Министерство за образование и наука

  / Конкурси / Конкурс за стипендии за студиски престој во земјите членки на CEEPUS Програмата

Конкурс за стипендии за студиски престој во земјите членки на CEEPUS Програмата

 

Централноевропска програма за размена во областа на  универзитетските студии

   (CEEPUS-Central European  Exchange Program for University Studies)  објавува:

 

КОНКУРС

за стипендии за студиски престој во земјите членки на CEEPUS Програмата

Република Северна Македонија како потписник на Договорот помеѓу Република Албанија, Република Австрија, Република Бугарија, Босна и Херцеговина, Република Хрватска, Република Чешка, Република Унгарија, Црна Гора, Република Полска, Република Молдавија, Романија, Република Србија, Република Словачка, Република Словенија  и Република Косово за промовирање на соработката во полето на високото образование во рамките на Централноевропската програма за размена во областа на универзитетските студии (CEEPUSIII- Central European Exchange Program for University Studies), им овозможува на високообразовните институции да партиципираат како партнери во вкупно 88 мрежи од различни области. Во рамки на овие мрежи студентите од прв, втор и трет циклус и професорите имаат можност да аплицираат за стипендии за студиски престој надвор од Република Северна Македонија. Во CEEPUS мрежите вклучени се и Универзитети од гореспоменатите земји.

Програмата има за цел да промовира мобилност на студенти и наставен кадар и соработка и развивање на заеднички програми што води до заеднички дипломи (Joint degree).

 

За академската 2021/2022 година вклучени се следниве високообразовни институции од Република Северна Македонија:

 

1.Универзитетот ,,Св.Кирил и Методиј’’- Скопје преку следниве факултети:

            -  Филолошки факултет  „Блаже Конески“

               

                - Медицински факултет;

 

              -Факултет за ветеринарна медицина;

 

               -Машински факултет;

                 Институт за производно инженерство

 

            - Природно - математички факултет

              Институт за хемија;

              Институт за етнологија и  антропологија;

              Институт за географија;

 

            - Факултет за земјоделски науки и храна;

 

             -Правен факултет „Јустинијан Први„

 

            - Економски факултет;

 

            - Фармацевски факултет,

 

            - Технолошко-металуршки факултет,

 

            - Факултет за електротехника и информациски технологии;

                Институт за математика и физика

 

            - Филозофски факултет;

              Институт за историја на уметност и археологија,

             

            - Градежен факултет

              Катедра за механика и материјали;

 

            -Факултет за ликовни уметности;

            -Шумарски факултет.

           - Архитектонски факултет,

          - Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство.

            2.Универзитетот ,,Св.Климент Охридски’’ - Битола преку следниве   

              факултети:

 

            -Факултет за информатички и комуникациски технологии – Битола,

             -Правен факултет – Кичево

             -Факултет за туризам и угостителство- Охрид,

             -Технички факултет – Битола,

             -Хидробиолошки институт- Охрид,

            - Технолошко-технички факултет – Велес.,

            - Економски факултет- Прилеп.

            - Факултет за биотехнички науки-Битола,

          

3. Универзитет „Гоце Делчев’’ – Штип преку следниве факултети:

 

             -Земјоделски факултет,

             

            4.Државен Универзитет во Тетово- Тетово преку следниве факултети:

            - Факултет за медицински науки,

            -Економски факултет,

            -Факултет за природно-математички науки,

            - Филозофски факултет,

            -Факултет за физичка култура,

            - Факултет за прехранбена технологија и исхрана.     

 

            5. Универзитет за информатички науки и технологии  „Св Апостол Павле“ – Охрид

        

             -Факултет за информатички системи, визуелизација, дигитална, мултимедијална и анимациска             техника

 

           6 .Институт Евро- Балкан- Скопје,

               

                -Студии на Југоисточна Европа

 

           7.Американ Колеџ- Скопје

 

                - Факултет за странски јазици,

              - Факултет за политички науки.

 

          8. Факултет за бизнис економија – Скопје

        

          9. Меѓународен Славјански Универзитет „Г.Р.Державин“- Свети Николе

              - Факултет за безбедно инженерство.

         

         10. Универзитет „Мајка Тереза“- Скопје

              - Факултет за технички науки,

              - Факултет за градежништво и архитектура,

             - Факултет за информатички науки,

              -Факултет за технолошки науки.

               

Единствен начин е online аплицирање на www.ceepus.info

Крајниот рок за аплицирање за зимскиот семестар во академската 2021/2022 година е 15 јуни 2021 година,  а за летниот семестар во академската 2021/2022 година е 31 октомври 2021 година.

 

За подетални информации обратете се во Националната CEEPUS канцеларија при Министерството за образование и наука, на контакт телефон  02/ 3140185  или e-mail: olga.dukovska@mon.gov.mk,.

 

 

Конкурси

Back to top
Close Offcanvas Sidebar