Министер за образование и наука

 

Министер за образование и наука

 

Д-р Арбер Адеми

Лични податоци

Име : Арбeр
Презиме: Адеми
Етничка припадност: Албанец
Датум на раѓање: 25.09.1985
Место на раѓање: Куманово, Република Maкедонија
Оженет, татко на две деца

Контакт информации

Адреса: с. Опае, Липково
E-mail: arber.ademi@mon.gov.mk


Образование

2011-2015 Докторски студии, Правен факултет, Универзитет во Тирана - Албанија, Доктор на правни науки; докторска дисертација: „Решавање на трговски спорови пред меѓународна трговска арбитража“.

2008-2010 Магистерски студии по право - граѓански смер, Правен факултет на Универзитетот во Тетово , со просечна оценка 9,85.

2004-2008 Академски студии на Правниот факултет на Универзитетот во Тетово, со просечна оценка 9,74.

2000-2004 Средно училиште - гимназија „Гоце Делчев", во Куманово.

1992-2000 Oсновно училиште „Маршал Тито”, во Опае, Липково.


Работно искуство

Доцент на Правниот факултет на Универзитетот во Тетово.

Декември 2017 – Мај 2018 Заменик министер за образование и наука

2016-2017 Заменик Претседател на Владата на Република Македонија за европски прашања.

2013 Член на работна група за изготвување на Законот за општа управна постапка.

2013 Член на тим за експерти за изготвување на сет на измени во законодавството за рамномерен регионален развој. 

Од јули 2010 година асистент со полно работно време на Правниот факултет на Универзитетот во Тетово.

Април 2010 – Октомври 2010 консултант на министерот за труд и социјална политика.

2009-2010 Part-time асистент на Правниот факултет на Универзитетот во Тетово

2009-2012 Part-time асистент на Факултетот за бизнис администрација, Универзитетот во Тетово

2009-2012 Продекан за наставни прашања на Факултетот за бизнис администрација, Универзитетот во Тетово


Научни конференции

Меѓународна научна конференција “Mendimi shkencor gjithëshqiptar në pragshekullin e dytë të pavarësisë kombëtare”, во организација на Институтот Аlb-Shkenca (29-31 август 2012 година); презентацијата насловена: “Zgjidhja e kontesteve tregtare nëpërmjet arbitrazhit në Republikën e Maqedonisë” (“Решавање на трговските спорови преку Арбитража во Република Македонија”), ISBN 978-608-65463-0-4

Меѓународна научна конференција “Legal scientific thought in the era of integration and globalization", организирана од страна на Здружението на албанските правници на Македонија (25 ноември 2012); презентацијата насловена: “Juridical nature of international commercial arbitration” (“Правна природа на меѓународната трговска арбитража”).

Втора меѓународна научна конференција „Државата, општеството и правото: Предизвици за човековите права во Албанија”, во организација на Факултетот за политички и правни науки, Универзитет "Александар Мојсиу" -Драч, во соработка со Правниот факултет на Универзитетот "Луараси" (15-16 март 2013); презентација насловена: “Arbitrazhi ose gjykatat nacionale: Avantazhet dhe disavantazhet” (“Арбитража или национални судови: предности и недостатоци”). ISBN 978-99956-92-82-7 Меѓународна научна конференција „Правната држава и демократијата“, во организација на Правниот факултет на Универзитетот во Тетово (март 2014); презентацијата насловена: “Applicable law in arbitration proceedings” (“Меродавно право во арбитражните постапки”).

Втора меѓународна научна конференција "Универзализмот, глобализацијата и правната држава", во организација на Правниот факултет на Универзитетот во Тетово (ноември 2015); презентацијата насловена: „Recognition and enforcement of arbitral awards annulled in the country of origin”(“Признавање и извршување на арбитражни одлуки поништени во земјата на потекло”).


Публикации на научни трудови

“Arbitrazhi tregtar ndërkombëtar në Republikën e Maqedonisë”("Меѓународната трговска арбитража во Република Македонија"), Меѓународно списание за правни науки „Justicia”, бр. 1/2013 (Правен факултет, Универзитет во Тетово), ISSN: 1857-8454.

„Arbitrazhi ose gjykatat nacionale: Avantazhet dhe disavantazhet”(„Арбитража или националните судови: предности и недостатоци"),објавена во меѓународното списание "Diskutime", бр. 5, 2013 (Центар за меѓународни односи и балкански студии, Албанската дипломатска академија Тетово и Институтот за европски студии на Универзитетот во Тирана - издавач), ISSN 1857-825X.

“Autonomia e marrëveshjes së arbitrazhit dhe doktrina “competence-competence” tek arbitrazhi tregtar ndërkombëtar” (“Автономија на арбитражнaта спогодба и доктрината “competence-competence” во меѓународната трговска арбитража"), Меѓународно списание за правни науки „Justicia”, бр. 2/2014 (Правен Факултет, Универзитет во Тетово), ISSN: 1857-8454.

“Grounds for setting aside of the arbitral awards” (“Основи за поништување на арбитражни одлуки”) Меѓународно списание за општествени науки “Vizione” Скопје, бр. 22/2014 (Издавач: Здружение на интелектуалци "Демократски клуб" Скопје), ISSN: 1409-8962 и ISSN online 1857-9221.

“Natyra juridike e arbitrazhit tregtar ndërkombëtar” (“Правна природа на меѓународната трговска арбитража”), Меѓународно списание за општествени науки “Vizione” Скопје, бр. 23/2015 (Издавач: Здружение на интелектуалци "Демократски клуб" Скопје), ISSN: 1409-8962 и ISSN online 1857-9221.

“E drejta e zbatueshme për procedurën e arbitrazhit” ("Меродавно право за арбитражната постапка"), Меѓународно списание за правни науки “Justicia”, Vol. 2, No. 2/2014 (Правен Факултет, Универзитет во Тетово), ISSN: 1857-8454.

“Arbitrability as a precondition for the validity of the arbitration agreement”, Меѓународно списание за општествени науки “Vizione” Скопје, бр. 24/2015 (Издавач: Здружение на интелектуалци "Демократски клуб" Скопје), ISSN: 1409-8962 и ISSN online 1857-9221.

“Recognition and enforcement of arbitral awards annulled in the country of origin”, Меѓународно списание за општествени науки “Vizione”, Skopje, No. 25/2016, (Издавач: Здружение на интелектуалци "Демократски клуб" Скопје), ISSN: 1409-8962 и ISSN online 1857-9221.


Познавање на јазици и други афинитети

Aлбански - мајчин јазик
Македонски – одлично
Англиски - University of Cambridge:ESOL Examinations, BULATS, освоени бодови 89, C1; 
TOEFL ITP, Certificate of Achievement, освоени бодови 493, B1.

Computers – Microsoft Office, Internet, basic programming (Pascal), Photoshop.


Други квалификации

Правосуден испит
Нотарски испит


Останати интереси

Право (меѓународно трговско арбитражно право, трговско право, облигационо право, право на интелектуална сопственост, меѓународно приватно право, право на ЕУ, меѓународно јавно право), литература, театар.

[ 280 ]