Министерство за образование и наука на Република Северна Македонија

  / Конкурси / Јавен повик за полагање на приемен испит на учениците кај кои има интерес за запишување во математичко - информатичка гимназија за учебната 2021/2022 година

Јавен повик за полагање на приемен испит на учениците кај кои има интерес за запишување во математичко - информатичка гимназија за учебната 2021/2022 година

 

Врз основа на член 10 став 1 од Закон за математичко - информатичка гимназија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/18) и Правилникот за начинот на проверка на знаењата на учениците на приемниот испит за запишување во математичко - информатичката гимназија, бодирањето на резултатите од приемниот испит, како и минимумот бодови за положен приемен испит („ Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/19), Министерството за образование и наука објавува јавен повик за полагање на приемен испит на учениците кај кои има интерес за запишување во математичко - информатичката гимназија во учебната 2021/2022 година.

 

Во математичко-информатичката гимназија се запишуваат редовни ученици кои завршиле основно образование, се стекнале со општ успех од најмалку 4,5 од шесто до деветто одделение во основното образование и со оцена 5 по наставните предмети математика од шесто до деветто одделение и физика од осмо и деветто одделение во основното образование и имаат доставено потврда со бројот на освоени бодови од приемниот испит.

 

Приемниот испит се состои од полагање тестови согласно наставните програми по математика од VI до IX одделение и наставните програми по физика за VIII и IX одделение.

Кандидатот/кандидатката писмено се проверува со два поединечни теста по математика и по физика и секој од нив треба да содржи по четири задачи со понудени одговори, четири задачи со дополнување и четири задачи со целосна постапка на решавање.

 

Времетраењето на писменото проверување за секој предмет (математика и физика) треба да изнесува по 120 минути.

 

Полагањето на приемниот испит ќе се реализира во просториите на  СГГУГС„ Здравко Цветковски“ Скопје, Бул. „Партизански Одреди“ бр.91, Скопје и тоа предметот математика на 02.6.2021  година со почеток во 10 часот и физика 04.6.2021 година со почеток во 10 часот.

 

НАЧИН ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ЈАВНИОТ ПОВИК

 

Заинтересираните ученици треба да испратат Писмо на интерес со податоци за ученикот и родителот/ старателот ( име, презиме, училиште и општина во кое ќе го заврши основното образование, телефонски број од ученикот, телефонски број од еден родител и електронска адреса на ученикот/родителот), на адреса - Министерство за образование и наука, Сектор за средно образование, образование на возрасни и доживотно учење, ул. „Св. Кирил и Методиј“ бр. 54, 1000 Скопје, со наслов "За јавен повик за полагање на приемен испит  за запишување на математичко-информатичката гимназија“ и електронски на следната електронска пошта DSU.MIG.SKOPJE@GMAIL.COM, најдоцна до 31.5.2021 година.

 

Конкурси

Back to top
Close Offcanvas Sidebar