Министерство за образование и наука

  / Вести и настани / Јавен оглас за избор на рецензенти кои ќе ги рецензираат проектите по објавениот Конкурс за кофинансирање на билатерални научно -истражувачки проекти меѓу Република Северна Македонија и Сојузна Република Австрија

Јавен оглас за избор на рецензенти кои ќе ги рецензираат проектите по објавениот Конкурс за кофинансирање на билатерални научно -истражувачки проекти меѓу Република Северна Македонија и Сојузна Република Австрија

 

Врз основа на член 50 од Законот за научно-истражувачка дејност („Службен весник на РМ’ бр. 46/08, 103/08, 24/11, 80/12, 24/13, 147/13, 41/14, 145/15, 154/15, 30/16 и 53/16), Правилникот за постапката и поблиските критериуми за финансирање и надзор на годишните програми за научно-истражувачката дејност на субјектите на научно-истражувачка дејност („Службен весник на РМ“ бр. 88/09, 149/09, 25/11 и 129/13) и Решението за објавување на Јавен оглас бр. 20-9797/1 од 01.07.2021 година, Министерството за образование и наука на Република Северна Македонија, распишува:

 

 

 

ЈАВЕН ОГЛАС

 

за избор на рецензенти кои ќе ги рецензираат проектите по објавениот Конкурс за кофинансирање на  билатерални научно -истражувачки проекти меѓу Република Северна Македонија и Сојузна Република Австрија 

 

Министерството за образование и наука од пријавените кандидати ќе изврши избор на рецензенти, кои ќе ги рецензираат поднесените предлог - проекти по Конкурсот за кофинансирање на  билатерални научно -истражувачки проекти меѓу Република Северна Македонија и Сојузна Република Австрија  кои ќе се финансираат во периодот 2022-2023 година.

            Рецензентите треба да бидат од редот на врвни познати и признати истражувачи со научно, односно наставно-научно звање од соодветното научно поле и  научно подрачје на истражување.

              Рецензентите треба да бидат од следните научни полиња, односно научни подрачја на истражување:

 

1.

Биотехнички науки

2.

Хуманистички  науки, јазици и литература

3.

Инженерство и  технологија, машинство

4.

Минералогија

5.

Индустриско  инженерство

6.

Општествени науки

7.

Фармакогнозија,  аналитичка хемија

8.

Техничко -технолошки науки, технологија на прехрамбени производи

9.

Биотехнички науки, хемија и Енологија

10.

Фармацевтска  технологија, медицинска  технологија, индустриско инженерство и менаџмент

11.

Ботаника,флора, фитоценологија

12.

Композитни материјали

13.

Биосензинг,  нановлакна, наносензори

 

 

 

 

Избраните рецензенти, пријавените билатерални проекти ќе ги оценуваат врз

основа на следните критериуми:

 

- придонес во продлабочувањето и проширувањето на

 научните знаења;

- оригиналноста на целите и содржината на истражувањето;

- компетентност на главниот истражувач;

- компетентност и оригиналност на истражувачкиот тим;

- придонесот во оспособувањето на млади истражувачи;

- релевантноста на проектот на целите на истражувањето;

- конкурентноста за меѓународна соработка;

- остварливоста на предлог проектот (финансиска

  конструкција), можности за примена на резултатите.

 

Во постапката за оценување рецензентите треба да се придржуваат кон професионалните и етичките норми (објективност, непристрасност и одбегнување на конфликт на интереси).

 

           Пријавата за рецензент, уредно пополнета заедно со кратка биографија (CV) да се достават  во архивата на Министерството за образование и наука, Сектор за меѓународна соработка, ул. „Св. Кирил и Методиј “ бр. 54, 1000 Скопје,  и електронски на следната email адреса: andrea.aleksovski@mon.gov.mk

 

 

 Краен рок за доставување на пријавите е  30.09.2021 година ( 15:30 час)

 

Некомплетни или ненавремено доставени пријави,  нема да бидат разгледувани.

 

 За симнување:

 

Пријавата за рецензент   ( линк)

 

 

 

 

 

 

 

Вести и настани

Back to top
Close Offcanvas Sidebar