Закони

 

Консолидирани закони во надлежност на МОН

 Пречистен закон за средното образование
 Закон за ученичкиот стандард
 Закон за основно образование
 Закон за средно образование
 Закон за високото образование (нов)
 Закон за високо образование (стар)
 Закон за отворени граѓански универзитети за доживотно учење
 Закон за Бирото за развој на образованието
 Закон за педагошка служба
 Закон за студентскиот стандард
 Закон за стручно образование и обука
 Закон за учебници за основно и средно образование
 Закон за Државниот испитен центар
 Закон за образование на возрасните
 Закон за просветната инспекција
 Закон за научно-истражувачката деjност
 Закон за основање на Национална агенција за европски образовни програми и мобилност
 Закон за признавање на професионалните квалификации
 Закон за иновациската дејност
 Закон за националната рамка на квалификации
 Закон за Aкадемијата за наставници
 Закон за наставници во основните и средните училишта
 Закон за спортска академија
 Закон за високообразовни установи за образование на наставен кадар во предучилишното воспитание, основното и средното образование
 Закон за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење
[ 565 ]