Konkursi

 

KONKURS PËR KOMPENSIMIN E MJETEVE TË PAGUARA PËR PUBLIKIMIN E PUNIMEVE SHKENCORE PËR VITIN 2020 1/15/2021
 
Bursa për studime deridiplomike, të magjistraturës dhe doktoraturës për vitin akademik 2021/2022 1/13/2021
 
THIRRJE PUBLIKE për krijimin e marrëdhënies së punës me kohë të caktuar në Ministria e Arsimit dhe Shkencës 1/13/2021
 
Bursa për realizimin e kursit të plotë për doktoraturë në institucionet e larta arsimore në Brazil 1/11/2021
 
Bursa për studime dhe hulumtime në Republikën e Austrisë për vitin studimor 2021/2022 1/5/2021
 
THIRRJE PUBLIKE për mësimdhënësit e shkollave fillore për dorëzimin e kërkesave për avancim në thirrjen mësimdhënës - mentor Lidhja më e rëndësishme në procesin edukativo-arsimor janë mësimdhënësit. Prej tyre më së shumti varet cilësia e gjeneratave të cilët krijohen nëpër bangat e shkollës. Të vetëdijshëm për këtë të vërtetë, Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Ministria e Arsimit dhe Shkencës në planin për reformë thelbësore të sistemit arsimor kombëtar, përveç ndryshimeve të shumta në të gjitha segmentet e lëmisë, parashikuan një seri masash të cilët drejtëpërdrejtë do të ndikojnë në motivimin personal të mësmdhënësve për punë dhe do të kontribuojnë në ngritjen e dinjitetit dhe rëndësinë shoqërore të veprimtarisë arsimore. Një nga këto masa del nga ligji i ri për mësimdhënës dhe bashkëpunëtor profesional në shkollat fillore dhe të mesme dhe parashikon mundësinë e avancimit në karrierë- në tituj ( mentor dhe këshilltarë) pas plotësimit të disa kushteve të caktuara për këtë mësimdhënësi, përkatësisht bashkëpunëtori profesional në të ardhmen do të merr kompensim shtesë përkatës në të holla, si pjesë e të ardhurave personale nga angazhimi në punë. Implementimi i kësaj mase fillon nga fillimi i këtij viti kalendarik 2021 dhe kjo është thirrja e parë publike e shpallur për këtë qëllim. Ju bëjmë thirrje të gjithë mësimdhënësve të shkollave fillore publike të shqyrtojnë thirrjen, ndërsa nëse i plotësojnë kushtet për aplikim, të parashtrojnë aplikimin e tyre në afatin e paraparë dhe të ushtrojnë të drejtën e tyre ligjore të caktuar për avancim në titullin mentor. 1/4/2021
 
Të shpallura janë konkurse shtesë për ndarjen e bursave të nxënësve dhe studentëve për vitin 2020/2021 12/31/2020
 
12/30/2020
 
KONKURS për ndarjen e 20 (njëzet) bursave për nxënës të talentuar -sportistë nga shkollat ​​e mesme publike dhe private në Republikën e Maqedonisë së Veriut për vitin akademik 2020/2021 12/30/2020
 
KONKURS I PËRSËRITUR për ndarjen e 10 (dhjetë) bursave për nxënës të talentuar nga shkollat e mesme publike dhe private në Republikën e Maqedonisë së Veriut për vitin shkollor 2020/2021 12/30/2020
 
 
1 / 12 1 2 3 ..