Вести и настани

 

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ЕДНОКРАТНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА ОБЈАВЕН НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКИ ТРУД ЗА 2019 ГОДИНА 05.8.2020
 
Упатство со прирачник за оддржување на училишни објекти - втор дел 05.8.2020
 
Конкурс за стипендии за студиски престој во земјите членки на CEEPUS Програмата 31.7.2020
 
Конкурс за прием на студенти запишани на додипломски студии во државните студентски домови и други објекти за сместување во Република Северна Македонија за студиската 2020/2021 година 31.7.2020
 
Повик за учество во комисија за измени на учебник

Повторен повик за учество во комисија за давање мислење по доставени предлози за исправки и/или дополнувања во текстот на учебникот, а истите не преставуваат повеќе од 30% од содржината на учебникот по предметот - Македонски јазик за V одделение на деветгодишно основно образование

30.7.2020
 
Јавна расправа за изработка на Концепцијата за инклузивно образование

Министерството за образование и наука и Бирото за развој на образованието започнуваат процес на јавна консултација за изработка на Концепција за инклузивно образование.

15.6.2020
 
Конкурс за издавање на учебници за II година средно стручно четиригодишно образование 13.6.2020
 
Формулар - пријава за упис во средно училиште во учебната 2020/2021

Пријава на македонски јазик, албански јазик, турски јазик и српски јазик

12.6.2020
 
Прифатени барања за научно-истражувачки трудови од домашни автори објавени во меѓународни научни списанија со фактор на влијание (импакт фактор) за 2018 година 18.2.2020
 
Препорака на Советот за висок квалитет и Извештај за клучни податоци на Евридика за 2019 година

Придружете ни се на презентацијата на 17 септември за да дознаете како ЕУ ги поддржува државите-членки да понудат образование и нега во раното детство со висок квалитет за сите мали деца, од раѓање до основно училиште...

13.9.2019
 
 
1 / 5 1 2 3 ..