Министерство за образование и наука на Република Северна Македонија

  / Вести и настани / Повторен конкурс за доделување 10 (десет) стипендии за талентирани ученици од јавните и приватните средни училишта во Република Северна Македонија за учебната 2020/2021 година

Повторен конкурс за доделување 10 (десет) стипендии за талентирани ученици од јавните и приватните средни училишта во Република Северна Македонија за учебната 2020/2021 година

 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11 и Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19 и 110/19), член 54 став 10 од Законот за ученичкиот стандард (“Службен весник на Република Македонија” бр. 52/05, 117/08, 17/11, 135/11, 15/13, 41/14, 146/15, 30/16, 64/18, 20/19 и 248/20) и Одлука за утврдување на бројот на стипендистите и висината на стипендиите за ученици запишани во средните училишта во Република Северна Македонија за учебната 2020/2021 година (“Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 195/20, 253/20 и 287/20), министерот за образование и наука донесе и Решението за распишување Конкурс за доделување на 100 (десет) стипендии за талентирани ученици од јавните и приватните средни училишта во Република Северна Македонија за учебната 2020/2021 година бр.19-15344/1 од 30.12.2020 година, министерот за образование и наука донесе

 

ПОВТОРЕН КОНКУРС

 

за доделување 10 (десет) стипендии за талентирани ученици од јавните и приватните средни училишта во Република Северна Македонија

за учебната 2020/2021 година

 

Министерството за образование и наука за учебната 2020/2021 година ќе додели 10 (десет) стипендии за талентирани ученици од јавните и приватните средни училишта во Република Северна Македонија, од кои 9 (девет) стипендии за талентирани ученици од јавните средни училишта во Република Северна Македонија и 1 (една) стипендија за талентирани ученици од приватните средни училишта во Република Северна Македонија.

 

 I. УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СТИПЕНДИЈА

Право на стипендија имаат кандидатите кои учат во јавните и приватните средни училишта во Република Северна Македонија, а ги исполнуваат следните услови:

1. да се редовни ученици од I година, кои во текот на претходните две учебни освоиле најмалку две награди за освоено I, II или III место во поединечна категорија на меѓународен натпревар или на државен натпревар од областа на науката, техниката, културата и уметноста, соодветни на струката што ја изучува ученикот во средното училиште (Списокот на предмети значајни за струката е прилог на овој конкурс

2. да се редовни ученици од II, III и IV година, кои во текот на претходната учебна година освоиле најмалку една награда во поединечна категорија за освоено I, II или III место на меѓународен натпревар или на државен натпревар од областа на науката, техниката, културата и уметноста, соодветни на струката што ја изучува ученикот во средното училиште (Списокот на предмети значајни за струката е прилог на овој конкурс);

3. да имаат постигнат континуиран одличен успех во досегашното образование;

4. да не повторувале година во текот на образованието;

5. да не се корисници на стипендија од други институции или фирми;

6. да се државјани на Република Северна Македонија.

Критериум за доделување на стипендиите се освоените награди во поединечна категорија на државни или меѓународни натпревари.

 

За критериумот освоена награда-и и диплома-и во поединечна категорија на меѓународни или државни натпревари за ученици од I година за освоено I (прво), II (второ) или III (трето) место на меѓународен или државен натпревар од областа на науката, техниката, културата и уметноста, соодветни на струката што ја изучува ученикот во средното училиште, максималните бодови се утврдуваат на следниот начин и тоа: I (прво) освоено место на меѓународен натпревар се вреднува со 5 бодови, а на државен натпревар со 4 бодови, II (второ) освоено место на меѓународен натпревар се вреднува со 4 бодови, а на државен натпревар со 3 бодови и III (трето) освоено место на меѓународен натпревар се вреднува со 3 бодови, а на државен натпревар со 2 бодови.

Секоја освоена награда и диплома во поединечна категорија на меѓународни или државни натпревари за ученици од областа на науката, техниката, културата и уметноста, соодветни на струката што ја изучува ученикот во средното училиште се вреднува со дополнителен 1 бод.

Наградите-дипломите каде што нема прецизно утврдено освоено место, односно награди-дипломи и пофалници за учество на натпревари без освоено место, наградите-дипломите кои се освоени пред последните две учебни години од основното образование нема да се земат во предвид.

За награди освоени на државно ниво ќе се признаваат само награди доделени од акредитирани здруженија на наставници од страна на Министерството за образование и наука кои организираат натпревари на ученици.

Под меѓународен натпревар се подразбира меѓусебен натпревар помеѓу ученици од најмалку десет различни држави.

Комисијата може да утврди дополнителни критериуми доколку има повеќе кандидати со ист број на бодови.

 

II. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТИ

Учениците кои ги исполнуваат условите од конкурсот пополнуваат електронска пријава и ја прикачуваат соодветната документација на http://konkursi.mon.gov.mk а доколку немаат можност електронски да аплицираат, пополнуваат хартиена пријава (Евидентен лист) и ја доставуваат потребната документација по конкурсот во Министерството за образование и наука, (ул. Св. Кирил и Методиј бр. 54, Скопје), од 30.12.2020 до 11.01.2021 година, од 09-15 часот. Потребните документи за доставување се следните:

  1. Евидентен лист;
  2. Потврда дека е редовен ученик во учебната 2020/2021 година;

3.    Заверени на нотар фотокопии од свидетелствата за завршени претходни години на образованието (кандидатите од I година доставуваат свидетелства од VI-IX одделение);

4.    Заверени на нотар фотокопии од дипломи за освоени награди на државни и/или меѓународни натпревари;

5.    Доказ за меѓународниот карактер на натпреварот.

6.    Изјава потпишана од родител-старател дека кандидатот не е корисник на друга стипендија, објавена на интернет порталот;

7.    Изјава потпишана од родител-старател дека доставените документи се вистинити;

8.    Изјава за користење на лични податоци потпишана со цело име и презиме од родител-старател;

 

Министерството за образование и наука по службен пат, согласно Правилникот за образецот на барањето за сместување во ученички дом и образецот на барањето за доделување стипендија, со потребната документација („Службен весник на Република Северна Македонијабр.189/16 и 41/17), ќе го обезбеди следниот документ:

-уверение за државјанство на Република Северна Македонија од Министерството за внатрешни работи.

 

Наградите-дипломите каде што нема прецизно утврдено освоено место, односно награди-дипломи и пофалници за учество на натпревари без освоено место, наградите-дипломите кои не се освоени во претходните две учебни години за учениците од I година,  или во претходната учебна година кај учениците од II, III и  IV година нема да се земат во предвид.

 

Кандидатите нема да бидат рангирани ако доставената документација е некомплетна и ненавремено доставена.

 

Списокот со избраните кандидати ќе бидe објавен на 25.01.2021 година на интернет страницата на Министерството.

 

Се задолжуваат сите добитници на стипендии по објавувањето на списокот, а најдоцна до 05.02.2021 година да го потпишат договорот за стипендија со Министерството за образование и наука. Сите кандидати кои нема да го почитуваат овој рок ќе се смета дека се откажуваат од стипендијата. 

 

III. ВИСИНА НА СТИПЕНДИЈАТА

Висината на стипендијата ќе изнесува 2.970,00 денари месечно за девет месеци во текот на учебната година.     

 

 

 

[ среда, 30 декември 2020 ] [ 0 ]

 

Вести и настани

Back to top
Close Offcanvas Sidebar