно пријавување

 

Правилник за спроведување на процедури за прием на пријави од укажувачи, издвојување и обработка на податоците од пријавите и преземање мерки за обезбедување заштита на личните и другите податоци кои се однесуваат на укажувачи и на пријави од укажувачи, а применувајќи ги прописите за заштита на личните податоци и заштита на класифицираните информации 17.11.2020
 
Правилник за заштитетно внатрешно пријавување во институциите во јавниот сектор 16.11.2020