Министерство за образование и наука

  / Конкурси / Конкурс за прием на студенти запишани на додипломски студии во државните и приватните студентски домови во Република Северна Македонија за студиската 2023/2024 година

Конкурс за прием на студенти запишани на додипломски студии во државните и приватните студентски домови во Република Северна Македонија за студиската 2023/2024 година

 

Конкурс за прием на студенти запишани на додипломски студии во државните и приватните студентски домови во Република Северна Македонија за студиската 2023/2024 година

 

 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/00, 44/02, 82/08,167/10 и 51/11 и Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19 и 110/19), член 24 од Законот за студентскиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ број 15/13, 120/13, 41/14, 146/15, 30/16, 178/16, 64/18 и 20/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 124/19, 248/20 и 302/20), Министерството за образование и наука распишува:

 

Конкурс за прием на студенти запишани на додипломски студии во државните и приватните студентски домови во Република Северна Македонија за студиската 2023/2024 година

 

I.1. Во студиската 2023/2024 година во државните и приватните студентски домови во Република Северна Македонија ќе се примат редовни студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните високообразовни установи во Република Северна Македонија и тоа:

 

Реден број

СТУДЕНТСКИ ДОМ

МЕСТО

Број на легла за студенти од I година

Број на легла за студенти од II, III, IV, V и VI год. и апсолвенти

ВКУПЕН БРОЈ НА ЛЕГЛА

1

ДСД СКОПЈЕ

Скопје

 

 

 

 

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

 Скопје

235

941

1176

 

СТИВ НАУМОВ трета зграда

 Скопје

74

295

369

 

СТИВ НАУМОВ нови бараки

 Скопје

27

111

138

2

ДСД ПЕЛАГОНИЈА/

Скопје

200

797

997

3

ДСД ТОМЕ СТЕФАНОВСКИ СЕНИЌ

Скопје

74

296

370

4

ДСД КОЧО РАЦИН

Битола

77

308

385

5

ДСД НИКОЛА КАРЕВ

Охрид

48

194

242

6

ДСД „ОРДЕ ЧОПЕЛА”

Прилеп

266

67

333

7

ДСД БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ

Штип

46

190

236

8

ПСД ХИЛЈАДНИКОВ

Штип

12

48

60

9

ПСД ЛОГОС

Штип

10

42

52

10

ПСД УЈИЕ

Тетово

24

96

120

11

ДСД Тетово

Тетово

60

240

300

 

ВКУПНО:

 

1153

3625

4778

 *Студентите кои аплицираат за сместување во ДСД Тетово ќе бидат условно примени во домот доколку истиот обезбеди услови за работа до 01.10.2023 година.

 

I.2. Распределбата на вкупниот број на расположливи места во домовите се врши на следниот начин:
а) прва група – 40% од вкупниот број на расположливите места во домовите се за студенти за кои вкупните приходи во семејството се до нето минималната плата утврдена во Република Северна Македонија, и тоа за студенти:

- деца без родители и родителска грижа,
- деца со посебни потреби,
- деца на корисници на социјална парична помош и постојана парична помош,
- деца на самохран родител,
- деца на невработени родители и
- деца на корисници на надоместок по основ на престанок на работен однос од деловни причини.
б) Во првата група спаѓаат и студенти за кои вкупните приходи во семејството се над нето минималната плата утврдена во Република Северна Македонија и тоа за студенти:
- деца без родители и родителска грижа,
- деца со посебни потреби,
- деца на самохран родител,
- деца на невработени родители
- деца на корисници на надоместок по основ на престанок на работен однос од деловни причини. 

в) Втора група – 25% од вкупниот број на расположливите места во домовите се за студенти кои постигнале особено висок успех во учењето.
г) Трета група – 35% од вкупниот број на расположливите места во домовите се за редовни студенти запишани на прв циклус на јавните и приватните универзитети и високообразовните установи во Република Северна Македонија кои не припаѓаат во групите од точките а), б) и в) на оваа точка.

I.3. Од вкупниот број расположливи места во студентските домови, 20% се обезбедуваат за студенти, кои за прв пат ќе бидат запишани на прв циклус на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Северна Македонија.

 

II. УСЛОВИ ЗА ПРИЕМ

II.1. Право на прием имаат редовни студенти кои се државјани на Република Северна Македонија и се школуваат надвор од местото на живеење, а кои се запишани на додипломски студии со траење:
- помалку од осум семестри, а не повторувале студиска година;
- осум семестри, а не повторувале повеќе од една студиска година и
- над осум семестри, а не повторувале повеќе од две студиски години;
II.2. Право на прием во државните студентски домови имаат и редовни студенти кои се запишани на јавните универзитети и високообразовни установи во Република Северна Македонија, а се избрани со конкурси, одлуки, решенија, договори и сл. и тоа: владини стипендисти-студенти со македонско потекло, студенти од странство кои студираат на универзитетите и високообразовните установи во Република Северна Македонија, студенти согласно програмата ЦЕЕПУС, студенти според билатерални договори и слично.
II.3. Немаат право на прием студентите:
1. кои го нарушиле куќниот ред во домот и за што им е изречена воспитна мерка забрана за користење на услугите на домот, за време определено во изречената воспитна мерка,
2. запишани по втор пат како апсолвенти, 
3. кои не ги подмириле обврските за сместување кон домовите повеќе од еден месец,
4. запишани на постдипломски студии.

II.4. На студентите кај кои Комисијата за прием ќе констатира злоупотреба на добиеното легло, истото ќе им биде одземено и доделено на студент од листата на чекање за соодветниот дом.

III. НАЧИН И РОК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ

Студентите кои се пријавуваат на конкурсот треба да пополнат електронска пријава и да ја прикачат соодветната документација на интернет порталот http://e-uslugi.mon.gov.mk. Студентите може да конкурираат за прием само за еден студентски дом. Рокот за пријавување на сите студенти трае до 15.09.2023 година. Доколку по објавување на конечните списоци со примени студенти по домови остануваат непополнети сместувачките капацитети во одреден дом, пријавување ќе продолжи се до пополнување на истите, но најдоцна до 30.11.2023 година.

 

IV. ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА КОНКУРИРАЊЕ ЗА СМЕСТУВАЊЕ
IV.1. ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ


Студентите кои се пријавуваат на конкурсот треба да пополнат електронска пријава и да ја прикачат соодветната документација на интернет порталот http://e-uslugi.mon.gov.mk и тоа: 1. Потврда за редовност во текот на студиите;
2. Уверение со бројот на предвидени и положени испити од претходните години;
3. Заверен образец „УППИ”;
4. Студентите запишани за првпат во I година, потребно е да прикачат копија од дипломата за завршено средно образование и потврда за запишани редовни студии (или друг документ со кој ќе потврдат дека се примени на факултет);
5. Изјава за семејната положба на студентот, односно неговото потесно семејство;
6. Кандидатите-студенти без родители и родителска грижа (да имаат потврда од надлежен Центар за социјални грижи, потврда од домот каде што е згрижен или друга соодветна документација со која ќе докажат дека се деца без родители) и студенти кои се категоризирани како лица со посебни потреби (да имаат наод и мислење за видот и степенот на попреченост во физичкиот или психичкиот развој и специфичните потреби издадена од надлежна установа, а согласно Правилникот за оцена на специфичните потреби на лицата со пречки во физичкиот или психичкиот развој) со кој ќе го докажат нивниот статус;
7. Изјава за користење на личните податоци на кандидатот и неговото потесно семејство (родители-старатели, браќа, сестри), со која кандидатот се сложува Министерството за образование и наука по службена должност да ги обезбеди потребните документи од одредени институции со кои има склучено договори за соработка;
8. Изјава за идентичност на податоците;
9. Изјава од родител – старател за целосно подмирување на трошоците за сместување и исхрана во домот;
10. Потврди за остварена плата на вработените членови на семејството за месец Јуни 2023 година или доколку за овој месец не е исплатена плата, да се достави потврда за последната исплатена плата (за родителите-старатели вработени во државни и јавните установи да се достави потврда за плата заверена од овластен орган, а за родителите-старатели вработени во приватни фирми да се достави потврда за плата како и заверена декларација за прием на платата); за пензионираните членови на семејството да се достави документ за висина на пензија-чек; за разведени родители да се достави доказ за разводот и доколку кандидатот прима алиментација истата да се прикаже како месечен приход, за корисниците на социјална помош да се прикачи последното решение или последен чек, за инвалидитет да се прикачи лекарска белешка, додека за членовите на  потесното семејство (браќа/сестри на кандидатот), кои се ученици/студенти, се прикачува потврда од училиштето, односно факултетот или друга институција;
11. Министерството за образование и наука по службен пат, согласно потпишани договори за соработка, ќе ги обезбеди следните документи:
- Уверение од Управата за јавни приходи, за остварени приходи по разни основи за претходната година (приходи од самостојна дејност, приходи од вршење земјоделска дејност, приходи од имот и имотни права, приходи од капитал, капитални добивки, добивки од игри на среќа и други наградни игри, други приходи) за двајцата родители- старатели на кандидатот поединечно и за самиот кандидат;
- Потврда дека се невработени или примаат/не примаат паричен надоместок невработените членови на потесното семејство од Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија;
- Извод на родени за брат/сестра под 6 годишна возраст, како и извод на умрените за починат родител од Управата за водење на матични книги;
- Уверение за државјанство на Република Северна Македонија од Министерството за внатрешни работи.

 

Кандидатите нема да бидат рангирани ако прикачената документација е :

 

-       Некомплетна

 

IV.2. НАЧИН НА ЕЛЕКТРОНСКО ПРИЈАВУВАЊЕ


Студентите кои се пријавуваат на конкурсот треба да пополнат електронска пријава и да ја прикачат соодветната документација на интернет порталот http://e-uslugi.mon.gov.mk.

Кандидатите-студенти без родители и родителска грижа и студенти кои се лица со посебни потреби ги прикачуваат документите под реден број 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Горенаведените документи се прикачуваат електронски и тоа почнувајќи од 17.07.2023 година до 31.07.2023 година, додека студентите од I година документите ги прикачуваат почнувајќи од 01.09.2023 година до 15.09.2023 година.


Кандидатите нема да бидат рангирани ако прикачената документација е :

 

-       Некомплетна

V. НАЧИН И ПОСТАПКА ЗА ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ

V.1. Начинот и постапката за прием на студентите во студентските домови и други сместувачки капацитети, како и условите за сместување и исхрана се регулираат согласно Законот за студентскиот стандард и Правилникот за начинот на прием на студентите во државните студентски домови (“Службен весник на Република Македонија” број 89/13, 98/13 и 130/16). Во согласност со правилникот за прием на студентите, успехот од средното образование, успехот во текот на студирањето, редовноста во студирањето и семејно-материјалната положба на студентите се основните елементи за рангирање и прием на студентите во студентските домови.
V.2. Конечниот список за прием на студентите од II година и повисоките години ќе се објави на 05.09.2023 година на огласните табли во студентските домови каде конкурирал студентот и на веб страницата на Министерството. Приговорите  по резултатите се доставуваат во самиот дом каде што имаат аплицирано   во рок од 10 дена од денот на објавувањето на резултатите.

V.3. Конечниот список за прием на студенти од I година ќе биде објавен на 30.09.2023 година на огласните табели во студентските домови каде што конкурирал студентот и на веб страницата на Министерството. Приговор по однос на резултатите да  се доставуваат во самиот дом   каде што имаат аплицирано   во рок од 10 дена од денот на објавувањето на резултатите.

V.4. Ако бројот на студенти кои ги исполнуваат условите согласно утврдените групи во глава I.2 од овој Конкурс, е помал од предвидениот број на легла, слободните места ќе се пополнуваат по редослед со студенти кои ги исполнуваат условите од другите групи.

V.5. Доколку се обезбедени соодветни услови, слободните места во студентските домови ќе може да се пополнат со ученици, согласно условите од Конкурсот за прием на ученици во јавните ученички домови во Република Северна Македонија за учебната 2023/2024 година.

 

VI. РОКОВИ ЗА СМЕСТУВАЊЕ

Студентот се вселува во студентскиот дом почнувајќи од денот на потпишаниот договор со домот во кој е примен, но не подоцна од 10 дена од објавениот конечен список.

[ петок, 14 јули 2023 ] [ 0 ]

 

Конкурси

Back to top
Close Offcanvas Sidebar