Заштитено внатрешно пријавување

 

Овластено лице за прием на пријави доставени заради заштитено внатрешно пријавување - Маја Бичиклиска (maja.bicikliska@mon.gov.mk

 

 

 Правилник за спроведување на процедури за прием на пријави од укажувачи, издвојување и обработка на податоците од пријавите и преземање мерки за обезбедување заштита на личните и другите податоци кои се однесуваат на укажувачи и на пријави од укажувачи, а применувајќи ги прописите за заштита на личните податоци и заштита на класифицираните информации
 Правилник за заштитетно внатрешно пријавување во институциите во јавниот сектор
 Процедура за начинот и постапката на планирање, спроведување и реализација на јавните набавки во МОН
 Акциски план за спречување на корупцијата 2021-2022
 
 
[ понеделник, 16 ноември 2020 ] [ 145 ]