Министерство за образование и наука

  / Зголемување на атрактивноста, инклузивноста и релевантноста на стручно образование и обука и образование за возрасни / Отпочнување на активности на проектот „Зголемување на атрактивноста, инклузивноста и релевантноста на стручното образование и обука и образованието на возрасни“, EuropeAid/140265/IH/SER/MK

Отпочнување на активности на проектот „Зголемување на атрактивноста, инклузивноста и релевантноста на стручното образование и обука и образованието на возрасни“, EuropeAid/140265/IH/SER/MK

 

Почитувани,

Проектот „Зголемување на атрактивноста, инклузивноста и релевантноста на стручното образование и обука и образованието на возрасни“, финансиран од Европската Унија преку ИПА 2 програмата, започна со имплементација на 27-ми септември 2021 година и ќе трае 36 месеци. Главна цел на проектот е да се подобри усогласувањето на вештините на младите и возрасните согласно потребите на пазарот на труд преку зголемување на пристапот до квалитетно стручно образование, обука и образование за возрасни. Проектот се имплементира од страна на компанијата WEglobal S.r.l –Италија, во конзорциум со bit Schulungscenter GmbH – Австрија и Internationaler Bund (IB) – Германија. Специфичните цели превидени да се исполнат со имплементација на проектот се:

 Да се подобри квалитетот на стручно образование и обука и образованието за возрасни, и да се зголеми запишувањето во програмите за стручно образование и обука и образованието за возрасни преку воведување на регионални центри за стручно образование и обука.

- Да се развијат, надградат и имплементираат процедури за валидација на неформалното и информалното учење како важен пат кон квалитетно образование за возрасни.

- Да се развијат и имплементираат програми за пост средно образование.

- Да се усогласат националните системи за стручно образование и обука и образованието за возрасни со EQAVET (поддршка на процесот на идентификација на најсоодветниот сет на индикатори за целите на следење и известување според рамката EQAVET).

Главен корисник на проектот е Министерството за образование и наука, Секторот за средно образование, образование на возрасни и доживотно учење, како и сите останати институции, агенции односно национални образовни тела поврзани со стручното образование и обука и образование на возрасни во државата. Клучна улога во имплементацијата на проектот ќе имаат и наставниците од средните стручни училишта.  

Во текот на месец мај, 2022 година, проектот започна со реализација на активности во рамките на Компонента 1 “Мапирање и преглед на кaпацитетот на средното стручно образование во 5-те региони Вардарски, Источен, Пелагониски, Југоисточен и Скопски регион со цел да се овозможи имплементацијата на Концептот за воспоставување на Регионални Центри за стручно образование и обука”. Овие активности вклучуваат организација на серија настани, и тоа:

- 8 фокус групи во првата половина од месец јуни, 2022 година, од кои две фокус групи во Скопје и по една во Битола, Прилеп, Струмица, Штип, Велес и Делчево. Овие фокус групи ќе бидат организирани со наставници од средните стручни училишта во 5-те региони;

- Теренска посета на 55 средни училишта од 5-те региони, Вардарски, Источен, Пелагониски, Југоисточен и Скопски во месец мај и јуни 2022; како и Координативни состаноци со 4-те подгрупи од проектот кои ќе се оддржат во периодот 6-9 јуни, 2022 година во Охрид на кои ќе се направи преглед на тековните проектни активности и соодветно планирање на активностите кои ќе следат во следната фаза од имплементацијата на проектот.

На овие координативни состаноци ќе присуствуваат претставници од Министерството за обазование и наука, Центарот за стручно образование и обука, Центарот за образование на возрасни, Биро за развој на образованието, и др.институции.

За повеќе информации поврзани со проектот обратете се до:

Г-дин Лудмил Ковачев, Тим лидер/Клучен експерт 1: ludmil.kovachev@weglobal.org

Лидија Фајдига, Координатор на проектот: lidija.fajdiga@weglobal.org

Ана Големџиски, Асистент на проектот : ana.golemdjiski@weglobal.org

 

Зголемување на атрактивноста, инклузивноста и релевантноста на стручно образование и обука и образование за возрасни

Back to top
Close Offcanvas Sidebar