Конкурси

 

Резултати од повторени конкурси за доделување на стипендии за ученици - деца без родители, талентирани ученици и талентирани ученици – спортисти 20.1.2021
 
Конкурс за надомест на средствата платени за објавување на научни трудови во 2020 година 15.1.2021
 
Стипендии за додипломски, магистерски и докторски студии во Турција за академската 2021/2022 година 13.1.2021
 
Јавен оглас за засновање на работен однос на определено време во Министерството за образование и наука 13.1.2021
 
Стипендии за спроведување на целосен курс за докторат на високообразовните институции во Бразил 11.1.2021
 
Стипендии за студии и истражувања во Република Австрија за студиската 2021/2022 година 05.1.2021
 
Јавен повик до наставниците во основните училишта за доставување на барања за напредување во звање наставник-ментор

Најважната алка во воспитно – образовниот процес се наставниците. Од нив, најмногу зависи квалитетот на генерациите кои се создаваат низ училишните клупи. Свесни за оваа вистина, Владата на Република Северна Македонија и Министерството за образование и наука во Планот за темелна реформа на националниот образовен систем, покрај бројните промени во сите сегменти на сферата, предвидоа и низа системски мерки кои директно ќе влијаат на личната мотивација на наставниците за работа и ќе придонесат за подигнување на дигнитетот и општествената важност на просветителската дејност.

Една од тие мерки произлегува од новиот Закон за наставници и стручни соработници во основните и средните училишта и предвидува можност за кариерен напредок во звања (ментор и советник) по исполнувањето на одредени пропишани услови и за тоа наставникот, односно стручниот соработник во иднина добива соодветен дополнителен паричен надоместок како дел од личниот доход од работниот ангажман.

Имплементацијата на оваа мерка започнува на самиот почеток на календарската 2021 година и ова е првиот јавен повик објавен за таа цел.

Ги повикуваме сите наставници од јавните основни училишта да го разгледаат повикот и доколку ги исполнуваат условите за аплицирање, да ја поднесат својата пријава во предвидениот рок и да го остварат своето законско утврдено право за напредување во звање ментор.

04.1.2021
 
Објавени се дополнителни конкурси за доделување на ученички и студентски стипендии за 2020/2021 година 31.12.2020
 
Повторени конкурси за доделување на стипендии за ученици - деца без родители, талентирани ученици и талентирани ученици - спортисти 30.12.2020
 
Повторен конкурс за доделување 20 (дваесет) стипендии за талентирани ученици - спортисти од јавните и приватните средни училишта во Република Северна Македонија за учебната 2020/2021 година 30.12.2020
 
 
1 / 13 1 2 3 ..