Стратешки план на Министерството за образование и наука 2019-2021

 

 Родово релевантни податоци
 Оперативниот план за родова еднаквост на МОН за 2019 година
 Годишен извештај на МОН за напредокот на состојбата на еднаквите можности за жените и мажите
 Родово буџетска изјава (Унапредување на образовниот систем од аспект на родовата компонента - еднакви можности на жените и мажите)
 Родово релевантни податоци - програма за студентски стандард
 Родово релевантни податоци - програма за студентски стандард (анализа по област на студирање)
 Стратешки план на Министерството за образование и наука 2019-2021
 Стратегија за образованието 2018-2025
 Извештај за реализирани активности од Стратегија за образование 2018-2025 (за 2018)
 Годишен план за работа на Министерството за образование и наука за 2019 година
 Извештај за реализирани активности од Годишната програма на МОН за 2018 година
 Стратегијата на образование на возрасни 2019-2023
[ 252 ]