Упатства

 

Упатство за изменување на Упатството за спроведување на постапка за давање одобение за употреба на учебник по странски јазик во основно и средно образование 24.3.2023
 
Упатство за спроведување на постапка за давање одобение за употреба на учебник по странски јазик во основно и средно образование 24.3.2023
 
Упатство за организирање заеднички наставни часови 17.1.2022
 
Упатство со прирачник за одржување на училишни објекти 11.11.2020
 
Упатство за начинот на соработка помеѓу основните училишта со ресурсен центар, центрите за поддршка на учењето и другите основни училишта 28.10.2020
 
Упатство за постапката за пријавување и заштита на ученик жртва на која било од формите на насилство, злоупотреба и занемарување 20.8.2020
 
Упатство за настава во продолжен престој на ученици од иста паралелка 20.8.2020
 
Упатство за настава во продолжен престој на ученици од различни паралелки и различни одделенија 20.8.2020
 
Водич за работа на училишниот инклузивен тим 26.2.2019
 
Упатство за доделување на ЕЦВЕТ кредити и поени во стручното образование и обука 24.10.2018
 
 
1 / 2 1 2