Министерство за образование и наука

  / Вести и настани / Повик за искажување на јавен интерес за формирање на авторски тимови за изработка на ракописи за учебници за III година средно стручно четиригодишно образование

Повик за искажување на јавен интерес за формирање на авторски тимови за изработка на ракописи за учебници за III година средно стручно четиригодишно образование

 

 

Врз основа на член 17-а став 1 од Законот за учебници за основно и средно образование  („Службен весник на РМ„   бр.98/2008, 99/2009, 83/10, 36/11, 135/11, 46/12, 24/13, 120/13, 29/14, 146/15, 217/15, 30/16 и 21/18) МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА - Педагошка служба, објавува

 

ПОВИК ЗА ИСКАЖУВАЊЕ НА ЈАВЕН ИНТЕРЕС

за  формирање на авторски тимови за  изработка на ракописи за учебници  за III година средно стручно четиригодишно образование

Авторските тимови ќе се формираат за следните наставни предмети:

1.    СТРУКА/СЕКТОР: ГЕОЛОШКО, РУДАРСКА И МЕТАЛУРШКА /ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА

1.1. Образовни профили/квалификации : Геолошко-рударски техничар,

1.

Хидрогеологија

2.

Геолошко картирање

3.

Истражување на минерални суровини

4

Лежишта на метали (изборен)

5.

Автоматизација во рударството (изборен)

   

        1.2. Образовен профил/квалификација: Металуршки  техничар

1.

Машини и уреди

2.

Пирометалуршко добивање на метали и легури

3.

Леење на железо и челик

4.

Преработка со пластична деформација

5.

Заварување на металите

6.

Добивање на благородни метали (изборен)

7.

Добивање на прашкасти материјали (изборен)

8.

Леење на благородни метали (изборен)

            2.СТРУКА/СЕКТОР:ГРАДЕЖНО-ГЕОДЕТСКА/ГРАДЕЖНИШТВО И ГЕОДЕЗИЈА

            2.1. Образовни профили/квалификации:  Градежен техничар

Ред.број

Назив на предметот

1.

Енергетска ефикасност и пожарна безбедност на објектите (изборен)

2.2. Образовни профили/квалификации:  Архитектонски техничар

1.

Проектирање на објекти за домување

2.

Современа архитектура и уметност

3.

Архитектонски конструкции II

4.

Енергетска ефикасност и противпожарна заштита (изборен)

5.

Ликовно изразување и пластично обликување (изборен)

6.

Проектирање на објекти за индивидуално и колективно домување (изборен)

            2.3. Образовни профили/квалификации:Техничар дизајнер за внатрешна архитектура

1.

Проектирање на ентериери за домување

2.

Архитектонски конструкции

3.

Детали во ентериер

4.

Пластично обликување

5.

Современа архитектура и уметност

6.

Проектирање на мебел (изборен)

7.

Архитектонски конструкции (изборен)

8.

Разработка на мебел и работилнички цртежи (изборен)

9.

Арт и дизајн (изборен)

10.

Пластично обликување (изборен)

11.

Макетарство (изборен)

 

            2.4. Образовни профили/квалификации: Геодетски техничар

1.

Геодезија

2.

Геодетски подлоги

4.

Фотограметрија

5.

Инженерска геодезија

7.

Применета геодезија (изборен)

8.

Евиденција на недвижностите (изборен)

9.

Дигитални геодетски подлоги (изборен)

10.

Анализа и обработка на теренски мерења (изборен)

  2.5. Образовни профили/квалификации: Архитектонски техничар и Техничар дизајнер за внатрешна архитектура

1.

Компјутерски потпомогнато проектирање (CAD  и  CAAD) (изборен)

  3.СТРУКА/СЕКТОР:ГРАФИЧКА/ГРАФИЧАРСТВО

3.1. Образовни профили/квалификации: Графички техничар

1.

Флексо и бакро печат

2.

Фотографски процеси

3.

Картонажа и амбалажа

4.

Печатарски машини

5.

Рециклирање на графички материјали (изборен)

6.

Системи на бои (изборен)

7.

Специјални постапки на умножување (изборен)

3.2. Образовни профили/квалификации:Графички уредник-дизајнер

1.

Форми на графичкиот дизајн

2.

Графичка монтажа

3.

Техничко уредување на публикации

4.

Векторска и растерска графика

5.

Визуелен идентитет (изборен)

6.

Конструкција на словни знаци (изборен)

7.

Дигитален печат (изборен)

  4.СТРУКА/СЕКТОР: ЕКОНОМСКО ПРАВНА И ТРГОВСКА/ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И ТРГОВИЈА 

   4.2. Образовни профили/квалификации: Правен техничар, бизнис администратор

1.

Меѓународни организации (изборен)

2.

Адвокатско работење и медијација (изборен)

4.3. Образовни профили/квалификации: Економски техничар

1.

Однесување на потрошувачите (изборен)

2.

Управување со производ (изборен)

3.

Лични финансии (изборен)

4.4. Образовни профили/квалификации: Правен техничар

1.

Облигации

2.

Архивско работење (изборен)

3.

Прекршоци во постапка пред прекршочни органи (изборен)

            4.5. Образовни профили/квалификации: Бизнис администратор

1.

Административно-канцелариски  работи

2.

Менаџмент (изборен)

            5.СТРУКА/СЕКТОР: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА/ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

5.1. Образовни профили/квалификации: Електротехничар за електроника и телекомуникации

1.

Дигитална електроника

2.

Дигитални телекомуникации

3.

Автоматика

4.

Аудиотехника

5.

Автомобилска електроника (изборен)

6.

Енергетска електроника (изборен)

7.

Мерно-испитни техники и дијагностика (изборен)

       5.2. Образовни профили/квалификации: Електротехничар-енергетичар

1.

Автоматика

2.

Електрични мрежи и водови

3.

Електрични апарати и уреди

4.

Електрични машини и трансформатори

5.

Обновливи извори на енергија (изборен)

6.

Информатички технологии во електроенергетика (изборен)

7.

Заштита на електрични инсталации (изборен)

        5.3. Образовни профили/квалификации: Електротехничар за компјутерска техника и автоматика

1.

Основи на дигитални системи

2.

Системи за автоматско управување

3.

Процесно управување

4.

Автоматизирани системи (изборен)

5.

Мултимедија (изборен)

6.

Веб програмирање (изборен)

 

6.СТРУКА/СЕКТОР: ЗДРАВСТВЕНА/ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

6.1. Образовни профили/квалификации: Медицинска сестра, Гинеколошко-акушерска сестра, Забен техничар, Дентален асистент, Фармацевтски техничар,  Медицински лабораториско-санитарен техничар, Физиотерапевтски техничар

1.

Здравствена психологија

            6.3. Образовни профили/квалификации: Забен техничар, Дентален асистент

1.

Основи на радиологија во дентална медицина (изборен)

            6.5. Образовни профили/квалификации: Медицински-лабораториско –санитарен  техничар,

1.

Микробиологија

2.

Хигиена и технологија на вода, прехрамбени производи и почва

3.

Клиничка хемија

4.

Цитолошки и хистолошки техники (изборен)

            6.6. Образовни профили/квалификации: Дентален асистент

1.

Превентивна дентална медицина

2.

Дентална патологија

3.

Педодонција

4.

Орална патологија и парадонтологија

            6.7. Образовни профили/квалификации: Фармацевтски техничар

1.

Фармацевтска технологија

2.

Козметологија (изборен)

            6.8. Образовни профили/квалификации:Физиотерапевтски  техничар

1.

Клиничка медицина

2.

Рехабилитација

3.

Кинезитерапија

4.

Физикална терапија

5.

Итни медицински состојби (изборен)

           6.9. Образовни профили/квалификации: Гинеколошко-акушерска сестра

1.

Хируршки болести со нега

2.

Невропсихијатриски болести со нега

3.

Вовед во акушерство

4.

Гинекологија со нега

5.

Патолошка бременост (изборен)

   6.10. Образовни профили/квалификации: Медицинска сестра

1.

Хируршки болести со нега

2.

Инфективни болести со нега

3.

Медицинска етика (изборен)

            6.11. Образовни профили/квалификации: Забен техничар

1.

Коронки и мостови

2.

Безметални дентални конструкции

3.

Предклиника на тотално протезирање

    7.СТРУКА/СЕКТОР:ЗЕМЈОДЕЛСКО-ВЕТЕРИНАРНА/ЗЕМЈОДЕЛСТВО, РИБАРСТВО И  ВЕТЕРИНАРСТВО

7.1. Образовни профили/квалификации: Агротехничар

1.

Полјоделство

2.

Градинарство

3.

Лозарство

         4.

Овоштарство

5.

Органско растително производство (изборен)

6.

Паркарство (изборен)

7.

Квалитет на храна (изборен)

         8.

Технологија на производство на тутун (изборен)

         7.2. Образовни профили/квалификации: Техничар за фитомедицина

1.

Болести кај културните растенија

2.

Штетници кај растенијата

3.

Плевели кај земјоделските растенија

4.

Фитофармација

5.

Болести и штетници кај поледелските култури

6.

Технологии на растително органско земјоделство (изборен)

7.

Интегрална заштита во полјоделство (изборен)

8.

Интегрална заштита во градинарство и цвеќарство (изборен)

9.

Интегрална заштита во лозарство и овоштарство (изборен)

10.

Организација на земјоделска аптека (изборен)

 7.3. Образовни профили/квалификации:Техничар за агроменаџмент

1.

Економика во земјоделството

2.

Сметководство на фарма

3.

Технологии во растително производство

4.

Агроменаџмент

5.

Агромаркетинг

6.

Менаџмент на индивидуални земјоделски стопанства (изборен)

7.

Маркетинг на земјоделски производи (изборен)

8.

Агротуризам (изборен)

7.4. Образовни профили/квалификации: Техничар по ветеринарна медицина

1.

Биологија и патологија на риби и пчели (изборен)

2.

Паразитски болести

             8.СТРУКА/СЕКТОР:ЛИЧНИ УСЛУГИ

8.1. Образовни профили/квалификации: Техничар за очна оптика,

1.

Очна оптика

2.

Астрономски извори на светлина (изборен)

3.

Диетотерапија кај око (изборен)

     8.2. Образовни профили/квалификации: Техничар за козметичка нега и убавина

1.

Дерматологија

2.

Биокозметика (изборен)

3.

Велнес и спа третмани (изборен)

4.

Трајна шминка (изборен)

9.СТРУКА/СЕКТОР:МАШИНСКА/МАШИНСТВО

           9.2. Образовни профили/квалификации: Машински техничар,  Техничар за компјутерско управување, Машински техничар за моторни возила и Машинско-енергетски техничар

1.

Организациско однесување (изборен)

           9.3. Образовни профили/квалификации: Машински техничар и Техничар за компјутерско управување,

1.

Неконвенционални методи на обработка (изборен)

            9.4. Образовни профили/квалификации: Машински техничар

1.

Технологија на обработка на метали со режење

2.

Компјутерско управување

             9.5. Образовни профили/квалификации: Машинско-енергетски техничар

1.

Хидропневматска техника

2.

Греење и климатизација

3.

Енергетски постројки

4.

Системи за далечинско греење и ладење (изборен)

            9.6. Образовни профили/квалификации: Техничар за компјутерско управување

1.

Мерење во автоматиката

2.

Компјутерско управување

9.7. Образовни профили/квалификации:Машински техничар за моторни возила

1.

Мотори со внатрешно согорување

2.

Испитување и дијагностика на возилата

3.

Уреди и опрема кај моторните возила (изборен)

    10.СТРУКА/СЕКТОР:СООБРАЌАЈНА/СООБРАЌАЈ,ТРАНСПОРТ И СКЛАДИРАЊЕ

10.1. Образовни профили/квалификации: Техничар за транспорт и шпедиција

1.

Организација на работата во шпедициите

               10.2. Образовни профили/квалификации: Техничар за патен сообраќај

1.

Урбанизам (изборен)

            10.3. Образовни профили/квалификации: Техничар за логистика во сообраќајот,

1.

Логистика

              10.4. Образовни профили/квалификации: Техничар за железнички сообраќај

1

Организација на превоз на патници со железница

10.6. Образовни профили/квалификации: Техничар за транспорт и шпедиција, Техничар за логистика во сообраќајот и Техничар за железнички сообраќај

1.

Безбедност во патниот сообраќај (изборен)

11.СТРУКА/СЕКТОР:ТЕКСТИЛНО-КОЖАРСКА/ТЕКСТИЛ, КОЖА И СЛИЧНИ ПРОИЗВОДИ

11.1. Образовни профили/квалификации: Техничар за изработка на облека,

1.

Конструкција на облека

2.

Технологија на кроење

3.

Технологија на шиење

4.

Доработка на облека

5.

Испитување и контрола на облека

6.

Компјутерско конструирање на облека (изборен)

            11.2. Образовни профили/квалификации: Техничар за моделирање на облека

1.

Дизајн на облека

2.

Конструкција и моделирање на облека

3.

Компјутерско моделирање

4.

Технологија на изработка на облека

5.

Изработка на облека

6.

Доработка на облека (изборен)

             11.4. Образовен профил/квалификација: Техничар за обувки и Техничар за моделирање на обувки

1.

Технологија на кожа

             11.5. Образовен профил/квалификација:Техничар за дизајн на облека

1.

Цртање и сликање

2.

Дизајн на облека

3.

Изработка на модни додатоци

4.

Конструкција и моделирање на облека

5.

Дизајнирање на текстилни материјали (изборен)

             11.6. Образовен профил/квалификација: Техничар за  обувки

1.

Машини за изработка на обувки

2.

Технологија на изработка на долен дел на обувки

3.

Моделирање на обувки

4.

Моделирање на кожна галантерија (изборен)

5.

Компјутерско моделирање на обувки (изборен)

          11.7. Образовен профил/квалификација: Техничар за моделирање на обувки

1.

Дизајн на обувки

2.

Моделирање на обувки и кожна галантерија

3.

Технологија на изработка на обувки и кожна галантерија

4.

Моделирање на специјални обувки (изборен)

5.

Изработка на специјални обувки (изборен)

         12.СТРУКА/СЕКТОР:УГОСТИТЕЛСКО ТУРИСТИЧКА/УГОСТИТЕЛСТВО И ТУРИЗАМ

12.1. Образовни профили/квалификации: Угостителски техничар,

1.

Диететика и нутриционизам (изборен)

12.2. Образовни профили/квалификации: Угостителски техничар за рурален туризам

1.

Растително и сточарско производство

            12.5. Образовни профили/квалификации: Угостителски техничар, Угостителски техничар за рурален туризам, Техничар за настани и анимации и Хотелско туристички техничар

1.

Психологија на туризмот

     13.СТРУКА/СЕКТОР:ХЕМИСКО-ТЕХНОЛОШКА/ХЕМИЈА И ТЕХНОЛОГИЈА

13.1. Образовни профили/квалификации: Хемиски лабараториски техничар, 

1.

Инструментални анализи

2.

Заштита на работната и животната средина

               13.2. Образовни профили/квалификации: Техничар за козметички и хемиски производи

1.

Козметички препарати

           13.3. Образовни профили/квалификации: Прехрамбен техничар

1.

Адитиви, зачини и напивки (изборен)

2.

Подготовка и третирање на прехранбени производи (изборен)

13.4. Образовни профили/квалификации: Техничар за заштита на животната средина

1.

Микробиологија

2.

Загадување и заштита на вода, почва и воздух

3.

Одржлив развој

4.

Обновливи извори на енергија

       13.5. Образовни профили/квалификации: Хемиско лабораториски техничар, Техничар за заштита на животната средина и Техничар за козметички и хемиски производи

1.

Отровни супстанции (изборен)

2.

Наноматеријали (изборен)

               13.8. Образовни профили/квалификации: Прехрамбен техничар, Техничар за козметички и хемиски производи и Техничар за заштита на животната средина

1.

Инструментални анализи

14.СТРУКА/СЕКТОР:ШУМАРСКО ДРВОПРЕРАБОТУВАЧКА/ШУМАРСТВО И ОБРАБОТКА НА ДРВО

14.1. Образовни профили/квалификации: Техничар за мебел и ентериер,

1.

Машини и алати за мебел и ентериер

2.

 Проектирање на мебел и ентериер

3.

Реставрација и конзервација на мебел  (изборен)

4.

Конструкции на мебел и ентериер

            14.2. Образовни профили/квалификации: Техничар за обработка на дрво

1.

Фурнири и дрвени плочи

2.

Пиланска преработка на дрво

3.

Технологија на обработка на дрво

4.

Технологија на дрвна амбалажа (изборен)

5.

Дрвни монтажни објекти (изборен)

            14.3. Образовни профили/квалификации: Шумарски техничар

1.

Дендрометрија

2.

Одгледување на шумите

3.

Шумски екосистеми (изборен)

         14.4. Образовни профили/квалификации: Техничар за пејзажен дизајн

1.

Цвеќарство

            15.       ЗАЕДНИЧКИ ПРЕДМЕТ ЗА СТРУКИ/СЕКТОРИ: ГРАФИЧКА/ГРАФИЧАРСТВО И ХЕМИСКО - ТЕХНОЛОШКА/ХЕМИЈА И ТЕХНОЛОГИЈА

15.1. Образовни профили/квалификации: Графички техничар и Графички уредник-дизајнер, Хемиски лабораториски техничар, Техничар за заштита на животната средина, Прехрамбен техничар, Техничар за козметички и хемиски производи

1.

Организациско однесување (изборен)

 

          Заинтересираните авторски тимови потребно е да достават пријава за авторски тим  до архивата на Педагошката служба –ул.„Св.Кирил и Методиј„ 54- Скопје, заклучно со  15.06.2022  година. (пријавата може да се преземе тука).

Кон пријавата авторите  од авторскиот тим задолжително треба да достават:

-       уверение или диплома за завршено соодветно образование, во оригинал или заверена со нотарски печат (авторите кои имаат завршено образование во странство должни се да достават нострифицирана диплома од Република Северна Македонија),

-       изјава дека ги исполнуваат условите согласно член 11 од Законот за учебници за основно и средно образование

 

Министерството за образование и наука  известува дека ќе склучи договори само со авторските тимови чии ракописи за учебници се одобрени со одлука на Националната комисија за учебници за основно и средно образование.

 

 

 

Вести и настани

Back to top
Close Offcanvas Sidebar