Мисија и визија

 

Мисија и визија

 

МИСИЈА

Министерството за Образование и Наука има мисија да го развива образованието и воспитно образовниот систем во Република Северна Македонија, да ја развива науката, научните достигнувања и иновации преку примена на принципите на квалитет, економичност, граѓанска одговорност и поврзаност со пазарот на трудот. Со примена на овие принципи ќе се овозможи и рамноправно учество на Република Северна Македонија во Европските образовни економски и политички интегративни процеси.

 

ВИЗИЈА

Министерството за Образование и Наука има визија да ги промовира вредностите и темелите на квалитетното образование и наука како клуч за подобрување на квалитетот на животот во целокупното општество.

[ 1564 ]