Ministria e Arsimit dhe Shkencës e Republikës së Maqedonisë së Veriut

  / Lajme dhe Ngjarje / THIRRJE PËR SHPREHJE TË INTERESIT PUBLIK për formimin e ekipeve të autorëve për përgatitjen e dorëshkrimeve për tekstet shkollore për vitin e III të arsimit të mesëm profesional katërvjeçar

THIRRJE PËR SHPREHJE TË INTERESIT PUBLIK për formimin e ekipeve të autorëve për përgatitjen e dorëshkrimeve për tekstet shkollore për vitin e III të arsimit të mesëm profesional katërvjeçar

 

Në bazë të Nenit 17-a paragrafi 1 të Ligjit për tekstet shkollore për arsimin fillor dhe të mesëm („Gazeta zyrtare e RMV nr.98/2008, 99/2009, 83/10, 36/11, 135/11, 46/12, 24/13, 120/13, 29/14, 146/15, 217/15, 30/16 dhe 21/18), MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCËS – Shërbimi Pedagogjik, shpall:

 

THIRRJE PËR SHPREHJE TË INTERESIT PUBLIK

për formimin e ekipeve të autorëve për përgatitjen e dorëshkrimeve për tekstet shkollore për vitin e III të arsimit të mesëm profesional katërvjeçar.

Ekipet e autorëve do të formohen për lëndët mësimore në vijim:

1.    SEKTORI/PROFESIONI: GJEOLOGJI, MINIERA DHE METALURGJI / GJEOLOGJIKE, MINERARE DHE METALURGJIA

1.1. Profilet/kualifikimet arsimore: Teknik për gjeologji dhe miniera,

1.

Hidrogjeologjija

2.

Harta gjeologjike

3.

Hulumtimi i burimeve minerale

4

Kushinetat metalike (zgjedhore)

5.

Automatizim i minierave (zgjedhore)

   

        1.2. Profilet/kualifikimet arsimore: Teknik metalurgjik

1.

Makinat dhe pajisjet

2.

Prodhimi pirometalurgjik i metaleve dhe legurave

3.

Derdhja e hekurit dhe çelikut

4.

Përpunimi me deformimin plastik

5.

Saldimi i metaleve

6.

Marrja e metaleve të çmuara (zgjedhore)

7.

Marrja e materialeve pluhur (zgjedhore)

8.

Shkrirja e metaleve të çmuara (zgjedhore)

            2. PROFESIONI/SEKTORI: NDËRTIM GJEODEZIK / NDËRTIM DHE GJEODEZI

            2.1. Profilet/kualifikimet arsimore: Teknik për ndërtimtari

Nr. rendor

Emri i lëndës

1.

Efikasiteti i energjisë dhe siguria e ndërtesave nga zjarri (zgjedhore)

2.2. Profilet/kualifikimet arsimore: Teknik arkitektonik

1.

Projektimi i objekteve të banimit

2.

Arkitektura dhe arti bashkëkohor

3.

Konstrukcionet arkitekturore II

4.

Efikasiteti i energjisë dhe mbrojtja nga zjarri (zgjedhore)

5.

Shprehje artistike dhe formësim plastik (zgjedhore)

6.

Projektimi i objekteve për banim individual dhe kolektiv (zgjedhore)

            2.3. Profilet/kualifikimet arsimore: Teknik për dizajn të arkitekturës së brendshme

1.

Projektim i enterierit për banim

2.

Konstrukcionet arkitekturore

3.

Detaje në enterier

4.

Formësimi plastik

5.

Arkitektura dhe arti bashkëkohor

6.

Projektimi i mobiljeve (zgjedhore)

7.

Konstrukcionet arkitekturore (zgjedhore)

8.

Përpunim i mobiljeve dhe vizatimet e punëtorisë (zgjedhore)

9.

Arti dhe dizajni (zgjedhore)

10.

Formësimi plastik (zgjedhore)

11.

Maketimi (zgjedhore)

 

            2.4. Profilet/kualifikimet arsimore: Teknik gjeodedik

1.

Gjeodezi

2.

Sipërfaqet gjeodezike

4.

Fotogrametria

5.

Gjeodezi inxhinierike

7.

Gjeodezi e aplikuar (zgjedhore)

8.

Evidentim i pasurive të patundshme (zgjedhore)

9.

Sipërfaqet dixhitale gjeodezike (zgjedhore)

10.

Analiza dhe përpunimi i matjeve në terren (zgjedhore)

  2.5. Profilet/kualifikimet arsimore: Teknik arkitektonik dhe Teknik dizajner për arkitekturë të brendshme

1.

Projektim me ndihmën e kompjuterit (CAD  и  CAAD) (zgjedhore)

  3. PROFESIONI/SEKTORI: GRAFIKE/GRAFIKA

3.1. Profilet/kualifikimet arsimore: Teknik grafik

1.

Vula flekso dhe bakro

2.

Proceset fotografike

3.

Kartonimi dhe ambalazha

4.

Makina për printim

5.

Riciklimi i materialeve grafike (zgjedhore)

6.

Sistemet e ngjyrave (zgjedhore)

7.

Procedurat speciale të riprodhimit (zgjedhore)

3.2. Profilet/kualifikimet arsimore: Grafik redaktor-dizajnues

1.

Format e dizajnit grafik

2.

Montimi grafik

3.

Redaktimi teknik i publikimeve

4.

Grafika vektoriale dhe rasterike

5.

Identiteti vizual (zgjedhore)

6.

Konstrukcioni i shenjave të shkronjave (zgjedhore)

7.

Vula dixhitale (zgjedhore)

  4. PROFESIONI/SEKTORI: EKONOMIKO-JURIDIKE, TREGTARE / EKONOMIA, E DREJTA DHE TREGTIA 

   4.2. Profilet/kualifikimet arsimore: Teknik për drejtësi, Biznes administrator

1.

Organizatat ndërkombëtare (zgjedhore)

2.

Puna e avokatit dhe ndërmjetësimi (zgjedhore)

4.3. Profilet/kualifikimet arsimore: Teknik ekonomik

1.

Sjellja e konsumatorit (zgjedhore)

2.

Menaxhim me produktin (zgjedhore)

3.

Finansim personal (zgjedhore)

4.4. Profilet/kualifikimet arsimore: Teknik për drejtësi

1.

Obligacionet

2.

Punët arkivore (zgjedhore)

3.

Kundërvajtjet në procedurë para organeve për kundërvajtje (zgjedhore)

            4.5. Profilet/kualifikimet arsimore: Biznes administrator

1.

Punët administrative dhe në zyre

2.

Menaxhment (zgjedhore)

            5. PROFESIONI/SEKTORI: ELEKTROTEKNIK / ELEKTROTEKNIKA

5.1. Profilet/kualifikimet arsimore: Teknik elektrik për elektronikë dhe telekomunikacion

1.

Elektronika digjitale

2.

Telekomunikacioni dixhital

3.

Automatika

4.

Audioteknika

5.

Elektronika automobilistike (zgjedhore)

6.

Elektronika energjetike (zgjedhore)

7.

Teknikat e matje-ekzaminimit dhe diagnostifikimi (zgjedhore)

       5.2. Profilet/kualifikimet arsimore: Teknik elektrik dhe energjetik

1.

Automatika

2.

Rrjetet dhe linjat elektronike

3.

Aparatet dhe pajisjet elektrike

4.

Makinat dhe transformatorët elektrik

5.

Burimet e rinovueshme të energjisë (zgjedhore)

6.

Teknologjitë e informacionit në elektroenergjetikë (zgjedhore)

7.

Mbrojtja e instalimeve elektrike (zgjedhore)

        5.3. Profilet/kualifikimet arsimore: Teknik elektrik për teknologjinë kompjuterike dhe automatizëm

1.

Bazat e sistemeve digjitale

2.

Sistemet e kontrollit automatik

3.

Menaxhimi i procesit

4.

Sisteme të automatizuara (zgjedhore)

5.

Multimedia (zgjedhore)

6.

Ueb programimi (zgjedhore)

 

6. PROFESIONI/SEKTORI: SHËNDETËSOR / SHËNDETËSIA DHE MBROJTJA SOCIALE

6.1. Profilet/kualifikimet arsimore: Motër medicinale, Infermiere gjinekologo - obstertike, Teknik për dhëmbë, Asistent dentar, Teknik farmaceutik, Teknik për mjekësi, laboratori dhe sanitar, Teknik për fizioterapi

1.

Psikologjia shëndetësore

            6.3. Profilet/kualifikimet arsimore: Teknik për dhëmbë dhe Asistent dentar

1.

Bazat e radiologjisë në mjekësinë stomatologjike (zgjedhore)

            6.5. Profilet/kualifikimet arsimore: Teknik për mjekësi, laboratori dhe sanitar

1.

Mikrobiologjia

2.

Higjiena dhe teknologjia e ujit,ushqimit dhe tokës

3.

Kimia klinike

4.

Teknikat citologjike dhe histologjike (zgjedhore)

            6.6. Profilet/kualifikimet arsimore: Asistent dentar

1.

Mjekësia dentale preventuese

2.

Patologjia dentare

3.

Pedodoncia

4.

Patologjia orale dhe periodontologjia

            6.7. Profilet/kualifikimet arsimore: Teknik farmaceutik

1.

Teknologjia farmaceutike

2.

Kozmetologjia (zgjedhore)

            6.8. Profilet/kualifikimet arsimore:Teknik për fizioterapi

1.

Mjekësia klinike

2.

Rehabilitimi

3.

Kineziterapia

4.

Terapia fizike

5.

Gjendjet emergjente mjekësore (zgjedhore)

           6.9. Profilet/kualifikimet arsimore: Infermiere gjinekologo - obstertike

1.

Sëmundjet kirurgjikale me kujdes

2.

Sëmundjet neuropsikiatrike me kujdes

3.

Hyrje në Obstetrikë

4.

Gjinekologjia me kujdes

5.

Shtatëzani patologjike (zgjedhore)

   6.10. Profilet/kualifikimet arsimore: Motër mediciale

1.

Sëmundjet kirurgjikale me kujdes

2.

Sëmundjet infektive me kujdes

3.

Etika mjekësore (zgjedhore)

            6.11. Profilet/kualifikimet arsimore: Teknik për dhëmbë

1.

Gurrëza dhe ura

2.

Struktura dentare jo metalike

3.

Paraklinika e protezave totale

    7.PROFESIONI/SEKTORI: BUJQËSOR-VETERINAR / BUJQËSIA, PESHKATARI DHE VETERINARI

7.1. Profilet/kualifikimet arsimore: Agroteknik

1.

Bujqësia

2.

Kopshtaria

3.

Vreshtaria

         4.

Pemëtaria

5.

Prodhimi bimor organik (zgjedhore)

6.

Mirëmbajtja e parqeve (zgjedhore)

7.

Cilësia e ushqimit (zgjedhore)

         8.

Teknologjia e prodhimit të duhanit (zgjedhore)

         7.2. Profilet/kualifikimet arsimore: Teknik për fitomjekësi

1.

Sëmundjet e bimëve të kultivuara

2.

Dëmtuesit te bimët

3.

Barërat e këqija te bimët bujqësore

4.

Fitofarmacia

5.

Sëmundjet dhe dëmtuesit te kulturat bujqësore

6.

Teknologjitë e bujqësisë organike bimore (zgjedhore)

7.

Mbrojtja integrale në bujqësi (zgjedhore)

8.

Mbrojtja integrale në kopshtari dhe lulishte (zgjedhore)

9.

Mbrojtja integrale në vreshtarinë dhe pemëtaria (zgjedhore)

10.

Organizim i farmacisë bujqësore (zgjedhore)

 7.3. Profilet/kualifikimet arsimore:Teknik për agromenaxhim

1.

Ekonomika në bujqësi

2.

Kontabiliteti i fermës

3.

Teknologjitë e prodhimit të bimëve

4.

Agromenaxhim

5.

Agromarketing

6.

Menaxhim i njësive bujqësore individule (zgjedhore)

7.

Marketing i produkteve bujqësore (zgjedhore)

8.

Agroturizëm (zgjedhore)

7.4. Profilet/kualifikimet arsimore: Teknik për mjekësi veterinare

1.

Biologjia dhe patologjia e peshqve dhe bletëve (zgjedhore)

2.

Sëmundjet parazitare

             8. PROFESIONI/SEKTORI: SHËRBIMET PERSONALE

8.1. Profilet/kualifikimet arsimore: Teknik për optikën e syve,

1.

Optika e syve

2.

Burimet astronomike të dritës (zgjedhore)

3.

Dietoterapia në sy (zgjedhore)

     8.2. Profilet/kualifikimet arsimore: Teknik për përkujdesin kozmetik dhe të bukurisë

1.

Dermatologjia

2.

Biokozmetike (zgjedhore)

3.

Wellnes dhe trajtime spa (zgjedhore)

4.

Grim i përhershëm (zgjedhore)

9. PROFESIONI/SEKTORI: MAKINERIA/MAKINERIA

           9.2. Profilet/kualifikimet arsimore: Teknik mekanik dhe Teknik për menaxhim kompjuterik , Teknik mekanik për motorë dhe Teknik mekanik dhe energjetik

1.

Sjellje organizative (zgjedhore)

           9.3. Profilet/kualifikimet arsimore: Teknik mekanik dhe Teknik për menaxhim kompjuterik

1.

Metodat jokonvencionale të përpunimit (zgjedhore)

            9.4. Profilet/kualifikimet arsimore: Teknik mekanik

1.

Teknologjia e përpunimit të metaleve të prerjes

2.

Menaxhimi kompjuterik

             9.5. Profilet/kualifikimet arsimore: Teknik mekanik dhe energjetik

1.

Teknika hidropneumatike

2.

Ngrohje dhe klimatizim

3.

Termocentralet

4.

Sistemet e ngrohjes dhe ftohjes në distancë (zgjedhore)

            9.6. Profilet/kualifikimet arsimore: Teknik për menaxhim kompjuterik

1.

Matja në automatizëm

2.

Menaxhimi kompjuterik

9.7. Profilet/kualifikimet arsimore: Teknik mekanik për mjete motorike

1.

Motorët me djegie të brendshme

2.

Hulumtimi dhe diagnostikimi i automjeteve

3.

Pajisje për automjete (zgjedhore)

    10. PROFESIONI/SEKTORI: KOMUNIKACIONI / KOMUNIKACION, TRANSPORT DHE RUAJTJE

10.1. Profilet/kualifikimet arsimore: Teknik për transport dhe shpedicion

1.

Organizim i punës në shpedicion

               10.2. Profilet/kualifikimet arsimore: Teknik për qarkullimin rrugor

1.

Urbanizmi (zgjedhore)

            10.3. Profilet/kualifikimet arsimore: Teknik për logjistikë në komunikacion

1.

Logjistika

              10.4. Profilet/kualifikimet arsimore: Teknik për komunikacionin hekurudhor

1

Organizim i transportit të udhëtarëve me hekurudhë

10.6. Profilet/kualifikimet arsimore: Teknik për transport dhe shpedicion, Teknik për logjistikë në komunikacion dhe Teknik për komunikacionin hekurudhor

1.

Siguria në komunikacionin rrugor (zgjedhore)

11. PROFESIONI/SEKTORI: TEKSTILE-LËKURE / TEKSTIL, LËKURË DHE PRODUKTE TË NGJASHME

11.1. Profilet/kualifikimet arsimore: Teknik për përpunimin e veshjeve,

1.

Konstrukcioni i veshjeve

2.

Teknologjia e rrobaqepësisë

3.

Teknologjia e qepjes

4.

Veshjet e mbarrimit

5.

Hulumtimi dhe kontrolli i veshjeve

6.

Konstrukcioni kompjuterik i veshjeve (zgjedhore)

            11.2. Profilet/kualifikimet arsimore: Teknik për modelimin e veshjeve

1.

Dizajn i veshjeve

2.

Konstrukcioni dhe modelimi i veshjeve

3.

Modelimi kompjuterik

4.

Teknologjia e përpunimit të veshjes

5.

Përpunimi i veshjes

6.

Veshjet e mbarrimit (zgjedhore)

             11.4. Profilet/kualifikimet arsimore: Teknik këpucësh dhe teknik për modelimin e këpucëve

1.

Teknologjia e lëkurës

             11.5. Profilet/kualifikimet arsimore:Teknik për dizajn të veshjeve

1.

Vizatim dhe pikturë

2.

Dizajn i veshjeve

3.

Përpunimi i aksesorëve të modës

4.

Konstrukcioni dhe modelimi i veshjeve

5.

Dizajnim i materialeve tekstile (zgjedhore)

             11.6. Profilet/kualifikimet arsimore: Teknik këpucësh

1.

Makinat për përpunimin e këpucëve

2.

Teknologjia e përpunimit të pjesës së poshtme të këpucëve

3.

Modelimi i këpucëve

4.

Modelim i aksesorëve prej lëkure (zgjedhore)

5.

Modelimi kompjuterik i këpucëve (zgjedhore)

          11.7. Profilet/kualifikimet arsimore: Teknik për modelimin e këpucëve

1.

Dizajn i këpucëve

2.

Modelimi i këpucëve dhe aksesorëve prej lëkure

3.

Teknologjia e përpunimit të këpucëve dhe aksesorëve prej lëkure

4.

Modelimi i këpucëve special (zgjedhore)

5.

Përpunim i këpucëve special (zgjedhore)

         12. PROFESIONI/SEKTORI: HOTELERIKO-TURISTIKE / HOTELIERI DHE TURIZËM

12.1. Profilet/kualifikimet arsimore: Teknik hotelierik

1.

Dietika dhe nutricionizmi (zgjedhore)

12.2. Profilet/kualifikimet arsimore: Teknik hotelierik për turizëm rural

1.

Prodhimi bimor dhe blegtoral

            12.5. Profilet/kualifikimet arsimore: Teknik hotelierik, Teknik hotelierik për turizëm rural, Teknik për ngjarje dhe animacione dhe Teknik për turizmin në hotel

1.

Psikologjia e turizmit

     13.PROFESIONI/SEKTORI: KIMIKO-TEKNOLOGJIKE / KIMI DHE TEKNOLOGJI

13.1. Profilet/kualifikimet arsimore: Teknik për laboratori dhe kimi

1.

Analizat instrumentale

2.

Mbrojtja e mjedisit jetësor dhe punës

               13.2. Profilet/kualifikimet arsimore: Teknik për produkte kozmetike dhe kimike

1.

Përgatitjet kozmetike

           13.3. Profilet/kualifikimet arsimore: Teknik ushqimor

1.

Aditivë, erëza dhe pije (zgjedhore)

2.

Përgatitja dhe trajtimi i produkteve ushqimore (zgjedhore)

13.4. Profilet/kualifikimet arsimore: Teknik për mbrojtjen e mjedisit jetësor

1.

Mikrobiologjia

2.

Ndotja dhe mbrojtja e ujit, tokës dhe ajrit

3.

Zhvillim i qëndrueshëm

4.

Burrimet e rinovueshme të energjisë

       13.5. Profilet/kualifikimet arsimore: Teknik për laboratori dhe kimi, Teknik për mbrojtje të mjedisit jetësor dhe Teknik për produkte kozmetike dhe kimike

1.

Substancat toksike (zgjedhore)

2.

Nanomaterialet (zgjedhore)

               13.8. Profilet/kualifikimet arsimore: Teknik për ushqim, Teknik për kozmetikë dhe produkte kimike dhe Teknik për mbrojtje të mjedisit jetësor

1.

Analizat instrumentale

14.PROFESIONI/SEKTORI: PYLLTARI DHE PËRPUNIM I DRURIT

14.1. Profilet/kualifikimet arsimore: Teknik për mobilje dhe enterier,

1.

Makina dhe vegla për mobilje dhe enterier

2.

Projektimi i mobiljeve dhe enterierit

3.

Restaurimi dhe konservimi i mobiljeve  (zgjedhore)

4.

Konstrukcion për mobilje dhe enterier

            14.2. Profilet/kualifikimet arsimore: Teknik për përpunimin e drurit

1.

Fasetat dhe dërrasat prej druri

2.

Përpunimi i drurit në sharrë

3.

Teknologjia e përpunimit të drurit

4.

Teknologjia e ambalazhës së drurit (zgjedhore)

5.

Objekte të parafabrikuara prej druri (zgjedhore)

            14.3. Profilet/kualifikimet arsimore: Teknik për pylltari

1.

Dendometria

2.

Kultivimi pyjor

3.

Ekosistemet pyjore (zgjedhore)

         14.4. Profilet/kualifikimet arsimore: Teknik për dizajnim të peizazhit

1.

Lulëtaria

            15.       LËNDA E PËRBASHKËT PËR PROFESIONET/SEKTORËT: GRAFIKE / GRAFIKA DHE KIMIKE-TEKNOLOGJIKE / KIMIA DHE TEKNOLOGJIA

15.1. Profilet/kualifikimet arsimore: Teknik grafik dhe Grafik redaktor-dizajnues, Teknik për laboratori dhe kimi, Teknik për mbrojtje të mjedisit jetësor, Tekni ushqimor, Teknik për përkujdesin kozmetikë dhe bukurisë

1.

Sjellje organizative (zgjedhore)

 

 Ekipet e interesuara të autorëve duhet të dorëzojnë aplikacionin për ekip autori në Arkivin e Shërbimit Pedagogjik – rr. ,,Sh. Kirili dhe Metodij nr. 54, Shkup, përfundimtarish deri me 15.06.2022 (aplikacioni ). 

Në aplikim, autorët nga ekipi i autorëve kanë për obligim të dorëzojnë:

-       Vërtetim ose diplomë për arsimin e duhur të përfunduar në formë origjinale ose kopje e verifikuar në noter (autorët të cilët kanë mbaruar arsimin jashtë vendit janë të detyruar të dorëzojnë diplomë të nostrifikuar nga Republika e Maqedonisë së Veriut.

-       Deklaratë se i plotësojnë kushtet në përputhje me Nenin 11 të Ligjit për tekstet shkollore për arsimin fillor dhe të mesëm.

 

Ministria e Arsimit dhe Shkencës njofton se do të lidhë marrëveshje vetëm me ekipet e autorëve, dorëshkrimet e të cilëve për tekstet shkollore janë miratuar me vendim të Komisionit Kombëtar për tekstet shkollore për Arsimin Fillor dhe të Mesëm.

 

 

 

Lajme dhe Ngjarje

KUMTESE
8/9/2022
Back to top
Close Offcanvas Sidebar