Правилници

 

Правилник за формата и содржината на потврдата за децата кои не биле вклучени во настава, а се со надмината возрасна граница за вклучување во соодветното одделение на основно образование 27.10.2020
 
Правилник за дополнување на правилникот за начинот на изведување на училишните екскурзии на учениците од средните училишта 26.10.2020
 
Правилник за дополнување на правилникот за начинот на изведување на екскурзиите, излетитe и другите вонучилишни активности на учениците од основните училишта 26.10.2020
 
Програма за обезбедување туторство на ученици од основното образование 21.10.2020
 
Правилник за утврдување на висината на трошоците за стекнување на педагошко-психолошка и методска подготовка на акрдитираните високообразовни установи 21.10.2020
 
Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за признавање на свидетелство стекнато во странство 20.10.2020
 
Правилник за формата и содржината на дипломите и начинот на нивното издавање 20.10.2020
 
Правилник за начинот на следењето на наставата, полагањето на испитите за педагошко-психолошка и методска подготовка, како и начинот на акредитација на високообразовните установи 08.10.2020
 
Правилник за стандарди за напредување во звање 05.10.2020
 
Правилник за норматив за стручните соработници во основното, основното музичко-балетско и средното образование 02.10.2020
 
 
1 / 6 1 2 3 ..