Правилници

 

Правилник за начинот на менторска поддршка на приправникот 10.6.2020
 
Правилник за програмата за полагање на стручниот испит на наставник-приправник и стручен соработник-приправник и за начинот на спроведувањето на стручниот испит 14.5.2020
 
Правилник за професионалните стандарди за звањата наставник-ментор и наставник советник и начинот на стекнување 14.5.2020
 
Правилник за професионалните стандарди за звањата стручен соработник-ментор и стручен соработник-советник и начинот на стекнување 14.5.2020
 
Правилник за начинот и обемот на работните задачи во рамките на работното време на наставниците и стручните соработници во текот на 40-часовна работна недела 05.5.2020
 
Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за напредување во звање наставник-ментор, наставник-советник, стручен соработник-ментор и стручен соработник-советник 05.5.2020
 
Правилник за формата, содржината и начинот на водење на професионалното досие за наставникот и стручниот соработник во основно и средно училиште 04.5.2020
 
Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за покривање на трошоците за котизација и пат за учество на еден меѓународен натпревар од областа на математиката, информатиката и природните науки 07.4.2020
 
Правилник за формата и содржината на личниот план за професионален развој на наставниците и стручните соработници во основните и средните училишта 23.3.2020
 
Правилник за организацијата и начинот на спроведување на дополнителната и додатната настава во основните училишта 23.3.2020
 
 
1 / 4 1 2 3 ..