Конкурси

 

Regional Anti-corruption Initiative Secretariat shares information on current vacancies 23.2.2021
 
Стипендии за учество на летни курсеви по полски јазик и култура во рамки на NAWA Програмата 18.2.2021
 
Програма за размена на студенти и научници како дел од билатералната соработка на Република Северна Македонија со Република Полска 18.2.2021
 
Стипендии за студии во Романија за академската 2021/2022 година 15.2.2021
 
Стипендии за додипломски студии на Московскиот Државен Институт за Меѓународни Односи ( МГИМО ) при Министерството за надворешни работи на Руската Федерација 10.2.2021
 
Резултати од Конкурс за поврат на средства на ученици за купен музички инструмент за учебната 2020/2021 година 10.2.2021
 
Изменување на ЈАВНИОТ ПОВИК до наставниците во основните училишта за доставување на барања за напредување во звање наставник-ментор 09.2.2021
 
Решение за финансирање на прифатени барања за научно-истражувачки трудови од домашни автори објавени во меѓународни научни списанија со фактор на влијание (импакт фактор) за 2019 година 04.2.2021
 
Резултати од Јавниот повик за доделување на средства за реализација на активности кои придонесуваат за развој и унапредување на мултикулурализмот, меѓуетничката интеграција и толеранција во основните и средните училишта за учебната 2020/2021 година 29.1.2021
 
Резултати од дополнителен Конкурс за доделување стипендии на редовни студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Северна Македонија за студиската 2020/2021 година 27.1.2021
 
 
1 / 14 1 2 3 ..