Конкурс за издавање на учебници за IV година средно стручно четиригодишно образование

 

 

Врз основа на член 14 став 1, член 15  и член 18 од Законот за учебници за основно и средно образование (“Службен весник на Република Македонија” бр. 98/2008, 99/2009, 83/2010, 36/2011, 135/2011, 46/2012, 24/2013, 120/2013, 29/2014, 146/2015, 217/2015, 30/2016 и 21/2018) и согласно Правилникот за критериуми за утврдување на висината на надоместокот за пренос на материјалното авторско право за учебниците во основното и средното образование бр.22-10483/1 од 18.07.2013 година, бр.22-10483/2 од 16.09.2013 година и бр.03-6645/1 од 18.03.2015 година, Министерството за образование и наука – Педагошка служба, објавува

 

КОНКУРС
за издавање на
 учебници за IV година средно стручно четиригодишно образование

1. ОПШТИ УСЛОВИ

- Нарачател: Министерство за образование и наука - Педагошка служба, ул. „Св.Кирил и Методиј“ бр.54 Скопје.

 Предмет на конкурсот: Понуди за издавање по еден учебник за наставните предмети:

1.    СТРУКА/СЕКТОР: ГЕОЛОШКО, РУДАРСКА И МЕТАЛУРШКА /ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА

1.1. Образовни профили/квалификации : Геолошко-рударски техничар,

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Инжинерска геологија

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

2.

Истражување на минерални сурови

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  299.430,00 (двесте деведесет  и девет илјади и четиристотини триесет  ) денари.

IV

3.

Рударство

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  299.430,00 (двесте деведесет  и девет илјади и четиристотини триесет  ) денари.

IV

4.

Подготовка на минерални суровини

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  299.430,00 (двесте деведесет  и девет илјади и четиристотини триесет  ) денари.

IV

5.

Неметалични минерални лежишта (изборен)

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

6.

Лежишта на каустобиолити (изборен)

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

7.

Рекултивација на теренот (изборен)

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

        1.2. Образовен профил/квалификација: Металуршки  техничар

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Електрометалуршко добивање на метали

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

2.

Леење на обоени метали

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

3.

Преработка со пластична деформација

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  299.430,00 (двесте деведесет  и девет илјади и четиристотини триесет  ) денари.

IV

4.

Термичка обработка

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

5.

Испитување на металите

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  299.430,00 (двесте деведесет  и девет илјади и четиристотини триесет  ) денари.

IV

6.

Добивање на ретки метали (изборен)

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

7.

Преработка со пластична деформација (изборен)

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

8.

Корозија и заштита (изборен)

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

           

2.СТРУКА/СЕКТОР:ГРАДЕЖНО-ГЕОДЕТСКА/ГРАДЕЖНИШТВО И ГЕОДЕЗИЈА

            2.1. Образовни профили/квалификации:  Градежен техничар

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Нормирање и планирање со примена на ИКТ

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

2.

Челични конструкции

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

3.

Армиранобетонски греди и мостови

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

4.

Железници

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

5.

Водовод и канализација

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  299.430,00 (двесте деведесет  и девет илјади и четиристотини триесет  ) денари.

IV

6.

Енергетска ефикасност и пожарна безбедност на објектите (изборен)

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

7.

Планирање и менаџмент во градежништвото (изборен)

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

8.

Армиранобетонски конструкции во градежништвото (изборен)

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

9.

Сообраќајници (изборен)

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

10.

Применета хидроградба (изборен)

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

2.2. Образовни профили/квалификации:  Архитектонски техничар

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Проектирање на општествени, индустриски и стопански објекти

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  299.430,00 (двесте деведесет  и девет илјади и четиристотини триесет  ) денари.

IV

2.

Елементи и основи на урбанизам

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

3.

Теорија на конструкции со армиран бетон

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

4.

Нормирање, планирање и менаџмент во високоградба

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  299.430,00 (двесте деведесет  и девет илјади и четиристотини триесет  ) денари.

IV

5.

Инсталации (изборен)

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

6.

Менаџмент, нормирање и планирање во архитектурата (изборен)

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

7.

Макетарство (изборен)

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

8.

Детаљ во архитектура (изборен)

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

9.

Проектирање на општествени објекти (изборен)

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

10.

Проектирање на индустриски и стопански објекти (изборен)

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

11.

Урбанизам (изборен)

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

            2.3. Образовни профили/квалификации:Техничар дизајнер за внатрешна архитектура

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Проектирање на ентериери на јавни објекти

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  299.430,00 (двесте деведесет  и девет илјади и четиристотини триесет  ) денари.

IV

2.

Конструирање на мебел

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  299.430,00 (двесте деведесет  и девет илјади и четиристотини триесет  ) денари.

IV

3.

Нормирање и планирање во внатрешната архитектура

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  299.430,00 (двесте деведесет  и девет илјади и четиристотини триесет  ) денари.

IV

4.

Проектирање на ентериери (изборен)

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

5.

Компјутерски потпомогнато  проектирање (CAD и  CAAD) (изборен)

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

6.

Менаџмент, нормирање и планирање во архитектурата (изборен)

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

7.

Констуирање на мебел (изборен)

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

8.

Разработка на мебел и работилнички цртежи (изборен)

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

9.

Ентериер и дизајн (изборен)

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

10.

Декоративни стилови (изборен)

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

11.

Индустриски дизајн (изборен)

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

            2.4. Образовни профили/квалификации: Геодетски техничар

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Геодезија

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  299.430,00 (двесте деведесет  и девет илјади и четиристотини триесет  ) денари.

IV

2.

Геодетски мерења и пресметувања

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

3.

Инженерска геодезија

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  299.430,00 (двесте деведесет  и девет илјади и четиристотини триесет  ) денари.

IV

4.

Катастар

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  299.430,00 (двесте деведесет  и девет илјади и четиристотини триесет  ) денари.

IV

5.

Геодезија, инфраструктура и просторно планирање (изборен)

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

6.

Евиденција на недвижностите (изборен)

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

7.

Геоинформатика и геоинформациони системи (изборен)

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

            2.5. Образовни профили/квалификации: Градежен техничар, Архитектонски техничар,Техничар дизајнер за внатрешна архитектура и Геодетски техничар

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Бизнис и претприемништво (изборен)

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

 

3.СТРУКА/СЕКТОР:ГРАФИЧКА/ГРАФИЧАРСТВО

3.1. Образовни профили/квалификации: Графички техничар

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Офсет печат

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  299.430,00 (двесте деведесет  и девет илјади и четиристотини триесет  ) денари.

IV

2.

Електронска обработка на текст и слики

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  299.430,00 (двесте деведесет  и девет илјади и четиристотини триесет  ) денари.

IV

3.

Хемиграфија

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  299.430,00 (двесте деведесет  и девет илјади и четиристотини триесет  ) денари.

IV

4.

Електронска изработка на печатарски форми

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  299.430,00 (двесте деведесет  и девет илјади и четиристотини триесет  ) денари.

IV

5.

Дигитален печат  (изборен)

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

6.

Еко-амбалажа (изборен)

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

7.

Мерење на бои (изборен)

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

3.2. Образовни профили/квалификации:Графички уредник-дизајнер

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Дизајн процес

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  299.430,00 (двесте деведесет  и девет илјади и четиристотини триесет  ) денари.

IV

2.

Вектроска и растерска графика

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  299.430,00 (двесте деведесет  и девет илјади и четиристотини триесет  ) денари.

IV

3.

Печатарски форми

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  299.430,00 (двесте деведесет  и девет илјади и четиристотини триесет  ) денари.

IV

4.

Пробен печат

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  299.430,00 (двесте деведесет  и девет илјади и четиристотини триесет  ) денари.

IV

5.

Графички стандарди (изборен)

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

6.

Дигитален печат (изборен)

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

7.

Дигитализација на словни знаци (изборен)

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

 

4.СТРУКА/СЕКТОР: ЕКОНОМСКО ПРАВНА И ТРГОВСКА/ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И ТРГОВИЈА

4.1. Образовни профили/квалификации: Економски техничар, Правен техничар и Бизнис администратор

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Економија

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

 

4.2. Образовни профили/квалификации: Правен техничар, бизнис администратор

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Кореспонденција

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  299.430,00 (двесте деведесет  и девет илјади и четиристотини триесет  ) денари.

IV

2.

Право на Европска Унија (изборна)

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

3.

Нотарско и извршителско работење (изборна)

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари

IV

4.3. Образовни профили/квалификации: Економски техничар

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Банкарско работење

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  299.430,00 (двесте деведесет  и девет илјади и четиристотини триесет  ) денари.

IV

2.

Менаџмент и бизнис планирање

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  299.430,00 (двесте деведесет  и девет илјади и четиристотини триесет  ) денари.

IV

3.

Математика за економисти

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

4.

Сметководство на менаџмент (изборен)

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

5.

Интегрирани маркетинг комуникации (изборен)

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

6.

Меѓународни трговски трансакции (изборен)

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

7.

Осигурување (изборен)

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

8.

Финансиско сметководство

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  299.430,00 (двесте деведесет  и девет илјади и четиристотини триесет  ) денари.

IV

4.4. Образовни профили/квалификации: Правен техничар

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Трудово право

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

2.

Граѓанско процесно право

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  299.430,00 (двесте деведесет  и девет илјади и четиристотини триесет  ) денари.

IV

3.

Кривична постапка

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  299.430,00 (двесте деведесет  и девет илјади и четиристотини триесет  ) денари.

IV

4.

Секретарско работење (изборен)

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

5.

Прекршоци во судска постапка (изборен)

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

            4.5. Образовни профили/квалификации: Бизнис администратор

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Финансиско работење

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  299.430,00 (двесте деведесет  и девет илјади и четиристотини триесет  ) денари.

IV

2.

Проектен менаџмент

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  299.430,00 (двесте деведесет  и девет илјади и четиристотини триесет  ) денари.

IV

3.

Маркетинг

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

4.

Промоција и односи со јавноста (изборен)

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

 

5.СТРУКА/СЕКТОР: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА/ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

5.1. Образовни профили/квалификации: Електротехничар за електроника и телекомуникации

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

 Телекомуникациски системи и мрежи

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  299.430,00 (двесте деведесет  и девет илјади и четиристотини триесет  ) денари.

IV

2.

Програмабилни компоненти и системи

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  299.430,00 (двесте деведесет  и девет илјади и четиристотини триесет  ) денари.

IV

3.

Видеотехника

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 314.400,00 (триста четиринаесет илјади и четиристотини) денари.

IV

4.

Радио и ТВ преносни системи (изборен)

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

5.

Сигурносни и заштитни системи (изборен)

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

6.

Снимање и монатажа на аудио и видео материјали (изборен)

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

            5.2. Образовни профили/квалификации: Електротехничар-енергетичар

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Електроенергетски постројки со управување

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  299.430,00 (двесте деведесет  и девет илјади и четиристотини триесет  ) денари.

IV

2.

Електрични централи

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

3.

Електромоторни погони и управување

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  299.430,00 (двесте деведесет  и девет илјади и четиристотини триесет  ) денари.

IV

4.

Заштита на електрични постројки (изборен)

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

5.

Индустриска електроенергетика (изборен)

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

6.

Електрични возила (изборен)

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

5.3. Образовни профили/квалификации: Електротехничар за компјутерска техника и автоматика

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Микропроцесори и микроконтролери

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  299.430,00 (двесте деведесет  и девет илјади и четиристотини триесет  ) денари.

IV

2.

Бази на податоци

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

3.

Роботика

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

4.

Компјутерски системи и мрежи

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  299.430,00 (двесте деведесет  и девет илјади и четиристотини триесет  ) денари.

IV

5.

ЗД Моделирање (изборен)

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

6.

Програмски јазици (изборен)

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

5.4. Образовни профили/квалификации: Електротехничар-енергетичар, Електротехничар за електроника и телекомуникации и Електротехничар за компјутерска техника и автоматика

1.

Енергетска ефикасност на објекти (редовен и изборен)

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 314.400,00 (триста четиринаесет илјади и четиристотини) денари.

IV

        6.СТРУКА/СЕКТОР: ЗДРАВСТВЕНА/ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА

ЗАШТИТА

 6.1. Образовни профили/квалификации: Гинеколошко-акушерска сестра

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Педијатрија и неонатологија со нега

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  299.430,00 (двесте деведесет  и девет илјади и четиристотини триесет  ) денари.

IV

2.

Инфектологија со нега

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

3.

Акушерство со нега

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  299.430,00 (двесте деведесет  и девет илјади и четиристотини триесет  ) денари.

IV

4.

Гинекологија со нега

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  314.401,00 (триста четиринаесет илјади и четиристотини и еден) денари.

IV

5.

Неонатолошка нега (изборен)

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

6.2. Образовни профили/квалификации: Медицинска сестра

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Невропсихијатрија со нега

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  314.400,00 (триста четиринаесет илјади и четиристотини) денари.

IV

2.

Педијатрија со нега

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  314.400,00 (триста четиринаесет илјади и четиристотини) денари.

IV

3.

Гинекологија и акушерство со нега

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  314.400,00 (триста четиринаесет илјади и четиристотини) денари.

IV

4.

Геронтологија со нега (изборен)

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

            6.3. Образовни профили/квалификации: Забен техничар

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Предклиника на парцијално протезирање

 

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  314.400,00 (триста четиринаесет илјади и четиристотини) денари.

IV

2.

Комбинирани протетски конструкции

 

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  314.400,00 (триста четиринаесет илјади и четиристотини) денари.

IV

3.

Техника на ортодонтска терапија

 

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  299.430,00 (двесте деведесет  и девет илјади и четиристотини триесет  ) денари.

IV

4.

Компјутерски дентален дизајн (изборен)

 

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

            6.4. Образовни профили/квалификации: Дентален асистент

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Ургентни состојби во стоматологијата

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

2.

Стоматолошка протетика

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  299.430,00 (двесте деведесет  и девет илјади и четиристотини триесет  ) денари.

IV

3.

Орална хирургија

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  314.400,00 (триста четиринаесет илјади и четиристотини) денари.

IV

4.

Ортодонција

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  299.430,00 (двесте деведесет  и девет илјади и четиристотини триесет  ) денари.

IV

5.

Здравствено воспитување (изборен)

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

            6.5. Образовни профили/квалификации: Фармацевтски техничар

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Фармацевтска хемија

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  299.430,00 (двесте деведесет  и девет илјади и четиристотини триесет  ) денари.

IV

2.

Фармацевтска технологија

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  299.430,00 (двесте деведесет  и девет илјади и четиристотини триесет  ) денари.

IV

3.

Фармакогнозија

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  299.430,00 (двесте деведесет  и девет илјади и четиристотини триесет  ) денари.

IV

4.

Фармакологија

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

5.

Храна и исхрана

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

6.

Фитотерапија (изборен)

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

            6.6. Образовни профили/квалификации: Медицински лабораториско-санитарен техничар

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Паразитологија

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  299.430,00 (двесте деведесет  и девет илјади и четиристотини триесет  ) денари.

IV

2.

Хематологија со трансфузиологија

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  299.430,00 (двесте деведесет  и девет илјади и четиристотини триесет  ) денари.

IV

3.

Клиничка хемија

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  299.430,00 (двесте деведесет  и девет илјади и четиристотини триесет  ) денари.

IV

4.

Медицина на труд

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  299.430,00 (двесте деведесет  и девет илјади и четиристотини триесет  ) денари.

IV

5.

Заразни и незаразни заболувања (изборен)

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

            6.7. Образовни профили/квалификации:Физиотерапевтски  техничар

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Клиничка медицина

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

2.

Рехабилитација

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  314.400,00 (триста четиринаесет илјади и четиристотини) денари.

IV

3.

Кинезитерапија

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  299.430,00 (двесте деведесет  и девет илјади и четиристотини триесет  ) денари.

IV

4.

Физикална терапија

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  299.430,00 (двесте деведесет  и девет илјади и четиристотини триесет  ) денари.

IV

5.

Физикална терапија во козметологијата (изборен)

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

7.СТРУКА/СЕКТОР:ЗЕМЈОДЕЛСКО-ВЕТЕРИНАРНА/ЗЕМЈОДЕЛСТВО, РИБАРСТВО И  ВЕТЕРИНАРСТВО

7.1. Образовни профили/квалификации: Агротехничар

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Полјоделство

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

2.

Градинарство

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

3.

Цвеќарство

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

4.

Лозарство

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

5.

Овоштарство

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

6.

Сточарство

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  299.430,00 (двесте деведесет  и девет илјади и четиристотини триесет  ) денари.

IV

7.

Органско сточарско производство (изборен)

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

8.

Флористика (изборен)

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

9.

Безбедност на храна (изборен)

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

10.

Производство на јаки алкохолни пијалаци (изборен)

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

11.

Рибарство (изборен)

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

12.

Технологија на преработка на тутун (изборен)

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

7.2. Образовни профили/квалификации: Техничар за фитомедицина

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Болести и штетници кај градинарските и цвеќарските култури

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  299.430,00 (двесте деведесет  и девет илјади и четиристотини триесет  ) денари.

IV

2.

Болести и штетници кај лозаро-овоштарските култури

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  299.430,00 (двесте деведесет  и девет илјади и четиристотини триесет  ) денари.

IV

3.

Земјоделска аптека

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  299.430,00 (двесте деведесет  и девет илјади и четиристотини триесет  ) денари.

IV

4.

Бизнис и претприемништво

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

5.

Технологии на растително органско земјоделство (изборен)

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

6.

Интегрална заштита во полјоделство (изборен)

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

7.

Интегрална заштита во градинарство и цвеќарство (изборен)

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

8.

Интегрална заштита во лозарство и овоштарство (изборен)

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

9.

Организација на земјоделска аптека (изборен)

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

7.3. Образовни профили/квалификации:Техничар за агроменаџмент

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Трошоци и калкулации

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

2.

Технологии во сточарско производство

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  299.430,00 (двесте деведесет  и девет илјади и четиристотини триесет  ) денари.

IV

3.

Агроменаџмент

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  299.430,00 (двесте деведесет  и девет илјади и четиристотини триесет  ) денари.

IV

4.

Агромаркетинг

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  299.430,00 (двесте деведесет  и девет илјади и четиристотини триесет  ) денари.

IV

5.

Менаџмент на квалитет (изборен)

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

6.

Маркетинг на земјоделски производи (изборен)

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

7.

Агротуризам (изборен)

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

7.4. Образовни профили/квалификации: Техничар по ветеринарна медицина

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Хигиена и технологија на анимални производи

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  299.430,00 (двесте деведесет  и девет илјади и четиристотини триесет  ) денари.

IV

2.

Заразни болести

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

3.

Клиничка дијагностика со внатрешни болести

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  299.430,00 (двесте деведесет  и девет илјади и четиристотини триесет  ) денари.

IV

4.

Хирургија

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  299.430,00 (двесте деведесет  и девет илјади и четиристотини триесет  ) денари.

IV

5.

Лабораториски методи во ветеринарната медицина (изборен)

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

6.

Итна ветеринарна помош (изборен)

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

7.

Ветеринарна заштиа на домашни миленици (изборен)

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

            7.5. Образовни профили/квалификации: Агротехничар и Техничар по ветеринарна медицина

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Бизнис и претприемништво (изборен)

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

 

8.СТРУКА/СЕКТОР:ЛИЧНИ УСЛУГИ

8.1. Образовни профили/квалификации: Техничар за очна оптика

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Очна оптика

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

2.

Оптички мерења

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  299.430,00 (двесте деведесет  и девет илјади и четиристотини триесет  ) денари.

IV

3.

Оптика на очилата и изработка на очила

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  314.400,00 (триста четиринаесет илјади и четиристотини денари.

IV

4.

Испитување на видот (изборен)

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

5.

Оптички феномени (изборен)

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

6.

Астрономски извори на светлина (изборен)

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

7.

Диетотерапија кај око (изборен)

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

8.2. Образовни профили/квалификации: Техничар за козметичка нега и убавина

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Козметологија

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  299.430,00 (двесте деведесет  и девет илјади и четиристотини триесет  ) денари.

IV

2.

Третмани во нега на лице и тело

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  314.400,00 (триста четиринаесет илјади и четиристотини) денари.

IV

3.

Биокозметика (изборен)

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

4.

Велнес и спа третмани (изборен)

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

5.

Специјална шминка (изборен)

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

 

9.СТРУКА/СЕКТОР:МАШИНСКА/МАШИНСТВО

9.1. Образовни профили/квалификации: Машински техничар, Машинско-енергетски техничар, Техничар за компјутерско управување, Машински техничар за моторни возила

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Енергетска ефикасност и системи за греење, вентилација и климатизација (изборен)

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

9.2. Образовни профили/квалификации: Машински техничар,  Техничар за компјутерско управување

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Современи материјали и површински третман (изборен)

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

            9.3. Образовни профили/квалификации: Машински техничар

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Проектирање на технологии

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  314.400,00 (триста четиринаесет илјади и четиристотини) денари.

IV

2.

Конструирање на алат и уреди

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  314.400,00 (триста четиринаесет илјади и четиристотини) денари.

IV

3.

Машини и опрема

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

4.

Програмирање на компјутерско управувани машини

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  299.430,00 (двесте девдесет  и девет илјади и четиристотини триесет  ) денари.

IV

            9.4. Образовни профили/квалификации: Машинско-енергетски техничар

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Хидропневматска техника

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  299.430,00 (двесте деведесет  и девет илјади и четиристотини триесет  ) денари.

IV

2.

Термотехника

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  314.400,00 (триста четиринаесет илјади и четиристотини денари.

IV

3.

Автоматско управување

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

4.

Гасна техника

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

5.

Мониторинг на квалитет на вода (изборен)

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

            9.5. Образовни профили/квалификации:Техничар за компјутерско управување

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Компјутерско управување

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  299.430,00 (двесте деведесет  и девет илјади и четиристотини триесет  ) денари.

IV

2.

Програмирање на компјутерско управувани машини

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  299.430,00 (двесте деведесет  и девет илјади и четиристотини триесет  ) денари.

IV

3.

Автоматско програмирање со КАД/КАМ системи

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  299.430,00 (двесте деведесет  и девет илјади и четиристотини триесет  ) денари.

IV

4.

Проектирање на производствени технолошки системи

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  314.400,00 (триста четиринаесет илјади и четиристотини) денари.

IV

9.6. Образовни профили/квалификации:Машински техничар за моторни возила

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Моторни возила

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  299.430,00 (двесте деведесет  и девет илјади и четиристотини триесет  ) денари.

IV

2.

Одржување на моторни возила

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  314.400,00 (триста четиринаесет илјади и четиристотини) денари.

IV

3.

Електроника

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  299.430,00 (двесте деведесет  и девет илјади и четиристотини триесет  ) денари.

IV

4.

Современи системи за безбедност на моторни возила (изборен)

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

 

10.СТРУКА/СЕКТОР:СООБРАЌАЈНА/СООБРАЌАЈ,ТРАНСПОРТ И СКЛАДИРАЊЕ

10.1. Образовни профили/квалификации: Техничар за транспорт и шпедиција

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Транспортно право и осигурување

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  299.430,00 (двесте деведесет  и девет илјади и четиристотини триесет  ) денари.

IV

2.

Интелегентни транспортни системи

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  299.430,00 (двесте деведесет  и девет илјади и четиристотини триесет  ) денари.

IV

3.

Организација на работата во шпедициите

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

            10.2. Образовни профили/квалификации: Техничар за патен сообраќај

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Организација на патниот сообраќај

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

2.

Безбедност и регулирање во патниот сообраќај

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  299.430,00 (двесте деведесет  и девет илјади и четиристотини триесет  ) денари.

IV

3.

Автобази и автостаници

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  299.430,00 (двесте деведесет  и девет илјади и четиристотини триесет  ) денари.

IV

4.

Експлоатација на патни возила

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

5.

Психологија и култура во сообраќајот

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

6.

Урбани транспортни системи (изборен)

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

            10.3. Образовни профили/квалификации: Техничар за логистика во сообраќајот,

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Деловна комуникација

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

2.

Осигурување

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

3.

Транспортно право

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  299.430,00 (двесте деведесет  и девет илјади и четиристотини триесет  ) денари.

IV

            10.4. Образовни профили/квалификации: Техничар за железнички сообраќај

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1

Организација на железнички сообраќај

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  299.430,00 (двесте деведесет  и девет илјади и четиристотини триесет  ) денари.

IV

2.

Организација на влеча на возови

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

3.

Организација на превоз на патници со железница

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  299.430,00 (двесте деведесет  и девет илјади и четиристотини триесет  ) денари.

IV

4.

Организација на превоз на стока со железница

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

5.

Безбеност во железничкиот сообраќај

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

            10.5. Образовни профили/квалификации: Техничар за транспорт и шпедиција и Техничар за логистика во сообраќајот

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Комбиниран транспорт

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

2.

Шпедиција и шпедитерско работење

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  299.430,00 (двесте деведесет  и девет илјади и четиристотини триесет  ) денари.

IV

10.6. Образовни профили/квалификации: Техничар за транспорт и шпедиција, Техничар за логистика во сообраќајот и Техничар за железнички сообраќај

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Сообраќајна култура (изборен)

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

10.7. Образовни профили/квалификации: Техничар за транспорт и шпедиција, Техничар за патен сообраќај, Техничар за логистика во сообраќајот и Техничар за железнички сообраќај

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Интелигентни транспортни системи (изборен)

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

 

11.СТРУКА/СЕКТОР:ТЕКСТИЛНО-КОЖАРСКА/ТЕКСТИЛ, КОЖА И СЛИЧНИ ПРОИЗВОДИ

11.1. Образовни профили/квалификации: Техничар за изработка на облека и Техничар за моделирање на облека

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Нега на облека (изборен)

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

 

11.2. Образовни профили/квалификации: Техничар за изработка на облека

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Конструкција на облека

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  299.430,00 (двесте деведесет  и девет илјади и четиристотини триесет  ) денари.

IV

2.

Технологија на крoење

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

3.

Технологија на шиење

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  299.430,00 (двесте деведесет  и девет илјади и четиристотини триесет  ) денари.

IV

4.

Студија на работа

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

5.

Компјутерско конструирање на облека (изборен)

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

6.

Изработка на заштитна облека (изборен)

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

11.3. Образовен профил/квалификација: Техничар за моделирање на облека

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Конструкција и моделирање на облека

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  299.430,00 (двесте деведесет  и девет илјади и четиристотини триесет  ) денари..

IV

2.

Компјутерско моделирање

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

3.

Компјутерско градирање

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

4.

Изработка на облека

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  299.430,00 (двесте деведесет  и девет илјади и четиристотини триесет  ) денари.

IV

5.

Дизајнирање модели за колекција (изборен)

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

            11.4. Образовен профил/квалификација:Техничар за дизајн на облека

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Цртање и сликање

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

2.

Дизајн на облека

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

3.

Конструкција и моделирање на облека

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  299.430,00 (двесте деведесет  и девет илјади и четиристотини триесет  ) денари.

IV

4.

Изработка и декорирање на модели

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  299.430,00 (двесте деведесет  и девет илјади и четиристотини триесет  ) денари.

IV

5.

Контрола на пробен модел

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

6.

Модни стилови

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

7.

Изработка на модни додатоци (изборен)

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

8.

Изработка на свечена облека (изборен)

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

            11.5. Образовен профил/квалификација: Техничар за  обувки

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Технологија на монтажа

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  314.400,00 (триста четиринаесет илјади и четиристотини) денари.

IV

2.

Водење на технолошки процес

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

3.

Моделирање на обувки

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  299.430,00 (двесте деведесет  и девет илјади и четиристотини триесет  ) денари.

IV

4.

Контрола на квалитет

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

5.

Моделирање на кожна галантерија (изборен)

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

6.

Компјутерско моделирање на обувки (изборен)

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

            11.7. Образовен профил/квалификација: Техничар за моделирање на обувки

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Моделирање на обувки и кожна галантерија

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  299.430,00 (двесте деведесет  и девет илјади и четиристотини триесет  ) денари.

IV

2.

Компјутерско моделирање на обувки и кожна галантерија

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  299.430,00 (двесте деведесет  и девет илјади и четиристотини триесет  ) денари.

IV

3.

Технологија на изработка на обувки и кожна галантерија

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  299.430,00 (двесте деведесет  и девет илјади и четиристотини триесет  ) денари.

IV

4.

Моделирање на специјални обувки (изборен)

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

5.

Изработка на специјални обувки (изборен)

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

 

12.СТРУКА/СЕКТОР:УГОСТИТЕЛСКО ТУРИСТИЧКА/УГОСТИТЕЛСТВО И ТУРИЗАМ

12.1. Образовни профили/квалификации: Угостителски техничар,

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Хотелско работење

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

2.

Угостителско послужување

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  299.430,00 (двесте деведесет  и девет илјади и четиристотини триесет  ) денари.

IV

3.

Готварство

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  299.430,00 (двесте деведесет  и девет илјади и четиристотини триесет  ) денари.

IV

4.

Промоција и активна продажба (изборен)

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

5.

Национална гастрономија (изборен)

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

12.2. Образовни профили/квалификации: Угостителски техничар за рурален туризам

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Национална гастрономија

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  299.430,00 (двесте деведесет  и девет илјади и четиристотини триесет  ) денари.

IV

2.

Алтернативни форми на туризам

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  299.430,00 (двесте деведесет  и девет илјади и четиристотини триесет  ) денари.

IV

3.

Внатрешно уредување на објекти во руралниот туризам (изборен)

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

4.

Верски туризам (изборен)

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

            12.3. Образовни профили/квалификации: Техничар за настани и анимации

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Менаџмент на настани

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  299.430,00 (двесте деведесет  и девет илјади и четиристотини триесет  ) денари.

IV

2.

Анимации во туризмот и угостителството

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  299.430,00 (двесте деведесет  и девет илјади и четиристотини триесет  ) денари.

IV

3.

Туристичко право

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

4.

Конгресен туризам (изборен)

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

            12.4. Образовни профили/квалификации: Хотелско туристички техничар,

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Агенциско работење

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  299.430,00 (двесте деведесет  и девет илјади и четиристотини триесет  ) денари.

IV

2.

Туристички дестинации

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

3.

Хотелско работење

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  299.430,00 (двесте деведесет  и девет илјади и четиристотини триесет  ) денари.

IV

4.

Основи на готварство (изборен)

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

12.5. Образовни профили/квалификации: Угостителски техничар, Угостителски техничар за рурален туризам, Техничар за настани и анимации и Хотелско туристички техничар

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Претприемништво и  иновации

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  314.400,00 (триста четиринаесет илјади и четиристотини) денари.

IV

2.

Одржлив развој на туризмот (изборен)

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  314.400,00 (триста четиринаесет илјади и четиристотини) денари.

IV

12.6. Образовни профили/квалификации: Угостителски техничар, Угостителски техничар за рурален туризам и Хотелско туристички техничар

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Менаџмент на настани (изборен)

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  314.400,00 (триста четиринаесет илјади и четиристотини ) денари.

IV

 

13.СТРУКА/СЕКТОР:ХЕМИСКО-ТЕХНОЛОШКА/ХЕМИЈА И ТЕХНОЛОГИЈА

13.1. Образовни профили/квалификации: Хемиски лабараториски техничар, 

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Анализа на храна

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  299.430,00 (двесте деведесет  и девет илјади и четиристотини триесет  ) денари.

IV

2.

Анализа на горива

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  299.430,00 (двесте деведесет  и девет илјади и четиристотини триесет  ) денари.

IV

3.

Анализа на вода, почва и воздух

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  299.430,00 (двесте деведесет  и девет илјади и четиристотини триесет  ) денари.

IV

            13.2. Образовни профили/квалификации: Техничар за козметички и хемиски производи

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Органски производи

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  314.400,00 (триста четиринаесет илјади и четиристотини) денари.

IV

2.

Анализа на козметички и хемиски производи

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  314.400,00 (триста четиринаесет илјади и четиристотини) денари.

IV

3.

Неоргански производи

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

4.

Екологија и заштита на околината (изборен)

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

5.

Автоматска регулација (изборен)

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

            13.3. Образовни профили/квалификации: Прехрамбен техничар

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Технологија на храна од животинско потекло

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  299.430,00 (двесте деведесет  и девет илјади и четиристотини триесет  ) денари.

IV

2.

Анализа на храна

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  314.400,00 (триста четиринаесет илјади и четиристотини) денари.

IV

3.

Хигиена на храната

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

4.

Храна и исхрана

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

5.

Масти, масла и производи од животинско потекло (изборен)

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

6.

Диететика (изборен)

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

13.4. Образовни профили/квалификации: Техничар за заштита на животната средина

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Испитување на почва, вода и воздух

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  299.430,00 (двесте деведесет  и девет илјади и четиристотини триесет  ) денари.

IV

2.

Обновливи извори на енергија

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  299.430,00 (двесте деведесет  и девет илјади и четиристотини триесет  ) денари.

IV

3.

Управување со отпад

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  299.430,00 (двесте деведесет  и девет илјади и четиристотини триесет  ) денари.

IV

4.

Климатски промени

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

13.5. Образовни профили/квалификации: Хемиски лабараториски техничар,  Техничар за заштита на животна средина и Техничар за козметички и хемиски производи

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Алкалоиди и дроги (изборен)

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

13.6. Образовни профили/квалификации: Техничар за заштита на животна средина и Хемиски лабараториски техничар, 

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Алтернативни извори на енергија (изборен)

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

2.

Клиничка хемија (изборен)

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

 

14.СТРУКА/СЕКТОР:ШУМАРСКО ДРВОПРЕРАБОТУВАЧКА/ШУМАРСТВО И ОБРАБОТКА НА ДРВО

14.1. Образовни профили/квалификации: Техничар за мебел и ентериер и Техничар за обработка на дрво

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Економика и организација на секторот

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

2.

Дрвна биомаса (изборен)

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

            14.2. Образовни профили/квалификации: Техничар за мебел и ентериер

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Проектирање на мебел и ентериер

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  314.400,00 (триста четиринаесет илјади и четиристотини) денари.

IV

2.

Техничка подготовка на производство

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  314.400,00 (триста четиринаесет илјади и четиристотини) денари.

IV

3.

Индустриски дизајн (изборен)

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458,00  (двесте осумдесет и четири илјади и четиристотини педесет и осум ) денари.

IV

14.3. Образовни профили/квалификации: Техничар за обработка на дрво

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

1.

Технологија на обработка на дрвото

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  314.400,00 (триста четиринаесет илјади и четиристотини) денари.

IV

2.

Дрвни конструкции

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  314.400,00 (триста четиринаесет илјади и четиристотини) денари.

IV

3.

Резбарство (изборен)

- надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од  284.458