Упатства

 

Упатство со прирачник за одржување на училишни објекти 11.11.2020
 
Упатство за начинот на соработка помеѓу основните училишта со ресурсен центар, центрите за поддршка на учењето и другите основни училишта 28.10.2020
 
Упатство за постапката за пријавување и заштита на ученик жртва на која било од формите на насилство, злоупотреба и занемарување 20.8.2020
 
Упатство за настава во продолжен престој на ученици од иста паралелка 20.8.2020
 
Упатство за настава во продолжен престој на ученици од различни паралелки и различни одделенија 20.8.2020
 
Водич за работа на училишниот инклузивен тим 26.2.2019
 
Упатство за доделување на ЕЦВЕТ кредити и поени во стручното образование и обука 24.10.2018
 
Методологија за изработка на модуларни наставни програми базирани на компетенции 24.10.2018
 
Методологија за развој на наставни планови во техничкото образование 24.10.2018