Министерство за образование и наука

  / Вести и настани / Резултати од конкурс за сместување во студентски домови за бруцоши

Резултати од конкурс за сместување во студентски домови за бруцоши

 

Приговор по однос на резултатите, секој студент може да поднесе директно во домот каде што аплицирал за сместување, во рок од 5 дена од објавата на резултатите.

______________________

 

Известување!

Се повикуваат  студентите кои се примени во ДСД „Тетово“ -Teтово од понеделник 02.10.2023 година да потпишат  договор во просторите на Министерството за образование и наука  на 11 кат во  канцеларија број 1102  ( од 10.00 до 15.00 часот )

 ДСД Гоце Делчев - Скопје / KSHS „GOCE DELLÇEV“ -SHKUP
 Листа на чекање Скопје/Lista e pritjes Shkup
 ДСД „Пелагонија“ - Скопје / KSHS „PELLAGONIJA“ -SHKUP
 ДСД „СТИВ НАУМОВ“ СКОПЈЕ (3-ТА ЗГРАДА) / КSHS „STIV NAUMOV“ - SHKUP (NDËRTESA E 3-TË)
 ДСД „СТИВ НАУМОВ“ - СКОПЈЕ (НОВИ БАРАКИ) / KSHS “STIV NAUMOV“ - SHKUP (BARAKAT E REJA)
  ДСД „Томе Стефановски Сениќ“ - Скопје / КSHS „Tome Stefanovski Seniç“ - Shkup
 Одбиени бруцоши Скопје/Të refuzuar brucosh Shkup
 Бруцоши Тетово/Brucosh Tetovë
 Студенти од повисоки години Тетово/Student nga vitet më të larta Tetovë
 Примени Кочо Рацин – Битола/Të pranuar Koço Racin - Manastir
 Одбиени Кочо Рацин - Битола/Të refuzuar Koço Racin - Manastir
 ДСД „Никола Карев“ Охрид / KSHS „NIKOLLA KAREV“ - Ohër
 ДСД „Орде Чопела“ Прилеп/ KSHS „ORDE ÇOPELLA“ - PRILEP
 ДСД „Браќа Миладиновци“ - Штип (примени)/KSHS Braqa Miladinovci - Shtip (te pranuar)
 ДСД „Браќа Миладиновци“ - Штип (одбиени)/KSHS Braqa Miladinovci - Shtip (te refuzuar)
 Хилјадников - Штип (примени)/Hiljadnikov - Shtip (te refuzuar)
 Логос Штип (примени) / Logos Shtip (te pranuar)
 

Вести и настани

Back to top
Close Offcanvas Sidebar