Udhëzime

 

Udhëzim për ndryshimin e Udhëzimit për zbatimin e procedurës për dhënien e miratimit për përdorimin e tekstit shkollor nga gjuha e huaj në arsimin fillor dhe të mesëm 3/24/2023
 
Udhëzim për zbatimin e procedurës për dhënien e miratimit për përdorimin e tekstit shkollor nga gjuha e huaj në arsimin fillor dhe të mesëm 3/24/2023
 
Udhëzues organizimin e orëve të përbashkëta mësimore 1/17/2022
 
Uhëzim me doracak për mirëmbajtjen e objekteve shkollore 11/11/2020
 
Udhëzim mbi procedurën e raportimit dhe mbrojtjes së nxënësit viktimë të çdo forme dhune, abuzimi dhe neglizhence 8/20/2020
 
UDHËHEQËSI PËR PUNËN E EKIPIT INKLUZIV SHKOLLOR 2/26/2019
 
10/24/2018
 
10/24/2018
 
10/24/2018