Ministër i Arsimit dhe Shkencës

 

Ministër i Arsimit dhe Shkencës

 

D-r Arber Ademi

Të dhënat personale

 

 

Emri: Arbër

Mbiemri: Ademi

Përkatësia Etnike: Shqiptar

Data e lindjes: 25.09.1985

Vendi i lindjes: Kumanovë, Maqedoni 

I martuar, babë i dy fëmijëve

 

Kontakt informacione

Adresa: f. Opajë, Likovë

E-mail: arber.ademi@mon.gov.mk

Edukimi

2011-2015 Studimet e doktoratës, Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës-Shqipëri, Doktor i shkencave juridike; Teza e doktoratës: “Zgjidhjet e kontesteve tregtare para arbitrazhit tregtar ndërkombëtar”.

2008-2010 Studime postdiplomike në drejtësi – drejtimi civil, Fakulteti i Drejtësisë në Universitetin Shtetëror të Tetovës, nota mesatare 9,85.

2004-2008 Studime deridiplomike në Fakultetin Juridik në Universitetin Shtetëror të Tetovës, nota mesatare 9,74.

2000-2004 Shkollimi i mesëm – gjimnazi “Goce Delçev” në Kumanovë.

1992-2000 Shkollimi fillor në shkollën “Marshali Tito” në Opajë, Likovë.

 

Përvojë pune

Docent në Fakultetin Juridik në Universitetin e Tetovës.

Dhjetor 2017 – Maj 2018 Zлvendлs Ministër i Arsimit dhe Shkencлs

2016-2017 Zëvendëskryeministër i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë i angazhuar për çështje evropiane.

Më vitin 2013 Anëtar i grupit punues për përgatitjen e Ligjit të ri mbi procedurën e përgjithshme administrative.

Më vitin 2013 Anëtar i grupit të ekspertëve për përgatitjen ndryshimeve në legjislacionin për zhvillim të barabartë rajonal.

Nga korriku i vitit 2010 asistent me orar të plotë në Fakultetin Juridik në Universitetin Shtetëror të Tetovës.

Prill 2010 – Tetor 2010 Këshilltar i Ministrit për Punë dhe Politikë Sociale.

2009-2012 Part-time asistent në Fakultetin e Administratës së Biznesit, Universiteti Shtetëror i Tetovës.

2009-2012 Prodekan për çështje arsimore në Fakultetin e Administratës së Biznesit, Universiteti Shtetëror i Tetovës.

2009-2010 Part-time asistent në Fakultetin e Administratës së Biznesit, Universiteti Shtetëror i Tetovës.

 

Konferencat shkencore

Në datat 29-31 gusht 2012 pjesëmarrës në Konferencën shkencore ndërkombëtare, respektivisht në Takimin e shtatë vjetor shkencor ndërkombëtar “Mendimi shkencor gjithëshqiptar në pragshekullin e dytë të pavarësisë kombëtare” organizuar nga Instituti Alb-Shkenca, me punimin me temë: “Zgjidhja e kontesteve tregtare nëpërmjet arbitrazhit në Republikën e Maqedonisë”.

Në datën 25 nëntor 2012 pjesëmarrës në Konferencën shkencore ndërkombëtare “Legal scientific thought in the era of integration and globalization”, organizuar nga Shoqata e Juristëve Shqiptar të Maqedonisë, me punimin me temë: “Juridical nature of international commercial arbitration”.

Në datat 15-16 mars 2013 pjesëmarrës në Konferencën e dytë ndërkombëtare shkencore “The State , Society and Law: Human Right’s Challenges in Albania”, organizuar nga Fakulteti i Shkencave Politike-Juridike i Universitetit “Aleksandër Moisiu”-Durrës, në bashkëpunim me Fakultetin e Drejtësisë të Universitetit “Luarasi”, me punimin me temë “Arbitrazhi ose gjykatat nacionale: Avantazhet dhe disavantazhet”. 

Në mars 2014 pjesëmarrës në Konferencën shkencore ndërkombëtare “Shteti juridik dhe demokracia”, organizuar nga Fakulteti Juridik i Universitetit Shtetëror të Tetovës, me punimin me temë: “Applicable law in arbitration proceedings” (“E drejta e zbatueshme për procedurën e arbitrazhit”).

Në datën 13 – 14 Nëntor 2015 pjesëmarrës në konferencën e dytë shkencore ndërkombëtare “Universalizmi, Globalizimi dhe Shteti i së drejtës”, organizuar nga Fakulteti Juridik i Universitetit Shtetëror të Tetovës, me punimin me temë: “Recognition and enforcement of arbitral awards annulled in the country of origin”.

 

Botim i artikujve shkencor

“Arbitrazhi tregtar ndërkombëtar në Republikën e Maqedonisë”, botuar në Revistën Ndërkombëtare-Shkencore Juridike “Justicia”, Nr. 1/2013 (Fakulteti Juridik, Universiteti Shtetëror i Tetovës), me Bord Editorial të brendshëm dhe ndërkombëtar, me ISSN: 1857-8454.

“Arbitrazhi ose gjykatat nacionale: Avantazhet dhe disavantazhet”, botuar në Revistën “Diskutime”, Nr. 5, Qershor 2013 (Qendra për Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Studime Ballkanike, Akademia Diplomatike Shqiptare Tetovë dhe Instituti për Studime Evropiane i Universitetit të Tiranës – Botues), me Bord Editorial, me ISSN 1857-825X dhe për botim online ISSN 1857-8543.

“Autonomia e marrëveshjes së arbitrazhit dhe doktrina “competence-competence” tek arbitrazhi tregtar ndërkombëtar”, botuar në Revistën Ndërkombëtare-Shkencore Juridike “Justicia”, Nr. 2/2014 (Fakulteti Juridik, Universiteti Shtetëror i Tetovës), me Bord Editorial të brendshëm dhe ndërkombëtar, me ISSN: 1857-8454.

“Grounds for setting aside of the arbitral awards” (“Shkaqet për anulimin e vendimeve të arbitrazhit”), botuar në Revistën ndërkombëtare për shkencat shoqërore “Vizione” Shkup, Nr. 22/2014 (Botues: Shoqata e Intelektualëve “Klubi Demokratik”-Shkup), me Bord Editorial, me ISSN: 1409-8962 dhe ISSN online 1857-9221.

“Natyra juridike e arbitrazhit tregtar ndërkombëtar” (“Juridical nature of international commercial arbitration”), i botuar në Revistën ndërkombëtare për shkencat shoqërore “Vizione” Shkup, Nr. 23/2015 (Botues: Shoqata e Intelektualëve “Klubi Demokratik”-Shkup), me Bord Editorial, me ISSN: 1409-8962 dhe ISSN online 1857-9221.

“Applicable law in arbitration proceedings” (“E drejta e zbatueshme për procedurën e arbitrazhit”), i miratuar për botim në Revistën Ndërkombëtare-Shkencore Juridike “Justicia”, Nr. 2/2014, Vol. 2 (Fakulteti Juridik, Universiteti Shtetëror i Tetovës), me Bord Editorial të brendshëm dhe ndërkombëtar, me ISSN: 1857-8454.

“Arbitrabiliteti si një parakusht për vlefshmërinë e marrëveshjes së arbitrazhit” (“Arbitrability as a precondition for the validity of the arbitration agreement”), i botuar në Revistën ndërkombëtare për shkencat shoqërore “Vizione” Shkup, Nr. 24/2015 (Botues: Shoqata e Intelektualëve “Klubi Demokratik”-Shkup), me Bord Editorial, me ISSN: 1409-8962 dhe ISSN online 1857-9221.

“Recognition and enforcement of arbitral awards annulled in the country of origin”, i botuar në Revistën ndërkombëtare për shkencat shoqërore “Vizione” Shkup, Nr. 25/2016 (Botues: Shoqata e Intelektualëve “Klubi Demokratik”-Shkup), me Bord Editorial, me ISSN: 1409-8962 dhe ISSN online 1857-9221.

 

Njohja e gjuhëve të huaj dhe afinitete tjera

Gjuhë Shqipe – gjuhë amtare

Gjuhë Maqedonase – shkëlqyeshëm

Gjuhë angleze - University of Cambridge:ESOL Examinations, BULATS, 89 pika të fituara, C1 TOEFL ITP, Certificate of Achievement, 493 pika të fituara, B1.

Teknologji Informatike - Microsoft Office, Internet, basic programming (Pascal), Photoshop.

 

Kualifikime të tjera

Provim i jurisprudencës 

Provim i Noterisë

 

Interesa tjera

E drejta (E drejta ndërkombëtare e së drejtës së arbitrazhit, E drejta tregtare, e Drejta Obligative, e Drejta e pronësisë intelektuale, E drejta ndërkombëtare private, E drejta e BE-së, E drejta ndërkombëtare Publike), Literaturë, Teatër.

[ 33 ]