Вести и настани

 

Конкурс за стипендии за студиски престој во земјите членки на CEEPUS Програмата 31.7.2020
 
Конкурс за прием на студенти запишани на додипломски студии во државните студентски домови и други објекти за сместување во Република Северна Македонија за студиската 2020/2021 година 31.7.2020
 
Повик за учество во комисија за измени на учебник

Повторен повик за учество во комисија за давање мислење по доставени предлози за исправки и/или дополнувања во текстот на учебникот, а истите не преставуваат повеќе од 30% од содржината на учебникот по предметот - Македонски јазик за V одделение на деветгодишно основно образование

30.7.2020
 
Јавна расправа за изработка на Концепцијата за инклузивно образование

Министерството за образование и наука и Бирото за развој на образованието започнуваат процес на јавна консултација за изработка на Концепција за инклузивно образование.

15.6.2020
 
Конкурс за издавање на учебници за II година средно стручно четиригодишно образование 13.6.2020
 
Формулар - пријава за упис во средно училиште во учебната 2020/2021

Пријава на македонски јазик, албански јазик, турски јазик и српски јазик

12.6.2020
 
Прифатени барања за научно-истражувачки трудови од домашни автори објавени во меѓународни научни списанија со фактор на влијание (импакт фактор) за 2018 година 18.2.2020
 
Препорака на Советот за висок квалитет и Извештај за клучни податоци на Евридика за 2019 година

Придружете ни се на презентацијата на 17 септември за да дознаете како ЕУ ги поддржува државите-членки да понудат образование и нега во раното детство со висок квалитет за сите мали деца, од раѓање до основно училиште...

13.9.2019
 
Резултати од конкурсот за прием на студенти во државните студентски домови и други објекти во Република Северна Македонија за студиската 2019/2020 година во Штип 06.9.2019
 
Стипендии за докторски и постдокторски студии и истражувања во Швајцарија за академската 2020/2021 година

Подетални информации за стипендиите може да се обезбедат нa www.eda.admin.ch/north-macedonia.

19.8.2019
 
 
1 / 4 1 2 3 ..