Органи во МОН

 

Органи во Министерството за образование и наука

 

1.  Педагошка служба

Сектор за учебници со две одделенија:

- Одделение за подршка на Националната комисија за учебници и на рецензионите комисии;
- Одделение за издавање на учебници;

 

Одговорен: Мерита Исеин
Телефон: 3-140-176
merita.isein@mon.gov.mk

Замена: Елизабета Лотиќ
Телефон: 3-140-175
elizabeta.lotik@mon.gov.mk

Одговорен за учебниците: Наташа С. Тоскоска
Телефон:3-140-139
natasa.stojanovic-toskoska@mon.gov.mk

  

2. Организација и делокруг на работата на Државниот просветен инспекторат


Во Инспекторат има два сектори и тоа:

I.   Сектор за инспекциски надзор и оценување на квалитетот на основното и средното образование,

Во Секторот за инспекциски надзор и оценување на квалитетот на основното и средното образование има десет одделенија и тоа:

- Одделението за инспекциски надзор и оценување на квалитетот на основното и средното образование во пелагониски плански регион;

- Одделението за инспекциски надзор и оценување на квалитетот на основното и средното образование во вардарски плански регион;

- Одделението за инспекциски надзор и оценување на квалитетот на основното и средното образование во североисточен плански регион;

- Одделението за инспекциски надзор и оценување на квалитетот на основното и средното образование во југозападен плански регион;

- Одделението за инспекциски надзор и оценување на квалитетот на основното и средното образование во југоисточен плански регион;

- Одделението за инспекциски надзор и оценување на квалитетот на основното и средното образование во полошки плански регион;

- Одделението за инспекциски надзор и оценување на квалитетот на основното и средното образование во скопски плански регион;

- Одделението за инспекциски надзор и оценување на квалитетот на основното и средното образование во источен плански регион;

- Одделение за инспекциски надзор и оценување на квалитетот на основното и средното образование во специјализирани воспитно- образовни институции во Република Македонија;

- Одделение за подршка на инспекторатот и анализа на квалитетот на наставата.

 

II.   Сектор за инспекциски надзор во високото образование и научните институти, ученичките и студентските домови.

Во Секторот за инспекциски надзор во високото образование, научните институти, ученичките и студентските домови има две одделенија и тоа:

- Одделение за инспекциски надзор во високото образование, научните институти, ученичките и студентските домови во полошки, скопски, североисточен, источен и југоисточен плански регион;

- Одделение за инспекциски надзор во високото образование, научните институти, ученичките и студентските домови во југозападен, пелагониски и вардарски плански регион.

 

http://dpi.mon.gov.mk/

Одговорен: Бесим Алија
besim.alija@mofk.gov.mk
Телефон: 3-140-126

Замена: Звездана Тортевска
Телефон: 3-116-772
zvezdana.tortevska@mon.gov.mk

 

3. Биро за развој на образованието

тел. ++389 2 3064 131
факс ++389 2 3061 057
e-mail: bro.macedonia@bro.gov.mk
http://www.bro.gov.mk/