Konkursi

 

Shpallje publike për recezentë të teksteve shkollore 3/23/2023
 
THIRRJE PUBLIKE Për dhënien e medaljes së arit, argjendit ose bronzit në një nga 13 Olimpiadata Ndërkombëtare të Shkencave (International Science Olympiad), për nxënësin dhe mësimdhënësin që e përgatiti nxënësin për olimpiadë 3/22/2023
 
Thirrje publike për ndarjen e shpërblimit në të holla për fitimin e vendit të parë, të dytë ose të tretë në gara ndërkombëtare në fushën e matematikës dhe shkencave natyrore, të nxënësit dhe mësimdhënësit që e përgatiti nxënësin për garën e arsimit të mesëm. 3/22/2023
 
Konkurs për botimin e teksteve shkollore në arsimin fillor nëntëvjeçar 3/21/2023
 
Konkurs për zgjedhjen e mësimdhënësve për kryerjen e punëve edukative-arsimore për fëmijët e shtetasve të Republikës së Maqedonisë së Veriut të cilët janë me qëndrim të përhershëm ose të përkohshëm jashtë vendit 3/20/2023
 
Shpallja e rezultateve të konkursit për kthimin e mjeteve për instrument muzikor të blerë për vitin shkollor/akademik 2022/2023 3/17/2023
 
Thirrje për shprehje të interesit publik për formimin e ekipit të autorëve 3/16/2023
 
THIRRJE PUBLIKE për recensentët e dorëshkrimeve të teksteve shkollore 3/16/2023
 
Është hapur Thirrje Publike për akses dhe trajnim të laboratorit për nanobioteknologjinë në kuadër të Qendrës së Përbashkët Kërkimore të Komisionit Evropian 3/15/2023
 
STUDIME NDËR-UNIVERSITARE TË MAGJISTRATURËS NË DIPLOMACI DHE MARRËDHËNIE NDËRKOMBËTARE NË SPANJË PËR VITIN 2023/2024 3/14/2023
 
 
1 / 44 1 2 3 ..