Konkurs për botimin e teksteve për Arsimin e Mesëm Profesional katërvjeçar të IV-të

 

 

Në bazë të nenit 14 paragrafi 1,neni 15 dhe neni 18 të Ligjit për tekstet shkollore për Arsimin Fillor dhe të Mesëm (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë”nr.98/2008,99/2009,83/2010,36/2011,135/2011,46/2012,24/2013,120/2013,29/2014,146/2015,217/2015,30/2016 dhe 21/2018)  dhe në pajtim me Rregulloren për kriteret për përcaktimin e lartësisë së kompensimit për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale për tekstet shkollore në Arsimin Fillor dhe të Mesëm nr.22-10483/1 të datës 18.07.2013,nr.22-10483/2 të datës 16.09.2013 dhe nr.03-6645/1 të datës 18.03.2015, Ministria e Arsimit dhe Shkencës – Shërbimi Pedagogjik, shpall:

 

KONKURS

për botimin e teksteve për Arsimin e Mesëm Profesional katërvjeçar të IV-të

1. KUSHTET E PËRGJITHSHME

-Porositës: Ministria e Arsimit dhe Shkencës - Shërbimi Pedagogjik, rr. “Shën Kirili dhe Metodi” nr. 54 Shkup.

 

Lënda e konkursit: Ofertat për botimin e një teksti shkollor për lëndët:

 

1.     PROFESIONI / SEKTORI: GJEOLOGJIKE, MINERARE DHE METALURGJIKE / GJEOLOGJI, MINIERA DHE METALURGJI

1.1. Profilet/kualifikimet arsimore: Teknike gjeologjike-minierash,

Numri rendor

Emri lëndës

Viti i studimit

1.

Gjeologji inxhinierike

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458,00 (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

2.

Eksplorimi i lëndëve të para minerale

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 299.430,00 (dyqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e katërqind e tridhjetë) denarë.

IV

3.

Minierat

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 299.430,00 (dyqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e katërqind e tridhjetë) denarë.

IV

4.

Përgatitja e lëndëve të para minerale

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 299.430,00 (dyqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e katërqind e tridhjetë) denarë.

IV

5.

Kushinetat minerale jo metalike (zgjedhore)

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458,00 (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

6.

Shtylla të kaustobioliteve

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458,00 (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

7.

 Rikultivimi në terren  (zgjedhor)

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458,00 (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

        1.2. Profili arsimor/kualifikimi: Teknik metalurgjik

Numri rendor

Emri lëndës

Viti studimit

1.

Nxjerrja elektrometalurgjike e metaleve

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458,00 (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

2.

Derdhja e metaleve me ngjyra

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458,00 (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

3.

Përpunimi i deformimit plastik

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 299.430,00 (dyqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e katërqind e tridhjetë) denarë.

IV

4.

Përpunimi termik

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284,458,00 (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë dhe katërqind e pesëdhjetë e tetë denarë).

IV

5.

Ekzaminimi i metaleve

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 299.430,00 (dyqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e katërqind e tridhjetë) denarë.

IV

6.

Marrja e metaleve të rralla (zgjedhore)

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458,00 (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

7.

Përpunimi i deformimit plastik (zgjedhore)

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458,00 (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

8.

Korrozioni dhe mbrojtja (zgjedhore)

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458,00 (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

           

2. PROFESIONI / SEKTORI: NDËRTIM-GJEODETIK / NDËRTIM DHE GJEODEZI

            2.1. Profilet arsimore / kualifikimet: Teknik ndërtimi

Numri rendor

Emri lëndës

Viti studimit

1.

Standardizimi dhe planifikimi me aplikimin e TIK-ut (Teknologjia e informacionit dhe komunikimit)

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458,00 (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë

IV

2.

Strukturat e çelikut

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458,00 (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

3.

Trarë dhe ura prej betoni të armuar

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458,00 (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

4.

Hekurudhat

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458,00 (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

5.

Furnizimi me ujë dhe kanalizime

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 299.430,00 (dyqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e katërqind e tridhjetë) denarë.

IV

6.

Efikasiteti i energjisë dhe siguria nga zjarri i ndërtesave (zgjedhore)

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458,00 (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

7.

Planifikimi dhe menaxhimi në ndërtim (zgjedhore)

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458,00 (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

8.

Strukturat e betonit të armuar në ndërtim (zgjedhore)

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458,00 (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

9.

Rrugët (zgjedhore)

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458,00 (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

10.

Konstruksion hidraulik i aplikuar (zgjedhore)

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458,00 (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

2.2. Profilet arsimore / kualifikimet: Teknik arkitektonik

Numri rendor

Emri lëndës

Viti studimit

1.

Projektim i objekteve sociale, industriale dhe tregtare

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 299.430,00 (dyqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e katërqind e tridhjetë) denarë.

IV

2.

Elementet dhe bazat e urbanizmit

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458,00 (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

3.

Teoria e strukturave të betonit të armuar

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458,00 (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

4.

Standardizimi, planifikimi dhe menaxhimi në ndërtimin e ndërtesave

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 299.430,00 (dyqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e katërqind e tridhjetë) denarë.

IV

5.

Instalimet (zgjedhore)

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458,00 (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

6.

Menaxhimi, standardizimi dhe planifikimi në arkitekturë (zgjedhore)

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458,00 (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

7.

Modelimi (zgjedhore)

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458,00 (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë..

IV

8.

Detaje arkitekturore (zgjedhore)

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458,00 (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

9.

Projektimi i objekteve sociale (zgjedhore)

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458,00 (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

10.

Projektimi i ndërtesave industriale dhe tregtare (zgjedhore)

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458,00 (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

11.

Urbanizëm (zgjedhore)

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458,00 (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

            2.3. Profilet Arsimore / Kualifikimet: Teknik i Dizajnit të Brendshëm

Numri rendor

Emri lëndës

Viti studimit

1.

Dizajn i brendshëm i ndërtesave publike

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 299.430,00 (dyqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e katërqind e tridhjetë) denarë.

IV

2.

Dizajni i mobiljeve

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 299.430,00 (dyqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e katërqind e tridhjetë) denarë.

IV

3.

Standardizimi dhe planifikimi në arkitekturën e brendshme

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 299.430,00 (dyqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e katërqind e tridhjetë) denarë.

IV

4.

Dizajn i brendshëm (zgjedhore)

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458,00 (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

5.

Dizajn me ndihmën e kompjuterit (CAD dhe CAAD) (zgjedhore)

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458,00 (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

6.

Menaxhimi, standardizimi dhe planifikimi në arkitekturë (zgjedhore)

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458,00 (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

7.

Dizajni i mobiljeve (zgjedhore)

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458,00 (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

8.

Zhvillimi i mobiljeve dhe vizatimet e punëtorisë (zgjedhore)

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458,00 (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

9.

Brendësia dhe dizajni (zgjedhore)

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458,00 (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

10.

Stilet dekorative (zgjedhore)

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458,00 (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë. 

IV

11.

Dizajni industrial (zgjedhore)

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458,00 (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

            2.4. Profilet arsimore / kualifikimet: Teknik gjeodezist

Numri rendor

Emri lëndës

Viti studimit

1.

Gjeodezia

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 299.430,00 (dyqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e katërqind e tridhjetë) denarë.

IV

2.

Matjet dhe llogaritjet gjeodezike

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458,00 (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

3.

Gjeodezi inxhinierike

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 299.430,00 (dyqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e katërqind e tridhjetë) denarë.

IV

4.

Kadastër

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 299.430,00 (dyqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e katërqind e tridhjetë) denarë.

IV

5.

Gjeodezia, infrastruktura dhe planifikimi hapësinor (zgjedhore)

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458,00 (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

6.

Të dhënat e pasurive të paluajtshme (zgjedhore)

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458,00 (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

7.

Gjeoinformatika dhe sistemet e gjeoinformacionit (zgjedhore)

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458,00 (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

            2.5. Profilet arsimore / kualifikimet: Teknik ndërtimi, teknik i dizajnit të brendshëm, teknik arkitektonik dhe teknik gjeodete

Numri rendor

Emri lëndës

Viti studimit

1.

Biznesi dhe Sipërmarrja (zgjedhore)

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458,00 (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

 

3. PROFESIONI / SEKTORI: GRAFIKË

3.1. Profilet Arsimore / Kualifikimet: Teknik Grafik

Numri rendor

Emri lëndës

Viti studimit

1.

Printim ofset

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 299.430,00 (dyqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e katërqind e tridhjetë) denarë.

IV

2.

Përpunimi elektronik i tekstit dhe imazheve

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 299.430,00 (dyqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e katërqind e tridhjetë) denarë.

IV

3.

Hemografia

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 299.430,00 (dyqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e katërqind e tridhjetë) denarë.

IV

4.

Prodhimi elektronik i formularëve të printimit

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 299.430,00 (dyqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e katërqind e tridhjetë) denarë.

IV

5.

Printim digjital (zgjedhore)

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458,00 (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

6.

Eko-paketim (zgjedhore)

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458,00 (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

7.

Matja e ngjyrave (zgjedhore)

-kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458,00 (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

3.2. Profilet/kualifikimet arsimore: Redaktor grafik-dizajnues

Numri rendor

Emri lëndës

Viti studimit

1.

Procesi i projektimit

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 299.430,00 (dyqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e katërqind e tridhjetë) denarë.

IV

2.

Grafika vektoriale dhe rasterike

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 299.430,00 (dyqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e katërqind e tridhjetë) denarë.

IV

3.

Format e shtypjes

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 299.430,00 (dyqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e katërqind e tridhjetë) denarë.

IV

4.

Vula testuese

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 299.430,00 (dyqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e katërqind e tridhjetë) denarë.

IV

5.

Standardet grafike (zgjedhore)

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458,00 (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

6.

Printim digjital (zgjedhore)

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458,00 (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

7.

Digjitalizimi i shenjave të fjalës (zgjedhore)

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458,00 (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

 

4. PROFESIONI / SEKTORI: EKONOMIK JURIDIKE DHE TREGTARE / EKONOMI, E DREJTË DHE TREGTI

4.1. Profilet Arsimore / Kualifikimet: Teknik Ekonomik, Teknik Juridik dhe Administrator Biznesi

Numri rendor

Emri lëndës

Viti studimit

1.

Ekonomia

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458,00 (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

 

4.2. Profilet/kualifikimet arsimore: Teknik juridik, administrator biznesi

Numri rendor

Emri lëndës

Viti studimit

1.

Korrespondencë

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 299.430,00 (dyqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e katërqind e tridhjetë) denarë.

IV

2.

E drejta e Bashkimit Evropian (zgjedhore)

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458,00 (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

3.

Punët noteriale dhe përmbaruese (zgjedhore)

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458,00 (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

4.3. Profilet arsimore / kualifikimet: Teknik ekonomik

Numri rendor

Emri lëndës

Viti studimit

1.

Punë bankare

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 299.430,00 (dyqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e katërqind e tridhjetë) denarë.

IV

2.

Menaxhimi dhe planifikimi i biznesit

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 299.430,00 (dyqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e katërqind e tridhjetë) denarë.

IV

3.

Matematikë për ekonomistët

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458,00 (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

4.

Kontabiliteti i Menaxhimit (zgjedhore)

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458,00 (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

5.

Komunikimet e integruara të marketingut (zgjedhore)

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458,00 (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

6.

Transaksionet tregtare ndërkombëtare (zgjedhore)

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458,00 (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

7.

Sigurimi (zgjedhore)

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458,00 (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

8.

Kontabiliteti financiar

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 299.430,00 (dyqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e katërqind e tridhjetë) denarë.

IV

4.4. Profilet/kualifikimet arsimore: Teknik juridik

Numri rendor

Emri lëndës

Viti studimit

1.

Ligji i punës

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458,00 (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

2.

E drejta procedurale civile

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 299.430,00 (dyqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e katërqind e tridhjetë) denarë.

IV

3.

Procedura penale

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 299.430,00 (dyqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e katërqind e tridhjetë) denarë.

IV

4.

Puna sekretare (zgjedhore)

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458,00 (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

5.

Kundërvajtjet në procedurat gjyqësore (zgjedhore)

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458,00 (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

            4.5. Profilet Arsimore / Kualifikimet: Administrator Biznesi

Numri rendor

Emri lëndës

Viti studimit

1.

Punët financiare

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 299.430,00 (dyqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e katërqind e tridhjetë) denarë.

IV

2.

Menaxhimin e projektit

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 299.430,00 (dyqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e katërqind e tridhjetë) denarë.

IV

3.

Marketingu

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458,00 (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

4.

Promovimi dhe marrëdhëniet me publikun (zgjedhore)

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458,00 (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

 

5. PROFESIONI / SEKTORI: ELEKTROTEKNIKE / INXHINIERI ELEKTROTEKNIKE

5.1. Profilet arsimore / kualifikimet: Teknik  Elektrik dhe Telekomunikacionit

Numri rendor

Emri lëndës

Viti studimit

1.

 Sistemet dhe rrjetet e telekomunikacionit

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 299.430,00 (dyqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e katërqind e tridhjetë) denarë.

IV

2.

Komponentët dhe sistemet e programueshme

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 299.430,00 (dyqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e katërqind e tridhjetë) denarë.

IV

3.

Teknikat e videove

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 314.400,00 (treqind e katërmbëdhjetë mijë e katërqind ) denarë.

IV

4.

Sistemet e transmetimit të radios dhe TV (zgjedhore)

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458,00 (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

5.

Sistemet e sigurisë (zgjedhore)

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458,00 (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

6.

Regjistrimi dhe redaktimi i materialeve audio dhe video (zgjedhore)

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458,00 (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë..

IV

            5.2. Profilet arsimore / kualifikimet: Inxhinier elektro-energjetik

Numri rendor

Emri lëndës

Viti studimit

1.

Termocentrale me menaxhim

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 299.430,00 (dyqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e katërqind e tridhjetë) denarë.

IV

2.

Termocentralet

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458,00 (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

3.

Menaxhimi i motorëve elektrikë

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 299.430,00 (dyqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e katërqind e tridhjetë) denarë.

IV

4.

Mbrojtja e instalimeve elektrike (zgjedhore)

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458,00 (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

5.

Energjia elektrike industriale (zgjedhore)

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458,00 (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

6.

Automjetet elektrike (zgjedhore)

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458,00 (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

5.3. Profilet arsimore / kualifikimet: Teknik elektroteknik për teknologji kompjuterike dhe automatizim

Numri rendor

Emri lëndës

Viti studimit

1.

Mikroprocesorët dhe mikrokontrolluesit

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 299.430,00 (dyqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e katërqind e tridhjetë) denarë.

IV

2.

Baza e të dhënave

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458,00 (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

3.

Robotika

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458,00 (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

4.

Sistemet dhe rrjetet kompjuterike

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 299.430,00 (dyqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e katërqind e tridhjetë) denarë.

IV

5.

Modelimi 3D (zgjedhore)

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458,00 (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

6.

Gjuhët e programimit (zgjedhore)

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458,00 (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

5.4. Profilet / kualifikimet arsimore: Inxhinier Elektrik, Teknik Elektrik për elektronikë dhe Telekomunikues dhe Teknik elektrik për teknologjinë kompjuterike dhe automatizimin

1.

Efikasiteti energjetik i ndërtesave (i rregullt dhe zgjedhor)

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 314.400,00 (treqind e katërmbëdhjetë mijë e katërqind ) denarë.

IV

        6. PROFESIONI / SEKTORI: SHËNDETËSOR DHE SOCIAL

 6.1. Profilet/kualifikimet arsimore: Infermiere gjinekologe-akusheri

Numri rendor

Emri lëndës

Viti studimit

1.

Pediatri dhe neonatologji me kujdes

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 299.430,00 (dyqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e katërqind e tridhjetë) denarë.

IV

2.

Sëmundje infektive me kujdes

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458,00 (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

3.

Akusheri me kujdes

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 299.430,00 (dyqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e katërqind e tridhjetë) denarë.

IV

4.

Gjinekologji me kujdes

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 314.400,00 (treqind e katërmbëdhjetë mijë e katërqind ) denarë.

IV

5.

Kujdesi neonatal (zgjedhore)

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458,00 (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

6.2. Profilet/kualifikimet arsimore: Infermiere

Numri rendor

Emri lëndës

Viti studimit

1.

Neuropsikiatria me kujdes

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 314.400,00 (treqind e katërmbëdhjetë mijë e katërqind ) denarë.

IV

2.

Pediatri me kujdes

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 314.400,00 (treqind e katërmbëdhjetë mijë e katërqind ) denarë.

IV

3.

Gjinekologji dhe akusheri me kujdes

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 314.400,00 (treqind e katërmbëdhjetë mijë e katërqind ) denarë.

IV

4.

Gerontologji me kujdes (zgjedhore)

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458,00 (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

            6.3. Profilet/kualifikimet arsimore: Teknik dentar

Numri rendor

Emri lëndës

Viti studimit

1.

Paraklinika e protetikës parciale

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 314.400,00 (treqind e katërmbëdhjetë mijë e katërqind) denarë.

IV

2.

Konstruksione protetike të kombinuara

 

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 314.400,00 (treqind e katërmbëdhjetë mijë e katërqind) denarë.

IV

3.

Teknika e terapisë ortodontike

 

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 299.430,00 (dyqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e katërqind e tridhjetë) denarë.

IV

4.

Dizajn dentar kompjuterik (zgjedhore)

 

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458,00 (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

            6.4. Profilet/kualifikimet arsimore: Asistent Dentar

Numri rendor

Emri lëndës

Viti studimit

1.

Urgjencat në stomatologji

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458,00 (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

2.

Proteza dentare

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 299.430,00 (dyqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e katërqind e tridhjetë) denarë.

IV

3.

Kirurgji orale

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 314.400,00 (treqind e katërmbëdhjetë mijë e katërqind ) denarë.

IV

4.

Ortodoncia

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 299.430,00 (dyqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e katërqind e tridhjetë) denarë.

IV

5.

Edukimi shëndetësor (zgjedhore)

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458,00 (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

            6.5. Profilet Arsimore / Kualifikimet: Teknik Farmaceutik

Numri rendor

Emri lëndës

Viti studimit

1.

Kimi Farmaceutike

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 299.430,00 (dyqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e katërqind e tridhjetë) denarë.

IV

2.

Teknologji farmaceutike

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 299.430,00 (dyqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e katërqind e tridhjetë) denarë.

IV

3.

Farmakognozia

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 299.430,00 (dyqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e katërqind e tridhjetë) denarë.

IV

4.

Farmakologjia

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458,00 (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

5.

Ushqimi dhe ushqyerja

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458,00 (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

6.

Fitoterapi (zgjedhore)

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458,00 (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

            6.6. Profilet arsimore / kualifikimet: Teknik mjekësor laboratori-sanitar

Numri rendor

                                Emri lëndës

Viti studimit

1.

Parazitologjia

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 299.430,00 (dyqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e katërqind e tridhjetë) denarë.

IV

2.

Hematologji me transfuziologji

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 299.430,00 (dyqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e katërqind e tridhjetë) denarë.

IV

3.

Kimi Klinike

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 299.430,00 (dyqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e katërqind e tridhjetë) denarë.

IV

4.

Mjekësia e punës

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 299.430,00 (dyqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e katërqind e tridhjetë) denarë.

IV

5.

Sëmundjet infektive dhe jo të transmetueshme (zgjedhore)

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458,00 (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

            6.7. Profilet/kualifikimet arsimore: Teknik fizioterapie

Numri rendor

Emri lëndës

Viti studimit

1.

Mjekësia klinike

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458,00 (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

2.

Rehabilitimi

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 314.400,00 (treqind e katërmbëdhjetë mijë e katërqind ) denarë.

IV

3.

Kineziterapia

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 299.430,00 (dyqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e katërqind e tridhjetë) denarë.

IV

4.

Terapi fizike

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 299.430,00 (dyqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e katërqind e tridhjetë) denarë.

IV

5.

Terapia fizike në kozmetologji (zgjedhore)

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458,00 (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

7. PROFESIONI / SEKTORI: BUJQËSIA-VETERINARI / BUJQËSIA, PESHKIMI DHE VETERINARI

7.1. Profilet arsimore / kualifikimet: Agroteknik

Numri rendor

Emri lëndës

Viti studimit

1.

Bujqësia

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458,00 (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

2.

Kopshtari

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458,00 (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

3.

Lulishte

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458,00 (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

4.

Vreshtaria

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458,00 (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

5.

Frutikultura

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458,00 (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

6.

Blegtoria

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 299.430,00 (dyqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e katërqind e tridhjetë) denarë.

IV

7.

Prodhimi organik i blegtorisë (zgjedhore)

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458,00 (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

8.

Floristika (zgjedhore)

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458,00 (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

9.

Siguria e ushqimit (zgjedhore)

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458,00 (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

10.

Prodhimi i pijeve të forta alkoolike (zgjedhore)

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458,00 (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

11.

Peshkimi (zgjedhore)

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458,00 (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

12.

Teknologjia e përpunimit të duhanit (zgjedhore)

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458,00 (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

7.2. Profilet Arsimore / Kualifikimet: Teknik Fitomjekësi

Numri rendor

Emri lëndës

Viti studimit

1.

Sëmundjet dhe dëmtuesit në kulturat e kopshtarisë dhe të luleve

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 299.430,00 (dyqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e katërqind e tridhjetë) denarë.

IV

2.

Sëmundjet dhe dëmtuesit e kulturave hardhi-frutore

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 299.430,00 (dyqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e katërqind e tridhjetë) denarë.

IV

3.

Farmaci bujqësore

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 299.430,00 (dyqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e katërqind e tridhjetë) denarë.

IV

4.

Biznesi dhe Sipërmarrja

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458,00 (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

5.

Teknologjitë e Bujqësisë Organike Bimore (zgjedhore)

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458,00 (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

6.

Mbrojtje integrale në bujqësi (zgjedhore)

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458,00 (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

7.

Mbrojtje integrale në kopshtari dhe lulishte (opsionale)

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458,00 (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

8.

Mbrojtje integrale në vreshtari dhe frutikulturë (zgjedhore)

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458,00 (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

9.

Organizimi i një farmacie bujqësore (zgjedhore)

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458,00 (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

7.3. Profilet/kualifikimet arsimore: Teknik agromenaxhim

Numri rendor

Emri lëndës

Viti studimit

1.

Kostot dhe llogaritjet

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458,00 (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë

IV

2.

Teknologjitë në prodhimtarinë blegtorale

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 299.430,00 (dyqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e katërqind e tridhjetë) denarë.

IV

3.

Agromenaxhim

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 299.430,00 (dyqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e katërqind e tridhjetë) denarë.

IV

4.

Agromarketing

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 299.430,00 (dyqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e katërqind e tridhjetë) denarë.

IV

5.

Menaxhimi i cilësisë (zgjedhore)

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458,00 (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë

IV

6.

Tregtimi i produkteve bujqësore (zgjedhore)

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458,00 (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë

IV

7.

Agroturizëm (zgjedhore)

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458,00 (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

7.4. Profilet/kualifikimet arsimore: Teknik në mjekësinë veterinare

Nr. rendor

Emri i lëndës

Viti i studimit

1.

Higjiena dhe teknologjia e produkteve shtazore

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 299.430,00 (dyqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e katërqind e tridhjetë) denarë.

IV

2.

Sëmundjet ngjitëse

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458,00 (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

3.

Diagnoza klinike me sëmundje të brendshme

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 299.430,00 (dyqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e katërqind e tridhjetë) denarë.

IV

4.

Kirurgjia

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 299.430,00 (dyqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e katërqind e tridhjetë) denarë.

IV

5.

Metodat laboratorike në mjekësinë veterinare (zgjedhore)

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458,00 (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

6.

Ndihma urgjente veterinare (zgjedhore)

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458,00 (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë..

IV

7.

Mbrojtja veterinare e kafshëve shtëpiake (zgjedhore)

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458,00 (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

            7.5. Profilet/kualifikimet arsimore: Agroteknik dhe Teknik në mjekësinë veterinare

Nr. rendor

Emri i lëndës

Viti i studimit

1.

Biznesi dhe sipërmarrja (zgjedhore)

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458,00 (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

 

8.PROFILI/SEKTORI: SHËRBIMET PERSONALE

8.1. Profilet/kualifikimet arsimore: Teknik për optikën e syve

Nr. rendor

Emri i lëndës

Viti i studimit

1.

Optika e syve

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458,00 (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

2.

Matjet optike

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 299.430,00 (dyqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e katërqind e tridhjetë) denarë.

IV

3.

Optika e syzeve dhe prodhimi i syzeve

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 314.400,00 (treqind e katërmbëdhjetë mijë e katërqin ) denarë.

IV

4.

Ekzaminim i shikimit (zgjedhore)

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458,00 (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

5.

Fenomenet optike (zgjedhore)

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458,00 (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

6.

Burimet astronomike të dritës (zgjedhore)

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458,00 (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

7.

Dietoterapija në sy (zgjedhore)

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458,00 (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

8.2. Profilet/kualifikimet arsimore: Teknik për kujdesin dhe bukurinë kozmetike  

Nr. rendor

Emri i lëndës

Viti i studimit

1.

Kozmetologjia

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 299.430,00 (dyqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e katërqind e tridhjetë) denarë.

IV

2.

Trajtimet e kujdesit për fytyrën dhe trupin

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 314.400,00 (treqind e katërmbëdhjetë mijë e katërqind) denarë

IV

3.

Biokozmetikë (zgjedhore)

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458,00 (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

4.

Trajtimet Wellnes dhe Spa (zgjedhore)

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458, (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

5.

Grim special (zgjedhore)

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458, (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

 

9.PROFESIONI/SEKTORI: MAKINERIA/MAKINA

9.1. Profilet/kualifikimet arsimore: Teknik mekanik, Teknik i energjisë mekanike, Teknik për kontrollin kompjuterik, Teknik mekanik për mjete motorike

Nr. rendor

Emri i lëndës

Viti i studimit

1.

Efikasiteti energjetik dhe sistemi për ngrohje, ventilim dhe klimatizimi (zgjedhore)

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458, (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

9.2. Profilet/kualifikimet arsimore: Teknik mekanik, Teknik për menaxhimin kompjuterik

Nr. rendor

Emri i lëndës

Viti i studimit

1.

Materialet moderne dhe trajtimi i sipërfaqes (zgjedhore)

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458, (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

            9.3. Profilet/kualifikimet arsimore: Teknik mekanik

Nr. rendor

Emri i lëndës

Viti i studimit

1.

Projektim të teknologjive

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 314.400,00 (treqind e katërmbëdhjetë mijë e katërqind ) denarë.

IV

2.

Konstruim i mjeteve dhe pajisjeve

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 314.400,00 (treqind e katërmbëdhjetë mijë e katërqind ) denarë.

IV

3.

Makinat dhe pajisjet

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458, (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

4.

Programi i makinave i kontrolluar nga kompjuteri

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 299.430,00 (dyqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e katërqind e tridhjetë) denarë.

IV

            9.4. Profilet/kualifikimet arsimore: Teknik i energjisë mekanike

Nr. rendor

Emri i lëndës

Viti i studimit

1.

Teknika hidropneumatike

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 299.430,00 (dyqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e katërqind e tridhjetë) denarë.

IV

2.

Termoteknika

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 314.400,00 (treqind e katërmbëdhjetë mijë e katërqind ) denarë.

IV

3.

Kontroll automatik

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458, (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

4.

Teknologjia e gazit

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458, (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

5.

Monitorimi i cilësisë së ujit (zgjedhore)

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458, (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

            9.5. Profilet/kualifikimet arsimore: Teknik i menaxhimit kompjuterik

Nr. rendor

Emri i lëndës

Viti i studimit

1.

Menaxhimi kompjuterik

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 299.430,00 (dyqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e katërqind e tridhjetë) denarë.

IV

2.

Programimi i makinerive të menaxhuara nga kompjuteri

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 299.430,00 (dyqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e katërqind e tridhjetë) denarë.

IV

3.

Programimi automatik me sistemet KAD/KAM

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 299.430,00 (dyqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e katërqind e tridhjetë) denarë.

IV

4.

Projektimi i sistemeve teknologjike të prodhimit

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 314.400,00 (treqind e katërmbëdhjetë mijë e katërqind) denarë.

IV

9.6. Profilet/kualifikimet arsimore: Teknik mekanik për mjete motorike

Nr. rendor

Emri i lëndës

Viti i studimit

1.

Mjete motorike

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 299.430,00 (dyqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e katërqind e tridhjetë) denarë.

IV

2.

Mirëmbajtja e mjeteve motorike

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 314.400,00 (treqind e katërmbëdhjetë mijë e katërqind ) denarë.

IV

3.

Elektronikë

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 299.430,00 (dyqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e katërqind e tridhjetë) denarë.

IV

4.

Sistemet moderne të sigurisë së automjeteve motorike (zgjedhore)

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458, (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

 

10.PROFESIONI/SEKTORI: TRAFIK/TRANSPORT DHE RUAJTJE

10.1. Profilet/kualifikimet arsimore: Teknik transporti dhe shpedicioni

Nr. rendor

Emri i lëndës

Viti i studimit

1.

E drejta e transportit dhe sigurimit

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 299.430,00 (dyqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e katërqind e tridhjetë) denarë.

IV

2.

Sisteme intelegjente të transportit

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 299.430,00 (dyqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e katërqind e tridhjetë) denarë.

IV

3.

Organizimi i punës në shpedicione

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458, (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

            10.2. Profilet/kualifikimet arsimore: Техничар за патен сообраќај

Nr. rendor

Emri i lëndës

Viti i studimit

1.

Organizim i trafikur rrugor

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458, (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

2.

Siguria dhe rregullimi në trafikun rrugor

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 299.430,00 (dyqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e katërqind e tridhjetë) denarë.

IV

3.

Auto bazat dhe auto stacionet

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 299.430,00 (dyqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e katërqind e tridhjetë) denarë.

IV

4.

Shfrytëzimi i automjeteve rrugore

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458, (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

5.

Psikologjia dhe kultura në trafik

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458, (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

6.

Sistemet e transportit urban (zgjdhore)

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458, (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

            10.3. Profilet/kualifikimet arsimore: Teknik për logjistikë në trafik,

Nr. rendor

Emri i lëndës

Viti i studimit

1.

Komunikacioni i punës

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458, (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

2.

Sigurimi

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458, (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

3.

E drejta e transporit

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 299.430,00 (dyqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e katërqind e tridhjetë) denarë.

IV

            10.4. Profilet/kualifikimet arsimore: Teknik i trafikut hekurudhor

Nr. rendor

Emri i lëndës

Viti i studimit

1

Organizim i trafikut hekurudhor

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 299.430,00 (dyqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e katërqind e tridhjetë) denarë.

IV

2.

Organizimi për tërheqjen e mjeteve

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458, (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

3.

Organizim i transportit të udhëtarëve me hekurudhë

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 299.430,00 (dyqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e katërqind e tridhjetë) denarë.

IV

4.

Organizim i transportit të mallrave me hekurudhë

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458, (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

5.

Siguria e trafikut hekurudhor

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458, (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

            10.5. Profilet/kualifikimet arsimore: Teknik për transport dhe shpedicion dhe Teknik për logjistik në trafik

Nr. rendor

Emri i lëndës

Viti i studimit

1.

Transport i kombinuar

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458, (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

2.

Shpedicioni dhe punët shpeditore

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 299.430,00 (dyqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e katërqind e tridhjetë) denarë.

IV

10.6. Profilet/kualifikimet arsimore: Teknik për transport dhe shpedicion dhe Teknik për logjistik në trafik dhe Teknik për trafikun hekurudhor

Nr. rendor

Emri i lëndës

Viti i studimit

1.

Kultura e trafikut (zgjedhore)

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458, (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

10.7. Profilet/kualifikimet arsimore:Teknik për transport dhe shpedicion, Teknik për komunikacionin rrugor, Teknik për logjistikë në trafik dhe Teknik për komunikacionin hekurudhor

Nr. rendor

Emri i lëndës

Viti i studimit

1.

Sistemet inteligjente të transporitit (zgjedhore)

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458, (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

 

11.PROFESIONI/SEKTORI: TEKSTILE-LËKURE/TEKSTIL, LËKURË DHE PRODUKTE TË NGJASHME

11.1. Profilet/kualifikimet arsimore: Teknik për përpunimin e e veshjeve dhe Teknik për modelimin e veshjeve

Nr. rendor

Emri i lëndës

Viti i studimit

1.

Kujdesi për veshjet (zgjedhore)

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458, (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

 

11.2. Profilet/kualifikimet arsimore: Teknik për përpunimin e veshjeve

Nr. rendor

Emri i lëndës

Viti i studimit

1.

Konstrukcioni i veshjeve

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 299.430,00 (dyqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e katërqind e tridhjetë) denarë.

IV

2.

Teknologjia e rrobaqepësisë

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458, (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

3.

Teknologjia e qepjes

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 299.430,00 (dyqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e katërqind e tridhjetë) denarë.

IV

4.

Studimi i punës

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458, (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

5.

Konstrukcioni kompjuterik i veshjes

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458, (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

6.

Përpunimi i veshjeve mbrojtëse (zgjedhore)

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458, (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

11.3. Profilet/kualifikimet arsimore: Teknik për modelimin e veshjeve

Nr. rendor

Emri i lëndës

Viti i studimit

1.

Konstrukcioni dhe modelimi i veshjeve

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 299.430,00 (dyqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e katërqind e tridhjetë) denarë.

IV

2.

Modelimi kompjuterik

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458, (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

3.

Ndërtimi kompjuterik

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458, (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

4.

Përpunim i veshjeve

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 299.430,00 (dyqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e katërqind e tridhjetë) denarë.

IV

5.

Dizajnim i modeleve për koleksion (zgjedhore)

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458, (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

            11.4. Profilet/kualifikimet arsimore: Teknik për dizajnim të veshjeve

Nr. rendor

Emri i lëndës

Viti i studimit

1.

Vizatim dhe pikturim

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458, (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

2.

Dizajn i veshjeve

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458, (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

3.

Konstrukcioni dhe modelimi i veshjeve

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 299.430,00 (dyqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e katërqind e tridhjetë) denarë.

IV

4.

Përpunimi dhe dekorimi i modeleve

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 299.430,00 (dyqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e katërqind e tridhjetë) denarë.

IV

5.

Kontrolli i modelit të provës

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458, (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

6.

Stilet e modës

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458, (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

7.

Përpunimi i aksesorëve të modës

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458, (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

8.

Përpunimi i veshjeve zyrtare

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458, (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

            11.5. Profilet/kualifikimet arsimore: Teknik këpucësh

Nr. rendor

Emri i lëndës

Viti i studimit

1.

Teknologjia e montimit

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 314.400,00 (treqind e katërmbëdhjetë mijë e katërqind ) denarë.

IV

2.

Drejtimi i procesit teknologjik

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458, (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

3.

Modelimi i këpucëve

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 299.430,00 (dyqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e katërqind e tridhjetë) denarë.

IV

4.

Kontrolli i cilësisë

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458, (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

5.

Modelimi i galanterive prej lëkure (zgjedhore)

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458, (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

6.

Modelimi kompjuterik i këpucëve (zgjedhore)

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458, (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

            11.7. Profilet/kualifikimet arsimore: Teknik për modelimin e këpucëve

Nr. rendor

Emri i lëndës

Viti i studimit

1.

 Kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 299.430,00 (dyqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e katërqind e tridhjetë) denarë.

IV

2.

Modelimi kompjuterik i këpucëve dhe galanteria prej lëkure

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 299.430,00 (dyqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e katërqind e tridhjetë) denarë.

IV

3.

Teknologjia e përpunimit të këpucëve dhe galanteria prej lëkure

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 299.430,00 (dyqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e katërqind e tridhjetë) denarë.

IV

4.

Modelimi i këpucëve speciale (zgjedhore)

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458, (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

5.

Përpunimi i këpucëve speciale (zgjedhore)

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458, (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

 

12.PROFESIONI/SEKTORI: HOTELIERI TURISTIKE/HOTELIERI DHE TURIZËM

12.1. Profilet/kualifikimet arsimore: Teknik për hotelieri

Nr. rendor

Emri i lëndës

Viti i studimit

1.

Puna e hotelit

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458, (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

2.

Shërbimi hotelierik

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 299.430,00 (dyqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e katërqind e tridhjetë) denarë.

IV

3.

Gatimi

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 299.430,00 (dyqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e katërqind e tridhjetë) denarë.

IV

4.

Promovimi dhe shitjet aktive (zgjedhore)

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458, (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

5.

Gastronomia kombëtare (zgjedhore)

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458, (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

12.2. Profilet/kualifikimet arsimore: Teknik hotelierik për turizëm rural

Nr. rendor

Emri i lëndës

Viti i studimit

1.

Gastronomia kombëtare

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 299.430,00 (dyqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e katërqind e tridhjetë) denarë.

IV

2.

Format alternative të turizmit

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 299.430,00 (dyqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e katërqind e tridhjetë) denarë.

IV

3.

Dekorimi i brendshëm i ndërtesave në turizmin rural (zgjedhore)

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458, (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

4.

Turizmi fetar (zgjedhore)

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458, (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

            12.3. Profilet/kualifikimet arsimore: Teknik për ngjarje dhe animacione

Nr. rendor

Emri i lëndës

Viti i studimit

1.

Menaxhimi i ngjarjeve

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 299.430,00 (dyqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e katërqind e tridhjetë) denarë.

IV

2.

Animacion në turizëm dhe hotelieri

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 299.430,00 (dyqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e katërqind e tridhjetë) denarë.

IV

3.

E drejta turistike

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458, (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

4.

Turizmi i Kongresit (zgjedhore)

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458, (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

            12.4. Profilet/kualifikimet arsimore: Teknik turistik dhe hotelierik

Nr. rendor

Emri i lëndës

Viti i studimit

1.

Puna e agjencionit

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 299.430,00 (dyqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e katërqind e tridhjetë) denarë.

IV

2.

Destinacionet turistike

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458, (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

3.

Puna e hotelit

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 299.430,00 (dyqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e katërqind e tridhjetë) denarë.

IV

4.

Bazat e gatimit (zgjedhore)

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458, (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

12.5. Profilet/kualifikimet arsimore: Teknik hotelierik, Teknik hotelierik për turizëm rural, Teknik për ngjarje dhe animacione dhe Teknik turistik dhe hotelier

Nr. rendor

Emri i lëndës

Viti i studimit

1.

Sipërmarrja dhe inovacionet

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 314.400,00 (treqind e katërmbëdhjetë mijë e katërqind ) denarë.

IV

2.

Zhvillimi i qëndrueshëm i turizmit (zgjedhore)

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 314.400,00 (treqind e katërmbëdhjetë mijë e katërqind ) denarë.

IV

12.6. Profilet/kualifikimet arsimore: Teknik hotelierik, Teknik hotelierik për turizëm rural dhe Teknik turistik dhe hotelier

Nr. rendor

Emri i lëndës

Viti i studimit

1.

Menaxhimi i ngjarjeve (zgjedhore)

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 314.400,00 (treqind e katërmbëdhjetë mijë e katërqind ) denarë.  

IV

 

13.PROFESIONI/SEKTORI: KIMIKO-TEKNOLOGJIKE/KIMI DHE TEKNOLOGJI

13.1. Profilet/kualifikimet arsimore: Teknik për laboratori dhe kimi 

Nr. rendor

Emri i lëndës

Viti i studimit

1.

Analiza e ushqimit

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 299.430,00 (dyqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e katërqind e tridhjetë) denarë.

IV

2.

Analiza e karburantit

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 299.430,00 (dyqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e katërqind e tridhjetë) denarë.

IV

3.

Analiza e ujit, tokës dhe ajrit

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 299.430,00 (dyqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e katërqind e tridhjetë) denarë.

IV

            13.2. Profilet/kualifikimet arsimore: Teknik për produkte kozmetike dhe kimike

Nr. rendor

Emri i lëndës

Viti i studimit

1.

Produkte organike

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 314.400,00 (treqind e katërmbëdhjetë mijë e katërqin ) denarë.

IV

2.

Analiza e produkteve kozmetike dhe kimike

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 314.400,00 (treqind e katërmbëdhjetë mijë e katërqind ) denarë.

IV

3.

Produkte joorganike

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458, (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

4.

Ekologjia dhe mbrojtja e mjedisit (zgjedhore)

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458, (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

5.

Rregullimi automatik (zgjedhore)

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458, (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

            13.3. Profilet/kualifikimet arsimore: Teknik ushqimor

Nr. rendor

Emri i lëndës

Viti i studimit

1.

Teknologjia e ushqimit me origjinë të kafshëve

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 299.430,00 (dyqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e katërqind e tridhjetë) denarë.

IV

2.

Analiza e ushqimit

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 314.400,00 (treqind e katërmbëdhjetë mijë e katërqind ) denarë.

IV

3.

Higjiena e ushqimit

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458, (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

4.

Ushqimi dhe ushqyerja

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458, (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

5.

Yndyra, vajra dhe produkte me origjinë të kafshëve

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458, (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

6.

Dietikë (zgjedhore)

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458, (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

13.4. Profilet/kualifikimet arsimore: Teknik për mbrojtjen e mjedisit jetësor

Nr. rendor

Emri i lëndës

Viti i studimit

1.

Testimi i tokës, ujit dhe ajrit

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 299.430,00 (dyqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e katërqind e tridhjetë) denarë.

IV

2.

Burimet e rinovueshme të energjisë

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 299.430,00 (dyqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e katërqind e tridhjetë) denarë.

IV

3.

Menaxhim me mbetjet

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 299.430,00 (dyqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e katërqind e tridhjetë) denarë.

IV

4.

Ndryshimet klimatike

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458, (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

13.5. Profilet/kualifikimet arsimore: Teknik për laboratori dhe kimi, Teknik për mbrojtjen e mjedisit jetësordhe Teknik për produkte kozmetike dhe kimike

Nr. rendor

Emri i lëndës

Viti i studimit

1.

Alkaloidet dhe supstancat narkotike (zgjedhore)

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458, (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

13.6. Profilet/kualifikimet arsimore: Teknik për mbrojtjen e mjedisit jetësor dhe Teknik për laboratori dhe kimi

Nr. rendor

Emri i lëndës

Viti i studimit

1.

Burimet alternative të energjisë

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458, (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

2.

Kimia klinike (zgjedhore)

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458, (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

 

14.PROFESIONI/SEKTORI: PYLLTARI DHE PËRPUNIMI I DRURIT

14.1. Profilet/kualifikimet arsimore: Teknik për mobilje dhe interier dhe Teknik për përpunimin e drurit

Nr. rendor

Emri i lëndës

Viti i studimit

1.

Ekonomia dhe organizimi i sektorit

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458, (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

2.

Biomasa e drurit (zgjedhore)

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458, (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

            14.2. Profilet/kualifikimet arsimore: Teknik për mobilje dhe interier

Nr. rendor

Emri i lëndës

Viti i studimit

1.

Projektimi i mobiljes dhe interierit

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 314.400,00 (treqind e katërmbëdhjetë mijë e katërqind ) denarë.

IV

2.

Përgatitja teknike e prodhimit

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 314.400,00 (treqind e katërmbëdhjetë mijë e katërqind ) denarë.

IV

3.

Dizajni industrial (zgjedhore)

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458, (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

14.3. Profilet/kualifikimet arsimore: Teknik për përpunimin e drurit

Nr. rendor

Emri i lëndës

Viti i studimit

1.

Teknologjia e përpunimit të drurit

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 314.400,00 (treqind e katërmbëdhjetë mijë e katërqind ) denarë.

IV

2.

Konstrukcionet prej druri

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 314.400,00 (treqind e katërmbëdhjetë mijë e katërqind ) denarë.

IV

3.

Gdhendje (zgjedhore)

- kompensim për bartjen e së drejtës autoriale dhe materiale në vlerë neto prej 284.458, (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë) denarë.

IV

14.4. Profilet/kualifikimet arsimore: Teknik për pylltari