Ministria e Arsimit dhe Shkencës e Republikës së Maqedonisë së Veriut

  / Konkursi / Konkurs për bursa për qëndrim studimor në vendet anëtare të Programit CEEPUS

Konkurs për bursa për qëndrim studimor në vendet anëtare të Programit CEEPUS

 

Programi për shkëmbim të Europës Qendrore në fushën e studimeve universitare   (CEEPUS-Central European  Exchange Program for University Studies)  shpall:

 

KONKURS

për bursa për qëndrim studimor në vendet anëtare të Programit CEEPUS

Republika e Maqedonisë së Veriut si nënshkruese e Marrëveshjes ndërmjet Republikës së Shqipërisë, Republikës së Austrisë, Republikës së Bullgarisë, Bosnjës dhe Hercegovinës, Republikës së Kroacisë, Republikës Çeke, Republikës së Hungarisë, Malit të Zi, Republikës së Polonisë, Republika e Moldavisë, Rumanisë, Republikës së Serbisë, Republikës Sllovake, Sllovenisë dhe Republikës së Kosovës, për promovimin e bashkëpunimit në fushën e arsimit të lartë në korniza të Programit të Shkëmbimit të Evropës Qendrore në fushën e studimeve Universitare (CEEPUSIII- Central European Exchange Program for University Studies), u mundëson institucioneve të arsimit të lartë të participojnë si partnerë në gjithsej 88 rrjete nga fusha të ndryshme. Në korniza të këtyre rrjeteve, studentët dhe profesorët e ciklit të parë, të dytë dhe të tretë kanë mundësi të aplikojnë për bursa për qëndrim studimor jashtë Republikës së Maqedonisë së Veriut. Në rrjetet CEEPUS janë përfshirë edhe Universitetet nga vendet e lartpërmendura.

 

Programi ka për qëllim të promovojë mobilitet të sudentëve dhe kuadrit mësimor dhe bashkëpunim dhe zhvillim të programeve të përbashkëta që çojnë në diploma të përbashkëta (Joint degree).

 

Për vitin akademik 2021/2022 janë përfshirë institucionet e arsimit të lartë të Republikës së Maqedonisë së Veriut:

 

1.Universiteti ,,Shën Kirili dhe Metodi’’- Shkup për mes fakulteteve në vijim:

            -  Fakulteti filologjik  Bllazhe Koneski

               

                - Fakulteti i Mjekësisë;

 

              -Fakulteti për mjekësi veterinare;

 

               -Fakulteti i makinerisë;

                 Instituti për inxhinieri prodhuese

 

            - Fakulteti matematiko-natyror

              Instituti për kimi;

              Instituti për etnologji dhe antropologji;

              Instituti për gjeografi;

 

            - Fakulteti për shkenca bujqësore dhe ushqim;

 

             -Fakulteti juridik Justiniani i Parë

 

            - Fakulteti ekonomik;

 

            - Fakulteti farmaceutik,

 

            - Fakulteti teknologjik-metalurgjik,

 

            - Fakulteti për elektroteknikë dhe teknologjisë së informacionit;

                Instituti për matematikë dhe fizikë

 

            - Fakulteti filozofik;

              Instituti për histori të artit dhe arkeologjisë,

             

            - Fakulteti i ndërtimtarisë

              Katedra për mekanikë dhe materiale;

 

            -Fakulteti i arteve;

            -Fakulteti I pylltarisë.

           - Fakulteti arkitekturës,

          - Fakulteti për shkenca informatike dhe inxhinieri kompjuterike.

            2.Universiteti ,,Shën Kliment Ohridski’’ – Manastir përmes fakulteteve në vijim:

 

-Fakulteti i Teknologjive të Informacionit dhe Komunikimit - Manastir,

              -Fakulteti Juridik - Kërçovë

              -Fakulteti i Turizmit dhe Hotelierisë- Ohër,

              -Fakulteti Teknik - Manastir,

              -Instituti Hidrobiologjik- Ohër,

             - Fakulteti Teknologjik-Teknik - Veles.,

             - Fakulteti Ekonomik - Prilep.

             - Fakulteti i Shkencave Bioteknike-Manastir,

          

3. Universiteti Goce Dellçev’’ – Shtip përmes fakulteteve në vijim:

 

             -Fakulteti i Bujqësisë,

             

            4.Fakulteti Shtetëror në Tetovë Tetovë përmes fakulteteve në vijim:

            - Fakulteti për shkenca mjekësore,

            -Fakulteti ekonomik,

            -Fakulteti i shkencave matematiko-natyrore,

            Fakulteti filozofik,

            -Fakulteti i kulturës fizike,

            - Fakulteti i Teknologjisë Ushqimore dhe të Ushqyerit.     

 

            5. Universiteti për shkenca informatike dhe teknologjiShën Apostol Pavle“ – Ohër

        

             -Fakulteti i sistemeve informatike, vizualizim, teknike digjitale, multimediale dhe animacion

 

           6 .Instituti Euro-Ballkan - Shkup,

               

                -Studime në Europën Juglindore

 

           7.Kolegji Amerikan - Shkup

 

                - Fakulteti për gjuhë të huaja,

              - Fakulteti për shkenca politike.

 

          8. Fakulteti i Ekonomisë së Biznesit Shkup

        

          9. Universiteti ndërkombëtar sllav G.R.Derzhavin“- Sveti Nikole

              - Fakulteti për inxhinieri të sigurimit.

         

         10. Universiteti Nënë Tereza“- Shkup

              - Fakulteti për shkenca teknike,

              - Fakulteti për ndërtimtari dhe arkitekturë,

             - Fakulteti për shkenca informatike,

              -Fakulteti për shkenca teknologjike.

               

Mënyra e veçantë është online aplikimi në www.ceepus.info

Afati përfundimtar për aplikim për semestrin dimëror në vitin akademik 2021/2022 është 15 qershori 2021,  ndërsa për semestrin veror në vitin akademik 2021/2022 është 31 tetori 2021.

 

Për informata më të hollësishme drejtohuni në zyren ndërkombëtare CEEPUS pranë Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, në kontakt telefonin  02/ 3140185  ose e-mail: olga.dukovska@mon.gov.mk,.

 

 

Konkursi

Back to top
Close Offcanvas Sidebar