Ministria e Arsimit dhe Shkencës e Republikës së Maqedonisë së Veriut

  / Lajme dhe Ngjarje / Thirrje e përsëritur e interesit publik për formimin e grupeve të autorëve për përgatitjen e dorëshrimeve për tekste shkollore për vitin e IV të arsimit të mesëm profesional katërvjeçar

Thirrje e përsëritur e interesit publik për formimin e grupeve të autorëve për përgatitjen e dorëshrimeve për tekste shkollore për vitin e IV të arsimit të mesëm profesional katërvjeçar

 

Thirrje e përsëritur e interesit publik për formimin e grupeve të autorëve për përgatitjen e dorëshrimeve për tekste shkollore për vitin e IV të arsimit të mesëm profesional katërvjeçar

 

Në bazë të nenit 17a paragrafit 1 të Ligjit për tekstet shkollore për arsimin fillor dhe të mesëm (“Gazeta Zyrtare e RM-së” nr. 98/2008, 99/2009, 83/10, 36/11, 135/11, 46/ 12, 24/13, 120/13, 29/14, 146/15, 217/15, 30/16 dhe 21/18) MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCËS – Shërbimi Pedagogjik, njofton.

 

THIRRJE PËRSERITUR PËR SHPREHJE TË INTERESIT PUBLIK

për formimin e grupit të autorëve për përgatitjen e dorëshkrimeve të teksteve shkollore për vitin e IV të arsimit të mesëm profesional katërvjeçar.

Ekipet e autorëve do të formohen për lëndët mësimore në vazhdim:

 

 

1.

Gjuhë dhe letërsi maqedonase arsimi i mesëm profesional katërvjeçar

2.

Gjuhë dhe letërsi shqipe arsimi i mesëm profesional katërvjeçar

3.

Informatikë (zgjedhore) PROFESIONI/SEKTORI: Trafik/Trafik, transport dhe magazinim

 

4.

Fizikë (zgjedhore) PROFESIONI/SEKTORI: Ndërtim-gjeodezi/Ndërtimtarisë dhe gjeodezisë, Elektroteknikë/ Elektroteknikës, Shërbime Personale/Shërbime Personale, Inxhinieri Makineri/Mekinerisë, Pylltari-përpunues, Pylltari/Përpunim i Drurit dhe Shëndetësi/Shëndetësisë

5.

Fizikë (zgjedhore) PROFESIONI/SEKTORI: Gjeologji-miniera dhe metalurgjik/Gjeologji, miniera dhe metalurgji

6.

Logjikë PROFESIONI/SEKTORI: Ekonomiko-juridik dhe tregtar/Ekonomi, drejtësi dhe tregti

7.

Psikologji PROFESIONI/SEKTORI: Ekonomiko-juridik dhe tregtar/Ekonomi, juridik dhe tregti

 

1. PROFESIONI/SEKTORI: GJEOLOGJI, MINIERA DHE METALURGJI / GJEOLOGJI, MINIERA DHE METALURGJI

1.1. Drejtimi/kualifikimi arsimor: Teknik gjeologji-miniera

 

1.

Gjeologji Inxhinierike

2.

Lëndë të para kërkimore dhe minerale

3.

Shtretër jo metalike minerale (zgjedhore)

4.

Bonifikimi në terren (zgjedhore)

 

1.2.Drejtimi/kualifikimi arsimor: Teknik metalurgjik

1.

Përftimi elektrometalurgjik i metaleve

2.

Derdhja e metaleve me ngjyra

3.

Përpunimi me deformim plastik

4.

Trajtimi termik

5.

Përpunimi i deformimit plastik (zgjedhore)

 

2. PROFESIONI/SEKTORI: NDËRTIM DHE GJEODEZI/NDËRTIMTARISË DHE GJEODEZISË

2.1. Drejtimi/kualifikimi arsimor: Teknik ndërtimi

1.

Normimi dhe planifikimi me aplikimin e TIK-ut

2.

Efikasiteti i energjisë dhe siguria nga zjarri i objekteve (zgjedhore)

3.

Planifikimi dhe Menaxhimi në Ndërtim (zgjedhje)

 

2.2. Drejtimi/kualifikimi arsimor: Teknik arkitekturor

1.

Projektimi i objekteve shoqërore industriale dhe ekonomike

2.

Elementet dhe themelet e urbanizmit

3.

Instalimet (zgjedhore)

4.

Menaxhimi, normimi dhe planifikimi në arkitekturë (zgjedhore)

5.

Maketari (me zgjedhje)

6.

Projektimi i objekteve shoqërore (zgjedhore)

7.

Projektimi i objekteve industriale dhe tregtare (zgjedhore)

8.

Urbanistikë (zgjedhore)

 

2.3. Drejtimi/ualifikimi arsimor: Dizajnues teknik për arkitekturë të brendshme

1.

Normimi dhe planifikimi në arkitekturën e brendshme

2.

Projektim i brendshëm (zgjedhore)

3.

Projektimi i ndihmës kompjuterike (CAD dhe CAAD) (zgjedhore)

4.

Menaxhimi, standardizimi dhe planifikimi në arkitekturë (zgjedhore)

5.

Ndërtimi i mobiljeve (zgjedhore)

6.

Prodhimi i mobiljeve dhe vizatimet e punëtorisë (zgjedhore)

7.

Enterier dhe dizajn (zgjedhore)

8.

Stilet dekorative (zgjedhore)

9.

Dizajn industrial (zgjedhore)

 

2.4. Drejtimet/kualifikimet arsimore: Teknik gjeodezi

 

1.

Gjeodezia

2.

Matjet dhe llogaritjet gjeodezike

3.

Gjeodezi inxhinierike

4.

Kadastër

5.

Gjeodezi, infrastrukturë dhe planifikim hapësinor (zgjedhore)

6.

Evidentimi i paluajtshërive (zgjedhore)

7.

Sisteme gjeoinformatikë dhe gjeoinformative (zgjedhore)

2.5. Drejtimi/kualifikimi arsimor: Teknik ndërtimi, teknik arkitektonik, teknik projektues i arkitekturës së brendshme dhe teknik gjeodete

 

1.

Biznes dhe sipërmarrje (zgjedhore)

 

3. PROFESIONI/SEKTORI: GRAFIKE/GRAFIKË

3.1. Drejtimet/kualifikimet arsimore: Teknik Grafik

1.

Përpunimi elektronik i tekstit dhe imazheve

2.

Matja e ngjyrave (zgjedhore)

 

 

3.2. Drejtimet/kualifikimet arsimore: Grafik redaktor-dizajnues

1.

Grafika vektoriale dhe rasterike

2.

Standardet grafike (zgjedhore)

3.

Pullë dixhitale (zgjedhore)

4.

Dixhitalizimi i shenjave të shkronjave (zgjedhore)

 

4. PROFESIONI/SEKTORI: JURIDIKE EKONOMIKE DHE TREGTI/EKONOMI, E DREJTË DHE TREGTI

4.1. Drejtimet/kualifikimet arsimore: Teknik ligjor, administrator biznesi

1.

E drejta e BE-së (zgjedhore)

2.

Puna noteriale dhe ekzekutuese (zgjedhore)

 

4.2. Drejtimet/kualifikimet arsimore: Teknik juridik

1.

E drejta e punës

2.

Punë sekretarie (zgjedhore)

 

4.3. Drejtimet/kualifikimet arsimore: Administrator biznesi

1.

menaxhment i projektit

 

5.

 Siguria e ushqimit (zgjedhore)              

 

7.2. Drejtimet/kualifikimet arsimore: Teknik për Fitomjekësi

1.

Sëmundjet dhe dëmtuesit e kulturave të kopshtit dhe lulishteve

2.

Sëmundjet dhe dëmtuesit në vreshtari-  kulturave të pemtarisë

3.

 Barnatore bujqësore

4.

Teknologjia e Bujqësisë Organike Bimore (zgjedhore)

5.

 Mbrojtja integrale në fermeri (zgjedhore)

6.

Mbrojtje integrale në  kopshtari dhe lulishte (zgjedhore)

7.

 Mbrojtje integrale në vreshtari dhe pemtari (zgjedhore)

8.

Organizimin e e barnatorës bujqësore (zgjedhore)

 

7.3.   Drejtimet/kualifikimet arsimore: Teknik për  agromenaxhment

    1.

Shpenzime  dhe llogaritje

    2.

Agromenaxhment

    3.

Agromarketing

    4.

Menaxhim i cilësisë (zgjedhore)

    5.

Marketing i produkteve bujqësore (zgjedhore)

    6.

Agroturizëm (zgjedhore)

 

 

8. 8. DREJTIMI/SEKTORI: SHËRBIMET PERSONALE

8.1. : Teknik për optikën e syve

1.

Optika e syve

2.

Matjet optike

3.

О Optika e syzeve dhe përpunimi i syzeve

4.

Ekzaminimi i të pamurit (zgjedhore)

5.

Fenomenet optike ( zgjedhore)

6.

Burimet astronomike të dritës (zgjedhore)

 

8.28.2. Drejtimet/kualifikimet arsimore: Teknik për kozmetikës dhe përkujdesjes së bukurisë

1.

Biokozmetikë (zgjedhore)

2.

Grim special (zgjedhore)

 

9. DREJTIMI/SEKTORI: MAKINERI/MAKINERISË

9.1. Drejtimet/kualifikimet arsimore: Teknik i makinerisë, Teknik për menaxhim kompjuterik

1.

Materialet moderne dhe trajtim sipërfaqësor (zgjedhore)

 

 

9.2. Drejtimi/Kualifikimet Arsimore: Teknik i makinerisë

1.

Konstruimi i mjeteve dhe pajisjeve

 

9.3 Drejtimet/kualifikimet arsimore: Teknik i makinerisë dhe energjetikës

1.

Termoteknikë

2.

Monitorimi i cilësisë së ujit (zgjedhore)

 

9.4. Drejtimet/Kualifikimet Arsimore: Teknik i makinerisë  për mjete motorike

1.

Mirëmbajtja e mjeteve motorike

2.

Sisteme bashkëkohore për siguri të mjeteve motorike (zgjedhore)

 

 

10. DREJTIMI/SEKTORI: KOMUNIKACION/KOMUNIKACIONIT, TRANSPORT DHE MAGAZINIM 10.1. Drejtimet/kualifikimet arsimore: Teknik për transport dhe shpedicion

1.

E drejta e transportit dhe sigurimi

2.

Sisteme inteligjente transporti

 

10.2. Drejtimet/kualifikimet arsimore:: teknik i komunkacionit  rrugor

1.

Organizimi i trafikut rrugor

2.

Psikologjia dhe kultura në trafik

3.

Sistemet e transportit urban (zgjedhore)

 

10.3. Drejtimet/kualifikimet arsimore:: Teknik për Logjistikë në Komunikacion

1.

Sigurimi

2.

E drejta e  transportit

 

10.4. Drejtimi/Kualifikimet arsimore: Teknik për transport dhe shpedicion, teknik për komunikac rrugor, teknik për logjistikë në komunkacion dhe teknik për komunikacionin hekurudhor

1.

Sistemet inteligjente të transportit (zgjedhore)                                              

 

11. 11. DREJTIMI/SEKTORI: TEKSTIL-LEKURË/TEKSTILË, LËKURË DHE PRODUKTET TË NGJASHME

11.1. Drejtimi/Kualifikimet arsimore: Teknik për prodhim të veshjeve dhe teknik për modelim të veshjeve

1.

Нега на облека (изборен) Kujdesi për rrobat (zgjedhore)

 

 

11.2. Образовни профили/квалификации: Техничар за изработка на облека

Drejtimi/Kualifikimet Arsimore: Teknik për Përpunimin e  veshjeve

1.

Konstrumi i veshjeve

2.

Teknologjia e rrobaqepjes

3.

Teknologjia e qepjes

4.

Studimi i punës

5.

Konstruimi komjuterik i veshjeve (zgjedhore)

6

Përpunimi i veshjeve mbrojtëse (zgjedhore)

 

11.3. Drejtimi /Kualifikimi Arsimore: Teknik për modelimin e   veshjeve

1.

Konstruimi dhe modelimi i veshjeve

2.

Modelim kompjuterik

3.

Gradimi  kompjuterik

4.

Përpunimi  i rrobave

5.

Dizajnimi i modeleve për  koleksion (zgjedhore)

 

11.4. Drejtimi/Kualifikimet Arsimore: Teknik për dizajn të veshjeve

1.

Vizatim dhe pikturë

2.

Dizajni i veshjeve

3.

Konstruimi dhe modelimi i veshjeve

4.

Përpunimi dhe dekorimi i modeleve

5.

Kontrolli i modelit të provës

6.

Stilet e modës

7.

Përpunimi aksesorët e modës (zgjedhore)

8.

Përpunimi i veshjeve zyrtare (zgjedhore)

 

11.5. Drejtimi/Kualifikimet Arsimore:Teknik për këpucë

1.

Teknologjia e instalimit

2.

Menaxhimi i procesit teknologjik

3.

Modelimi i këpucëve

4.

Modelimi i artikujve prej lëkure (zgjedhore)

5.

Modelimi kompjuterik i këpucëve (zgjedhore)

 

11.6. Drejtimi/Kualifikimi Arsimor: Teknik i modelimit të këpucëve

1.

Modelimi i këpucëve dhe artikujve prej lëkure

2.

Modelimi kompjuterik i këpucëve dhe artikujve prej lëkure

3.

Teknologjia e Përpunimit të këpucëve dhe artikujve prej lëkure

4.

Modelimi i veçantë i këpucëve (zgjedhore)

5.

 Përpunimi i këpucëve speciale (zgjedhore)

 

12. 12. DREJTIMI/SEKTORI: KIMIKO-TEKNOLOGJI/KIMI DHE TEKNOLOGJI

12.1. Drejtimi/kualifikimet arsimore: Teknik për produkte kozmetike dhe kimike

1.

Analiza e produkteve kozmetike dhe kimike

 

12.2. . Drejtimi/Kualifikimet Arsimore: Teknik i Ushqimit

1.

Dietikë (zgjedhore)

 

12.3. Drejtimi/kualifikimet arsimore: Teknik për mbrojtje të mjedisit

1.

Burimet e rinovueshme të energjisë

2.

2. Menaxhimi i mbetjeve

 

12.4. Образовни профили/квалификации: Техничар за заштита на животна средина и Хемиски лабараториски техничар

Drejtimi/kualifikimet arsimore: Teknik për Mbrojtje të Mjedisit dhe Teknik i Llaboratorisë Kimike

1.

Burimet alternative të energjisë (zgjedhore)

2.

Kimi klinike (zgjedhore)

 

12.5. Drejtimi/Kualifikimet arsimore: Teknik i llaboratorisë kimike, teknik i mbrojtjes të mjedisit dhe teknik për produkte kozmetike dhe kimike

1.

Allkalloid dhe drogë(zgjedhore)

 

 

 

13. DREJTIMI/SEKTORI: PYLLTARI  PËRPUNIM I DRURIT /PYLLTARI  DHE PËRPUNIMI I  DRURIT

13.1. Drejtimi/Kualifikimet arsimore: Teknik për mobilje dhe enterieri dhe teknik për përpunimin e drurit

1.

Ekonomia dhe organizimi i sektorit

2.

Biomasa e drurit (zgjedhore)

 

 

 

13.2. Drejtimi/kualifikimet arsimore: Teknik për mobilje dhe enterieri

1.

Përgatitja teknike e prodhimit

 

13.3. Drejtimi/Kualifikimet Arsimore: Teknik për përpunim të drurit

1.

Teknologjia e përpunimit të drurit

2.

Konstrut i drunjëve

3.

Gdhendje (zgjedhore)

 

13.4. Drejtimi/Kualifikimet Arsimore: Teknik i Pylltarisë

1.

Dendrometria

2.

Përdorimi i pyjeve

3.

Mbrojtja e bimëve

 

13.5. Образовни профили/квалификации: Техничар за пејзажен дизајн

Drejtimi/Kualifikimet arsimore: Teknik për  dizajnin e pejsazhit

1.

Mbrojtja e bimëve

 

 

Ekipet e interesuara të autorëve është e nevojshme të dorëzojnë aplikacionin për ekip autori në arkivin e Shërbimit Pedagogjik - Rr. "Shën Kirili dhe Metodi" 54 - Shkup, deri më 15.03.2023.

 

 (Aplikacioni). 

Fletëparaqitjes autorët nga ekipi i autorit detyrimisht duhet të dorëzojnë:

- Qertifikatë ose diplomë për arsimin e përfunduar përkatës, në origjinal ose të vërtetuar me vulë noteriale (autorët të cilët kanë mbaruar arsimin jashtë vendit janë të obliguar të dorëzojnë diplomë të noterizuar nga Republika e Maqedonisë së Veriut),

- Deklaratë se i plotësojnë kushtet sipas nenit 11 të Ligjit për tekstet shkollore për arsimin fillor dhe të mesëm. 

 

Ministria e Arsimit dhe Shkencës njofton se do të lidhë kontrata vetëm me ekipet e autorëve, dorëshkrimet e të cilëve për tekstet shkollore janë miratuar me vendim të Komisionit Nacional për Tekste Shkollore për Arsimin Fillor dhe të Mesëm.

 

Lajme dhe Ngjarje

Back to top
Close Offcanvas Sidebar