Сектори во МОН

 

Сектори во Министерството за образование и наука

1. Сектор за основно образование

Во Секторот за основно образование има две одделенија и тоа:

- Одделение за основно образование и
- Одделение за финансирање на основното образование и кариерен развој.

 

Раководител на сектор:

Елена Ивановска
elena.ivanovska@mon.gov.mk

 

2. Сектор за средно образование, образование на возрасни и доживотно учење

Во Секторот за средно образование, образование на возрасни и доживотно учење има четири одделенија и тоа:

- Одделение за средно образование, образование на возрасни и доживотно учење и
- Одделение за финансирање на средно образование и кариерен развој.

 

Помошник раководител на сектор:

Наталија Кизевска
natalija.kizevska@mon.gov.mk

 

3. Сектор за високо образование

Во Секторот за високо образование има две одделенија и тоа:

- Одделение за високо образована мрежа и
- Одделение за поддршка на телата за квалитет во високото образование.

 

Раководител на сектор:

Агим Рушити
agim.rushiti@mon.gov.mk

 

Помошник раководител на сектор:

Борчо Алексов
borco.aleksov@mon.gov.mk

 

4. Сектор за ученички и студентски стандард

Во Секторот за ученички и студентски стандард има две одделенија и тоа:

- Одделение за ученички стандард и
- Одделение за студентски стандард.

 

Контакт лица:

Ќенан Сали
qenan.sali@mon.gov.mk

Џемиле Идризи
xhemile.lamallari@mon.gov.mk

 

5. Сектор за наука и иновации

Во Секторот за науката и иновации има две одделенија и тоа:

- Одделение за развој на научно истражувачките кадри, поддршка на науката и иновациите и
- Одделение за преведена стручна и научна литература.

 

Раководител на сектор:

Елван Хасановиќ
Elvan.hasanovic@mon.gov.mk 

 

Помошник раководител на сектор:

Светлана Пинева
svetlana.pineva@mon.gov.mk

 

6. Сектор за меѓународна соработка

Во Секторот за меѓународна соработка има три одделенија и тоа:

- Одделение за еквиваленција и нострификација;
- Одделение за Национална рамка на квалификации и
- Одделение за меѓународна соработка во образованието и науката.

 

Раководител на Одделение за меѓународна соработка:

Јулијана Балевска
Julijana.balevska@mon.gov.mk

 

Државен советник за национална рамка на квалификации:

Наташа Јаневска
natasa.janevska@mon.gov.mk

 

Контакт лице за Одделение за еквиваленција и нострификација за основно и средно образование

Бурхан Алија
burhan.alija@mon.gov.mk

 

Контакт лице за Одделение за еквиваленција и нострификација за високо образование

Насир Абази
nasir.abazi@mon.gov.mk

 

7. Сектор за финансиски прашања

Во Секторот за финансиски прашања има три одделенија и тоа:

- Одделение за буџетска координација;
- Одделение за буџетска контрола и
- Одделение за сметководство и плаќање;

 

Државен советник за финансиски прашања:

Соња Јаневска Петкоска
sonja.janevska-petkoska@mon.gov.mk

 

8. Сектор за организациони работи на министерството

Во Секторот за организациони работи на министерството има пет одделенија и тоа:

- Одделение за архивско работење и организациони работи;
- Одделение за односи со јавноста и протокол;
- Одделение за капитални инвестиции;
- Одделение за координација на јавни набавки и
- Одделение за информатичка поддршка.

 

Контакт лица за Одделение за архивско работење и организациони работи:

Билјана Цветковска
biljana.cvetkovska@mon.gov.mk

Снежана Ачовска
snezana.acovska@mon.gov.mk

 

Раководител на одделение за односи со јавност

Давор Политов
davor.politov@mon.gov.mk

 

Државен советник за капитални инвестиции:

Наташа Хаџилега
natasa.hadzi-lega@mon.gov.mk

 

Контакт лица за Одделение за координација на јавни набавки:

Александра Трајковска
aleksandra.trajkovska@mon.gov.mk

Трајче Митевски
trajce.mitrevski@mon.gov.mk

 

Раководител на Одделение за информатичка поддршка: 

Горан Стојановски
goran.stojanovski@mon.gov.mk

 

9. Сектор за нормативно-правни работи

Во Секторот за нормативно - правни работи има две одцеленија и тоа:

- Одделение за нормативно правни работи во дејностите и
- Одцеление за правосудни, имотно-правни и административни работи;

 

Раководител на сектор:

Милка Масникоса
milka.masnikosa@mon.gov.mk

 

10. Сектор за Европска Унија

Во Секторот за Европска унија има три одделенија и тоа:

- Одделение за преговори и интеграција во Европската Унија;
- Одделение за имплементација и координација на ИПА и
- Одделение за програмирање, мониторинг и евалуација на ИПА.

 

Помошник раководител на сектор:

Надица Костоска
nadica.kostoska@mon.gov.mk

 

ПОСЕБНИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ЕДИНИЦИ:

1. Одделение за внатрешна ревизија

Раководител на одделение:

Незаат Рамадани
nezaat.ramadani@mon.gov.mk

 

2. Одделение за стратешко планирање и анализа

Државен советник за стратешко планирање и економски анализи:

Билјана Трајковска
biljana.trajkovska@mon.gov.mk

Анастасија Трајковска
anastasija.trajkovska@mon.gov.mk

 

3. Одделение за управување со човечки ресурси

Раководител:

Александра Хашимбеговиќ
aleksandra.dzingova@mon.gov.mk

[ 3958 ]