Министерство за образование и наука

  / Вести и настани / Интерен оглас за унапредување на административни службеници во МОН

Интерен оглас за унапредување на административни службеници во МОН

 

 

 

            Врз основа на член 48 став 4 и член 49 од Закон за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 5/2016, 142/2016 и 11/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/2019, 14/2020 и 215/2021), како и Правилникот за систематизација на работните места во Министерството за образование и наука бр. 04-2497/1 од 23.02.2018 година, бр. 04-2694/1 од 28.02.2018 година, бр. 04-2694/3 од 26.03.2018 година, бр. 04-5011/1 од 18.04.2018 година, бр. 04-5904/1 од 08.05.2018 година, бр. 04-6214/1 од 16.05.2018 година, бр.04-7301/1 од 13.06.2018 година, бр. 04-8833/1 од 20.07.2018 година, бр. 04-9864/1 од 20.08.2018 година, бр. 04-10875/1 од 12.09.2018 година, бр.04-14192/1 од 28.11.2018 година, бр.04-14557/1 од 05.12.2018 година, бр. 04-15647/1 од 27.12.2018 година, бр.04-437/1 од 14.01.2019 година, бр. 04-1610/1 од 04.02.2019 година, бр. 04-5892/1 од 22.05.2019 година, бр. 04-7473/1 од 02.07.2019 година, бр. 04-8611/1 од 01.08.2019 година, бр. 04-10622/1 од 17.09.2019 година, бр. 04-13469/1 од 19.11.2019 година, бр. 04-13795/1 од 25.11.2019 година и бр. 04-15375/1 од 25.12.2019 година, бр. 04-663/1 од 16.01.2020 година, бр. 04-1558/1 од 28.01.2020 година, бр. 04-2121/1 од 05.02.2020 година, бр. 04-2197/1 од 06.02.2020 година, бр. 04-2204/1 од 06.02.2020 година, бр. 04-2729/1 од 14.02.2020 година, бр. 04-5709/2 од 12.06.2020 година,  бр.04-5898/1 од 18.06.2020 година, бр.04-8308/1 од 02.09.2020 година, бр.04-11404/1 од 16.10.2020 година, бр.04-12334/1 од 04.11.2020 година бр. 04-1113/1 од 21.01.2021 година, бр. 04-1797/2 од 01.02.2021 година, бр. 04-2606/1 од 11.02.2021 година, бр. 04-2733/1 од 12.02.2021 година,  бр.04-5650/1 од 30.03.2021 година, бр.04-6564/1 од 20.04.2021 година, бр.04-7597/2 од 14.05.2021 година, бр.04-9695/1 од 30.06.2021 година, бр.04-9923/1 од 02.07.2021 година, бр.04-12501/1 од 30.08.2021 година, бр.04-16232/1 од 22.11.2021 година и бр.04-16524/1 од 26.11.2021 година, Министерството за образование и наука објавува:

 

 

 

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 02/2021

за унапредување на административни службеници

во Министерството за образование и наука

 

                 Министерството за образование и наука објавува Интерен оглас за унапредување на 4 (четири) административен службеник за следните работни места:             

 

           

            1.УПР0101В01000,Советник за општо и средно стручно образование, во Одделение за средно образование, образование на возрасни и доживотно учење во Сектор за средно образование, образование на возрасни и доживотно учење - 1 извршител

 

Посебниуслови:

-       ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка на квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен правни науки,образование или математика

-       најмалку три години работно искуство во струката,

 

Општи работни компетенции на средно ниво:

-       решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг;

-       учење и развој;

-       комуникација;

-       остварување резултати;

-       работење со други/тимска работа;

-       стратешка свест;

-       ориентираност кон клиенти/засегнати страни и

-       финансиско управување

 

Посебни работни компетенции:

-       активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија  (англиски, француски, германски),

-       активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

 

Распоред на работното време:                                                                                       

Дневното и неделното работно време е од 7:30/8:30 часот до 15:30/16:30 часот, од понеделник до петок

Платата за работното место е во паричен нето износ од 26.257,00 денари.

 

2.УПР0101В01000, Советник за развивање и имплементација на Националната рамка за квалификации ,во Одделение за Националната рамка за квалификации во Сектор за меѓународна соработка - 1 извршител

 

Посебниуслови:

-       ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка на квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен образование,  компјутерска техника и информатика или филозофија

-       најмалку три години работно искуство во струката,

 

Општи работни компетенции на средно ниво:

-       решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг;

-       учење и развој;

-       комуникација;

-       остварување резултати;

-       работење со други/тимска работа;

-       стратешка свест;

-       ориентираност кон клиенти/засегнати страни и

-       финансиско управување

 

Посебни работни компетенции:

-       активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на ЕвропскатаУнија  (англиски, француски, германски),

-       активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

 

Распоред на работното време:                                                                                       

Дневното и неделното работно време е од 7:30/8:30 часотдо 15:30/16:30 часот, од понеделник до петок

Платата за работното место е во паричен нето износ од 26.257,00 денари.

 

 

3. УПР0101В03000, Соработник за подготовка на материјали и документи при буџетска контрола, во Одделение за буџетска контрола во Сектор за финансиски прашања - 1 извршител

 

Посебни услови:

-       ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен економски науки или организациони науки и управување (менаџмент)

-       најмалку една година работно искуство во струката,

 

Општи работни компетенции на средно ниво:

-       решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг;

-       учење и развој;

-       комуникација;

-       остварување резултати;

-       работење со други/тимска работа;

-       стратешкасвест;

-       ориентираност кон клиенти/засегнатистрани и

-       финансиско управување

 

Посебни работни компетенции:

-       активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на ЕвропскатаУнија  (англиски, француски, германски),

-       активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

 

Распоред на работното време:                                                                                       

Дневното и неделното работно време е од 7:30/8:30 часот до 15:30/16:30 часот, од понеделник до петок

Платата за работното место е во паричен нето износ од 23.613,00 денари.

 

 

4. УПР0101В01000, Советник за нормативно правни работи во образованието и науката, во Одделение за нормативно-правни работи во дејностите во Сектор за нормативно правни работи - 1извршител

 

Посебниуслови:

-       ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка на квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен правни науки

-       најмалку три години работно искуство во струката,

 

Општи работни компетенции на средно ниво:

-       решавањепроблеми и одлучување за работи од својот делокруг;

-       учење и развој;

-       комуникација;

-       остварување резултати;

-       работењесодруги/тимска работа;

-       стратешкасвест;

-       ориентираност кон клиенти/засегнати страни и

-       финансиско управување

 

Посебни работни компетенции:

-       активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија  (англиски, француски, германски),

-       активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

 

Распореднаработнотовреме:                                                                                        

Дневното и неделното работно време е од 7:30/8:30 часот до 15:30/16:30 часот, од понеделник до петок

Платата за работното место е во паричен нето износ од26.257,00 денари.

 

Кандидатите кои аплицираат на интерниот оглас треба да ги исполнуваат следните

 

Општи услови: 

-          да е државјанин наРепублика Македонија;

-          активно да го користи македонскиот јазик;

-          да е полнолетен;

-          да има општа здрваствена способност за работното место и

-          со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност

 

На интерниот оглас може да се јави административен службеник вработен во Министерството за образование и наука, кој ги исполнува општите и посебните услови за пополнување на работно место пропишани за соодветното ниво со Законот за административни службеници и Правилникот за систематизација на работните места во Министерството за образование и наука, при ова административниот службеник треба да ги исполнува и следнитеуслови:

 

-          да е оценет со оцена „А“ или „Б“ при последното оценување на кое бил оценуван,

-          да е на работно место на непосредно пониско ниво или да е на работно место во рамки на истата категорија во која е работното место за кое е објавен интерниот оглас,

-          да поминал најмалку две години на исто ниво и

-          да не му е изречена дисциплинска мерка во последната година пред објавувањето на интерниот оглас.

 

Заинтересираниот административен службеник, поднесува пополнета пријава  и докази за податоците содржани во пријавата преку архивата на Министерството за образование и наука до Одделението за управување со човечки ресурси и до службената електронска адреса на Одделението за управување со човечки ресурси coveckiresursi@mon.gov.mk.

 

Кандидатите кон пријавата покрај доказите за исполнување на општите и посебните услови, можат да ги приложат и следните докази

-          потвдри за успешнореализирани обуки и/или

-          потврди за успешно реализирано менторство

 

Рокот за поднесување на пријавата со доказите трае 5 (пет) дена од денот на објавување на web страницата на Министерството за образование и наука.

 

Ненавремена, нецелосна и некомплетна пријава нема да биде разгледана.

 

Во пријавата кандидатите се должни под материјална и кривична одговорност да потврдат дека податоците вопријавата се точни, а доставените докази верни на оригиналот.

 

НАПОМЕНА: Кандидатот кој ќе внесе лажни податоци во пријавата или се утврди дека внел лажни податоци, ќе биде дисквалификуван од натамошна постапка по овој оглас.

 

 

 

 

 

 

Вести и настани

Back to top
Close Offcanvas Sidebar