Министерство за образование и наука

  / Вести и настани / Повторен повик за искажување на јавен интерес за формирање на авторски тимови за изработка на ракописи за учебници за IV година средно стручно четиригодишно образование

Повторен повик за искажување на јавен интерес за формирање на авторски тимови за изработка на ракописи за учебници за IV година средно стручно четиригодишно образование

 

Повторен повик за искажување на јавен интерес за формирање на авторски тимови за изработка на ракописи за учебници за IV година средно стручно четиригодишно образование

 

Врз основа на член 17-а став 1 од Законот за учебници за основно и средно образование  („Службен весник на РМ„   бр.98/2008, 99/2009, 83/10, 36/11, 135/11, 46/12, 24/13, 120/13, 29/14, 146/15, 217/15, 30/16 и 21/18МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА - Педагошка служба, објавува 

 

ПОВИК ЗА ИСКАЖУВАЊЕ НА ЈАВЕН ИНТЕРЕС

за  формирање на авторски тимови  за  изработка на ракописи за учебници  за IV година средно стручно четиригодишно образование

 

Авторските тимови ќе се формираат за следните наставни предмети:

 

1.

Македонски јазик и литература средно стручно четиригодишно образование

2.

Албански јазик и литература средно стручно четиригодишно образование

3.

Информатика (изборен) СТРУКА/СЕКТОР:Сообраќајна/Сообраќај, транспорт и складирање

 

4.

Физика (изборен) СТРУКА/СЕКТОР:Градежно-геодетска/Градежништво и геодезија, Електротехничка/Електротехника, Лични услуги/Лучни услуги, Машинска/Машинство, Шумарско-преработувачка/Шумарство и обработка на дрво и  Здравствена/Здравство и социјална заштита

5.

Физика  (изборен) СТРУКА/СЕКТОР:Геолошко-рударска и металуршка/Геологија, рударство и металургија

6.

Логика СТРУКА/СЕКТОР:Економско-правна и трговска/Економија, право и трговија

7.

Психологија СТРУКА/СЕКТОР:Економско-правна и трговска/Економија, право и трговија

 

1. СТРУКА/СЕКТОР: ГЕОЛОШКО, РУДАРСКА И МЕТАЛУРШКА /ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА

1.1.Образовни профили/квалификации : Геолошко-рударски техничар

 

1.

Инжинерска геологија

2.

Истражување на минерални суровини

3.

Неметалични минерални лежишта (изборен)

4.

Рекултивација на теренот (изборен)

 

 

1.2.Образовен профил/квалификација: Металуршки  техничар

1.

Електрометалуршко добивање на метали

2.

Леење на обоени метали

3.

Преработка со пластична деформација

4.

Термичка обработка

5.

Преработка со пластична деформација (изборен)

 

2.СТРУКА/СЕКТОР:ГРАДЕЖНО-ГЕОДЕТСКА/ГРАДЕЖНИШТВО И ГЕОДЕЗИЈА

2.1. Образовни профили/квалификации:  Градежен техничар

1.

Нормирање и планирање со примена на ИКТ

2.

Енергетска ефикасност и пожарна безбедност на објектите (изборен)

3.

Планирање и менаџмент во градежништвото (изборен)

 

2.2. Образовни профили/квалификации:  Архитектонски техничар

1.

Проектирање на општествени индустриски и стопански објекети

2.

Елементи и основи на урбанизам

3.

Инсталации (изборен)

4.

Менаџмент, нормирање и планирање во архитектурата (изборен)

5.

Макетарство (изборен)

6.

Проектирање на општествени објекти (изборен)

7.

Проектирање на индустриски и стопански објекти (изборен)

8.

Урбанизам (изборен)

 

2.3. Образовни профили/квалификации:Техничар дизајнер за внатрешна архитектура

1.

Нормирање и планирање во внатрешната архитектура

2.

Проектирање на ентериери (изборен)

3.

Компјутерски потпомогнато  проектирање (CAD и  CAAD) (изборен)

4.

Менаџмент, нормирање и планирање во архитектурата (изборен)

5.

Конструирање на мебел (изборен)

6.

Изработка на мебел и работилнички цртежи (изборен)

7.

Ентериер и дизајн (изборен)

8.

Декоративни стилови (изборен)

9.

Индустриски дизајн (изборен)

 

2.4. Образовни профили/квалификации: Геодетски техничар

1.

Геодезија

2.

Геодетски мерења и пресметувања

3.

Инженерска геодезија

4.

Катастар

5.

Геодезија, инфраструктура и просторно планирање (изборен)

6.

Евиденција на недвижностите (изборен)

7.

Геоинформатика и геоинформациони системи (изборен)

 

2.5. Образовни профили/квалификации: Градежен техничар, Архитектонски техничар,Техничар дизајнер за внатрешна архитектура и Геодетски техничар

 

1.

Бизнис и претприемништво (изборен)

 

3.СТРУКА/СЕКТОР:ГРАФИЧКА/ГРАФИЧАРСТВО

3.1. Образовни профили/квалификации: Графички техничар

1.

Електронска обработка на текст и слики

2.

Мерење на бои (изборен)

 

 

3.2. Образовни профили/квалификации:Графички уредник-дизајнер

1.

Вектроска и растерска графика

2.

Графички стандарди (изборен)

3.

Дигитален печат (изборен)

4.

Дигитализација на словни знаци (изборен)

 

4.СТРУКА/СЕКТОР: ЕКОНОМСКО ПРАВНА И ТРГОВСКА/ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И ТРГОВИЈА

4.1. Образовни профили/квалификации: Правен техничар, бизнис администратор

1.

Право на ЕУ  (изборен)

2.

Нотарско и извршителско работење (изборен)

 

4.2. Образовни профили/квалификации: Правен техничар

1.

Трудово право

2.

Секретарско работење (изборен)

 

4.3. Образовни профили/квалификации: Бизнис администратор

1.

Проектен менаџмент

 

5.СТРУКА/СЕКТОР: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА/ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

5.1. Образовни профили/квалификации: Електротехничар за електроника и телекомуникации

1.

Телекомуникациски системи и мрежи

2.

Видеотехника

3.

Радио и ТВ преносни системи (изборен)

4.

Сигурносни и заштитни системи (изборен)

5.

Снимање и монатажа на аудио и видео материјали (изборен)

 

5.2. Образовни профили/квалификации: Електротехничар-енергетичар

1.

Електроенергетски постојки со управување

2.

Електрични централи

3.

Заштита на електрични построји (изборен)

4.

Индустриска електроенергетика (изборен)

5.

Електрични возила (изборен)

 

5.3. Образовни профили/квалификации: Електротехничар за компјутерска техника и автоматика

1.

Микропроцесори и микроконтролери

2.

Бази на податоци

3.

Компјутерски системи и мрежи

4.

Програмски јазици (изборен)

 

6.СТРУКА/СЕКТОР: ЗДРАВСТВЕНА/ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

6.1. Образовни профили/квалификации: Гинеколошко-акушерска сестра

1.

Инфектологија со нега

2.

Акушерство со нега

3.

Гинекологија со нега

4.

Неонатолошка нега (изборен)

 

6.2. Образовни профили/квалификации: Медицинска сестра

1.

Невропсихијатрија со нега

2.

Гинекологија и акушерство со нега

3.

Геронтологија со нега (изборен)

 

 

6.3. Образовни профили/квалификации: Забен техничар

1.

Предклиника на парцијално протезирање

2.

Комбинирани протетски конструкции

3.

Техника ортодонтска терапија

4.

Компјутерски дентален дизајн (изборен)

 

6.4. Образовни профили/квалификации: Дентален асистент

1.

Ургентни состојби во стоматологијата

2.

Стоматолошка протетика

3.

Орална хирургија

4.

Ортодонција

5.

Здравствено воспитување (изборен)

 

6.5. Образовни профили/квалификации: Фармацевтски техничар

1.

Фармацевтска технологија

2.

Фитотерапија (изборен)

 

6.6. Образовни профили/квалификации: Медицински лабораториско-санитарен техничар

1.

Клиничка хемија

2.

Медицина на трудот

3.

Заразни и незаразни заболувања (изборен)

 

6.7. Образовни профили/квалификации:Физиотерапевтски  техничар

1.

Клиничка медицина

2.

Рехабилитација

3.

Кинезитерапија

4.

Физикална терапија

5.

Физикална терапија во козметологија (изборен)

 

7.СТРУКА/СЕКТОР:ЗЕМЈОДЕЛСКО-ВЕТЕРИНАРНА/ЗЕМЈОДЕЛСТВО, РИБАРСТВО И  ВЕТЕРИНАРСТВО

7.1. Образовни профили/квалификации: Агротехничар

1.

Полјоделство

2.

Градинарство

3.

Овоштарство

4.

Органско сточарско производство (изборен)

5.

Безбедност на храна (изборен)

 

7.2. Образовни профили/квалификации: Техничар за фитомедицина

1.

Болести и штетници кај градинарските и цвеќарските култури

2.

Болести и штетници кај лозаро-овоштарските култури

3.

Земјоделска аптека

4.

Технологија на растително органско земјоделство (изборен)

5.

Интегрална заштита во полјоделство (изборен)

6.

Интегрална заштита во градинарство и цвеќарство (изборен)

7.

Интегрална заштита во лозарство и овоштарство (изборен)

8.

Организација на земјоделска аптека (изборен)

 

7.3. Образовни профили/квалификации:Техничар за агроменаџмент

    1.

Трошоци и калкулации

    2.

Агроменаџмент

    3.

Агромаркетинг

    4.

Менаџмент на квалитет (изборен)

    5.

Маркетинг на земјоделски производи (изборен)

    6.

Агротуризам (изборен)

 

 

8.СТРУКА/СЕКТОР:ЛИЧНИ УСЛУГИ

8.1. Образовни профили/квалификации: Техничар за очна оптика

1.

Очна оптика

2.

Оптички мерења

3.

Оптика на очила и изработка на очила

4.

Испитување на видот (изборен)

5.

Оптички феномени (изборен)

6.

Астрономски извори на светлина (изборен)

 

8.2. Образовни профили/квалификации: Техничар за козметичка нега и убавина

1.

Биокозметика (изборен)

2.

Специјална шминка (изборен)

 

9.СТРУКА/СЕКТОР:МАШИНСКА/МАШИНСТВО

9.1. Образовни профили/квалификации: Машински техничар,  Техничар за компјутерско управување

1.

Современи материјали и површински третман (изборен)

 

9.2. Образовни профили/квалификации: Машински техничар

1.

Конструирање на алат и уреди

 

9.3. Образовни профили/квалификации: Машинско-енергетски техничар

1.

Термотехника

2.

Мониторинг на квалитет на вода (изборен)

 

9.4. Образовни профили/квалификации:Машински техничар за моторни возила

1.

Одржување на моторни возила

2.

Современи системи за безбедност на моторни возила (изборен)

 

 

10.СТРУКА/СЕКТОР:СООБРАЌАЈНА/СООБРАЌАЈ,ТРАНСПОРТ И СКЛАДИРАЊЕ

10.1. Образовни профили/квалификации: Техничар за транспорт и шпедиција

1.

Транспортно право и осигурување

2.

Интелигентни транспортни системи

 

10.2. Образовни профили/квалификации: Техничар за патен сообраќај

1.

Организација на патниот сообраќај

2.

Психологија и култура во сообраќајот

3.

Урбани транспортни системи (изборен)

 

10.3. Образовни профили/квалификации: Техничар за логистика во сообраќајот

1.

Осигурување

2.

Транспортно право

 

10.4. Образовни профили/квалификации: Техничар за транспорт и шпедиција, Техничар за патен сообраќај, Техничар за логистика во сообраќајот и Техничар за железнички сообраќај

1.

Интелигентни транспортни системи (изборен)

 

11.СТРУКА/СЕКТОР:ТЕКСТИЛНО-КОЖАРСКА/ТЕКСТИЛ, КОЖА И СЛИЧНИ ПРОИЗВОДИ

11.1. Образовни профили/квалификации: Техничар за изработка на облека и Техничар за моделирање на облека

1.

Нега на облека (изборен)

 

 

11.2. Образовни профили/квалификации: Техничар за изработка на облека

1.

Конструкција на облека

2.

Технологија на кроење

3.

Технологија на шиење

4.

Студија на работа

5.

Компјутерско конструирање на облека (изборен)

6

Изработка на заштитна облека (изборен)

 

11.3. Образовен профил/квалификација: Техничар за моделирање на облека

1.

Конструкција и моделирање на облека

2.

Компјутерско моделирање

3.

Компјутерско градирање

4.

Изработка на облека

5.

Дизајнирање модели за колекција (изборен)

 

11.4. Образовен профил/квалификација:Техничар за дизајн на облека

1.

Цртање и сликање

2.

Дизајн на облека

3.

Конструкција и моделирање на облека

4.

Изработка и декорирање на модели

5.

Контрола на пробен модел

6.

Модни стилови

7.

Изработка на модни додатоци (изборен)

8.

Изработка на свечена облека (изборен)

 

11.5. Образовен профил/квалификација: Техничар за  обувки

1.

Технологија на монтажа

2.

Водење на технолошки процес

3.

Моделирање на обувки

4.

Моделирање на кожна галантерија (изборен)

5.

Компјутерско моделирање на обувки (изборен)

 

11.6. Образовен профил/квалификација: Техничар за моделирање на обувки

1.

Моделирање на обувки и кожна галантерија

2.

Компјутерско моделирање на обувки и кожна галантерија

3.

Технологија на изработка на обувки и кожна галантерија

4.

Моделирање на специјални обувки (изборен)

5.

Изработка на специјални обувки (изборен)

 

12.СТРУКА/СЕКТОР:ХЕМИСКО-ТЕХНОЛОШКА/ХЕМИЈА И ТЕХНОЛОГИЈА

12.1. Образовни профили/квалификации: Техничар за козметички и хемиски производи

1.

Анализа на козметички и хемиски производи

 

12.2. Образовни профили/квалификации: Прехрамбен техничар

1.

Диететика (изборен)

 

12.3. Образовни профили/квалификации: Техничар за заштита на животната средина

1.

Обновливи извори на енергија

2.

Управување со отпад

 

12.4. Образовни профили/квалификации: Техничар за заштита на животна средина и Хемиски лабараториски техничар

1.

Алтернативни извори на енергија (изборен)

2.

Клиничка хемија (изборен)

 

12.5. Образовни профили/квалификации: Хемиски лабараториски техничар, Техничар за заштита на животната средина и Техничар за козметички и хемиски производи

1.

Алкалоиди и дроги (изборен)

 

 

 

13.СТРУКА/СЕКТОР:ШУМАРСКО ДРВОПРЕРАБОТУВАЧКА/ШУМАРСТВО И ОБРАБОТКА НА ДРВО

13.1. Образовни профили/квалификации: Техничар за мебел и ентериер и Техничар за обработка на дрво

1.

Економика и организација на секторот

2.

Дрвна биомаса (изборен)

 

 

13.2. Образовни профили/квалификации: Техничар за мебел и ентериер

1.

Техничка подготовка на производство

 

13.3. Образовни профили/квалификации: Техничар за обработка на дрво

1.

Технологија на обработка на дрво

2.

Дрвни конструкции

3.

Резбарство (изборен)

 

13.4. Образовни профили/квалификации: Шумарски техничар

1.

Дендрометрија

2.

Користење на шумите

3.

Заштита на растенијата

 

13.5. Образовни профили/квалификации: Техничар за пејзажен дизајн

1.

Заштита на растенијата

 

 

Заинтересираните авторски тимови потребно е да достават пријава за авторски тим  до архивата на Педагошката служба –ул.„Св.Кирил и Методиј„ 54- Скопје, заклучно со  15.03.2023 година. (пријава).

 

Кон пријавата авторите  од авторскиот тим задолжително треба да достават:

 

-       уверение или диплома за завршено соодветно образование, во оригинал или заверена со нотарски печат (авторите кои имаат завршено образование во странство должни се да достават нострифицирана диплома од Република Северна Македонија),

-       изјава дека ги исполнуваат условите согласно член 11 од Законот за учебници за основно и средно образование

 

Министерството за образование и наука  известува дека ќе склучи договори само со авторските тимови чии ракописи за учебници се одобрени со одлука на Националната комисија за учебници за основно и средно образование.

 

Вести и настани

Back to top
Close Offcanvas Sidebar